Election Commission of Maldives

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންދޭ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި، ތައްޔާރުކޮށް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

09 ޖުލައި 2018, 04:00 އިއުލާން

  ނަންބަރ:(A)DC-2018/125

އިޢުލާނު

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންދޭ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި، ތައްޔާރުކޮށް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

  1. ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރ: 111(A)DC-2018/ (26 ޖޫން 2018) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ޢަދަދަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަން ވަޑައިގެންފައި ނުވާތީވެ އެ އިޢުލާނު ބާޠިލްކޮށް، މިކޮމިޝަނުން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ދެންނެވިފައިވާ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، ޝަރުތުހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް    މި މަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރު:

38/2018/G-008

ޕްރޮޖެކްޓް ނަން:

ކޮމިޝަނުންދޭ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި، ތައްޔާރުކޮށް ސަޕްލައިކުރުން

ޕްރޮޖެކްޓްގައި ހިމެނޭ ތަކެތި:

1

60

ނޯޓް ބުކް (ސްޕައިރަލް) – Spiral Note Book

2

60

އިންޓަރނޭޝަނަލް އޮބްޒަރވަރ ވެސްޓް –  International Observer Vest

3

60

ލެޕްޓޮޕް ބޭގް – Laptop Bag (Side Bag)

4

100

ގަލަން (ބޯލް ޕޮއިންޓް) – Pen (Ball Point)

5

60

ކުޑަ – Umbrella

6

40

ފޮޓޯ ފްރޭމް (ލަކުޑި) – Wooden Frame

7

60

ލެކުއަރޑް ޓިން (ފިލާ) – Wooden Lacquered Tin

8

60

ލެކުއަރޑް ވާސް (ފިލާ) – Wooden Lacquered Vase

9

60

ޖުވެލަރީ ބޮކްސް / ކުރަނޑި (ފިލާ) – Wood Jewellery Box

10

60

ތުނޑުކުނާ –   Traditional Mat

 
  1. ބީލަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް މި އިއުލާނާ އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓާ ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ އީމެއިލް ކުރައްވާނީ 2018 ޖުލައި 18 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 ގެ ކުރިން، [email protected] އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. މި އިޢުލާނު މިކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓް www.elections.gov.mv ގައި ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
  2. ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2018 ޖުލައި 19 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 ގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (ޕޯޓް ކޮމްޕްލެކްސް 5 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ހިލާލީމަގު) ގައެވެ. ގަޑިޖެހުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ބަލައިނުގަނެ އަނބުރާ ރައްދު ކުރެވޭނެއެވެ. ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ. ބޭރުގައި ބީލަމަށް ދެވިފައިވާ ނަން، ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރ، ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ވަޤުތު އަދި ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ނަން ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

25 ޝައްވާލު 1439

09 ޖުލައި 2018

ބީލަމާގުޅޭ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް