Election Commission of Maldives

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018 ގައި ހއ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން

15 ޖުލައި 2018, 12:00 އިއުލާން

ނަންބަރު: (A)CA-2018/136

އިޢުލާން

23 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި، ހއ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން މިދަންނަވަނީއެވެ.

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

#

ހއ. ތުރާކުނު

ތުރާކުނު މަދަރުސާ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ތުރާކުނު ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ހއ. ތުރާކުނު-1

A01.01.1

1

ހއ. އުލިގަމު

އުލިގަމު ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އުލިގަމު ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ހއ. އުލިގަމު-1

A01.02.1

2

ހއ. ހޯރަފުށި

ހޯރަފުށި މަދަރުސާ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހޯރަފުށީ މުރަނގަޖެހިމަގުގެ އުތުރު ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި، ހއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ފ. އަތޮޅާއި ދެމެދުގައި ހިމެނޭ އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގެ މީހުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ މީހުންނެވެ.

ހއ. ހޯރަފުށި-1

A01.04.1

3

ހއ. ހޯރަފުށި

 ރަށްވެހިގެ އާޢިމާރާތުގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލު

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހޯރަފުށީ މުރަނގަޖެހިމަގާއި ބަގީޗާމަގާއި ދެމެދުގައިވާ ސަރަހައްދުގެ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހއ. ހޯރަފުށި-2

A01.04.2

4

ހއ. ހޯރަފުށި

ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ހަންހާރަ ފެންޑާ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހޯރަފުށީ ބަގީޗާމަގުގެ ދެކުނު ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނާއި، ދ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ފުވައްމުލަކުސިޓީއާ ދެމެދުގައި ހިމެނޭ އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގެ މީހުންނާއި އައްޑޫ ސިޓީއާއި މާލެ ސިޓީގެ މީހުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ މީހުންނެވެ.

ހއ. ހޯރަފުށި-3

A01.04.3

5

ހއ. މޮޅަދޫ

މޮޅަދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މޮޅަދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ހއ. މޮޅަދޫ-1

A02.03.1

6

ހއ. އިހަވަންދޫ

އިހަވަންދޫ މަދަރުސާގެ ހޯލުގެ އިރުމަތީފަރާތް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އިހަވަންދޫ ޗާންދަނީމަގު އިރުން ސަބުދެލިމަގުގެ އުތުރުން ހުސެއިނީގޯޅީގެ އިރުން ސޯސަންމަގުގެ ދެކުނުން ގުލްފާމުހިނގުމުގެ އިރުން ދަނބުރުއްމަގުގެ ދެކުނުން އަމީނީމަގުގެ އިރުގެ ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި، މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ހއ. އިހަވަންދޫ-1

A02.05.1

7

ހއ. އިހަވަންދޫ

އިހަވަންދޫ މަދަރުސާގެ ހޯލުގެ ހުޅަނގުފަރާތް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އިހަވަންދޫ ޗާންދަނީމަގުގެ ހުޅަނގުން ސަބުދެލިމަގުގެ ދެކުނުން، ހުސެއިނީގޯޅީގެ ހުޅަނގުން، ސޯސަންމަގުގެ އުތުރުން، ގުލްފާމުހިނގުމުގެ ހުޅަނގުން، ދަނބުރުއްމަގުގެ އުތުރުން، އަމީނީމަގުގެ ހުޅަނގު ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހއ. އިހަވަންދޫ-2

A02.05.2

8

 

ހއ. މާރަންދޫ

މާރަންދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާރަންދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ހއ. މާރަންދޫ-1

A02.10.1

9

ހއ. ތަކަންދޫ

ތަކަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އޯކިޑް ހައުސް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ތަކަންދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ހއ. ތަކަންދޫ-1

A03.11.1

10

ހއ. އުތީމު

ހަނދާނީ މަރުކަޒު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އުތީމު ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ހއ. އުތީމު-1

A03.12.1

11

ހއ. މުރައިދޫ

މުރައިދޫ ސްކޫލް ހޯލު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މުރައިދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ހއ. މުރައިދޫ-1

A03.13.1

12

ހއ. ބާރަށް

ބާރަށު ސްކޫލް ހޯލު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ބާރަށު ސިއްތިމާވާ ރަނިކިލޭގެފާނުމަގުގެ ދެކުނުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ހއ. ބާރަށް-1

A03.14.1

13

ހއ. ބާރަށް

ބާރަށު ސްކޫލުގެ ލެބޯރަޓަރީ ރޫމް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ބާރަށު ސިއްތިމާވާ ރަނިކިލޭގެފާނުމަގުގެ އުތުރުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހއ. ބާރަށް-2

A03.14.2

14

ހއ. ދިއްދޫ

ދިއްދޫ ޗޭނު ޖަމްޢިއްޔާ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދިއްދޫ އަލަމާގޭ އުތުރުން، ނޯތުއެންޑްގޭގެ އުތުރުން، މެކްސިކޯގެ އުތުރުން، ވައްޓަރުގޭގެ އުތުރުން އޮތް ގޯޅީގެ އުތުރުގައިވާ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ  މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ހއ. ދިއްދޫ-1

A04.08.1

15

ހއ. ދިއްދޫ

ދިއްދޫ ރައްޔިތުންގެ ވައިލެޓްމާލަމް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދިއްދޫ ބުލޫކޯނަރ ގޭގެ ދެކުނުން އަލަމާގެ ދެކުނުން ނޯތުއެންޑް ގޭގެ ދެކުނުން، ގުލިސްތާނުގެ ދެކުނުން، މެކްސިކޯ ގޭގެ ދެކުނުން ވައްޓަރު ގޭގެދެކުނުން، އަދި ދާންނާގެ އުތުރުން ގުމްރީގެ އުތުރުން، ކޮކާގެ އުތުރުން ހިރުގަސްދަށުގޭގެ އުތުރުން މަނާގެ އުތުރުން ނޫރާނީވީލާގެ އުތުރުން ގިނަމާގެ އުތުރުން އޮތް ގޯޅީގައިވާ ގެތަކުގެ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހއ. ދިއްދޫ-2

A04.08.2

16

ހއ. ދިއްދޫ

ޣާޒީ މުޙައްމަދު ޕްރީސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދިއްދޫ ދާންނާގޭ ދެކުނުން ގުމްރީގޭ ދެކުނުން، ކޮކާގޭގެ ދެކުނުން ހިރުދުގަސްދޮށުގޭގެ ދެކުނުން މަނާގެ ދެކުނުން ނޫރާނީ ވިލާގެ ދެކުނުން ގިނަމާގެ ދެކުނުން، އަދި އަތޮޅުގޭ އުތުރުން ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު އުތުރުން، ޒޫމްގޭ އުތުރުންއޮތް ގޯޅީގައިވާ ގެތަކުގެ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ  މީހުންނެވެ.

ހއ. ދިއްދޫ-3

A04.08.3

17

ހއ. ދިއްދޫ

ހއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދިއްދޫ އަތޮޅުގޭ ދެކުނުން ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދެކުނުން، ޒޫމްގޭ ދެކުނު  ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހއ. ދިއްދޫ-4

A04.08.4

18

ހއ. ވަށަފަރު

ވަށަފަރު ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވަށަފަރު ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ހއ. ވަށަފަރު-1

A05.07.1

19

ހއ. ކެލާ

ޝައިޙް އިބްރާހީމް ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކެލާގެ އޮޑިބަންމަގުގެ ދެކުނު ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ހއ. ކެލާ-1

A05.06.1

20

ހއ. ކެލާ

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ ހޯލު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކެލާގެ އޮޑިބަން މަގުގެ އުތުރު ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހއ. ކެލާ-2

A05.06.2

21

ހއ. ފިއްލަދޫ

ފިއްލަދޫ ސްކޫލް ހޯލުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފިއްލަދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ހއ. ފިއްލަދޫ-1

A05.09.1

22

 
މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.​
02 ޛުލްޤައިދާ 1439

 15 ޖުލައި 2018