Election Commission of Maldives

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018 ގައި ހދ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން

15 ޖުލައި 2018, 12:00 އިއުލާން

ނަންބަރު: (A)CA-2018/137

އިޢުލާން

 23 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި، ހދ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން މިދަންނަވަނީއެވެ.

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

#

 

ހދ. ހަނިމާދޫ

ސަޢާދާ ޕްރީސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހަނިމާދޫ އަމީނީމަގުގެ ދެކުނު ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ހދ. ހަނިމާދޫ-1

B01.01.1

1

ހދ. ހަނިމާދޫ

އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހަނިމާދޫ އަމީނީމަގުގެ އުތުރު ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހދ. ހަނިމާދޫ-2

B01.01.2

2

ހދ. ފިނޭ

ފިނޭ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފިނޭ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ހދ. ފިނޭ-1

B01.02.1

3

ހދ. ނައިވާދޫ

ނައިވާދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ނައިވާދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ހދ. ނައިވާދޫ-1

B01.03.1

4

ހދ. ހިރިމަރަދޫ

ހިރިމަރަދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހިރިމަރަދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ހދ. ހިރިމަރަދޫ-1

B01.04.1

5

ހދ. ނޮޅިވަރަމު

ނޮޅިވަރަންފަރު ސްކޫލްގެ 3 ކްލާސްރޫމް ހިމެނޭ ޢިމާރާތުގެ ހުޅަނގުކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ނޮޅިވަރަންފަރު  ޗާންދަނީމަގުގެ ދެކުނުފަރާތު ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ   މީހުންނެވެ.

ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު-1

B02.05.1

6

ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު

ނޮޅިވަރަންފަރު ސްކޫލްގެ 3 ކްލާސްރޫމް ހިމެނޭ ޢިމާރާތުގެ އިރުމަތި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ނޮޅިވަރަންފަރު  ޗާންދަނީމަގުގެ އުތުރުފަރާތު ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި ނޮޅިވަރަންފަރުގެ ދަފްތަރުގައިވާ (ހދ. ކުނބުރުދޫ، މާވައިދޫ، ފަރިދޫ އިން ނޮޅިވަރަންފަރަށް ބަދަލުވި) މީހުންނާއި، މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު-2

B02.05.2

7

ހދ. ނޮޅިވަރަމު

ނޮޅިވަރަމު ސްކޫލް  ހޯލު ޢިމާރާތުގެ ސްޓޭޖް ފަރާތު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ނޮޅިވަރަމު ޗަންޕާމަގުން އިރުމަށްޗަށް، އާޒާދުމަގުން އުތުރަށް، ރަށްދެބައިމަގުން އިރަށް، ސޯސަންމަގުން ދެކުނަށް، ރަށްދެބައިމަގުން އިރުމަށްޗަށްގޮސް ނިމޭ ސަރަހައްދުގެ އުތުރު ފަރާތުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ހދ. ނޮޅިވަރަމު-1

B02.07.1

8

ހދ. ނޮޅިވަރަމު

ސްކޫލް ހޯލު ޢިމާރާތުގެ އިރުމަތި ފަރާތު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ލާނީ ޗަންޕާމަގުން އިރަށް، އާޒާދުމަގުން އުތުރަށް، ރަށްދެބައިމަގުން އިރަށް، ސޯސަންމަގުން ދެކުނަށް، ރަށްދެބައިމަގުން އިރަށް ގޮސް ނިމޭ ސަރަހައްދުގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހދ. ނޮޅިވަރަމު-2

B02.07.2

9

ހދ. ވައިކަރަދޫ

ސުލައިމާނިއްޔާ ޕްރީސްކޫލް ހިންގި ޢިމާރާތް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވައިކަރަދޫ ބެރެބެދިމަގުގެ ހުޅަގަށް ގޮސް، ވިނަރެސް ހިނގުމުގެ ދެކުނަށް ގޮސް، ނޫރާނީމަގުގެ ހުޅަނގަށް ގޮސް، އޮއިދުނި ހިނގުމުގެ އުތުރަށް ގޮސް، ރަނިކަމަގުގެ ހުޅަނގަށް ގޮސް، ހަނދުވަރީ ހިނގުމުގެ ދެކުނަށް ގޮސް، ރަނިކަމަގުގެ ހުޅަނގުގައިވާ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ހދ. ވައިކަރަދޫ-1

B03.12.1

10

ހދ. ވައިކަރަދޫ

ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާ ހޯލު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވައިކަރަދޫ ބެރެބެދިމަގުގެ އިރަށް ގޮސް، ވިނަރެސްހިނގުމުގެ އުތުރަށް ގޮސް، ނޫރަނީމަގުގެ އިރަށް ގޮސް، އޮއިދުނިހިނގުމުގެ ދެކުނަށް ގޮސް، ރަނިކަމަގުގެ އިރަށް ގޮސް، ހަނދުވަރީހިނގުމުގެ އުތުރަށް ގޮސް، ރަނިކަމަގުގެ އިރުމަތީގައިވާ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހދ. ވައިކަރަދޫ-2

B03.12.2

11

ހދ. ނެއްލައިދޫ

ނެއްލައިދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ނެއްލައިދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ހދ. ނެއްލައިދޫ-1

B03.06.1

12

ހދ. ކުރިނބި

ކުރިނބީ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުރިނބީ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ހދ. ކުރިނބި-1

B03.08.1

13

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި

ކުޅުދުއްފުށީ އެމް.އެން.ޔޫ ކެމްޕަސް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުޅުދުއްފުށީ މަޤާމްމަގުގެ ހުޅަނގު ކޮޅުން ފެށިގެން އެމަގުން އިރަށް އައިސް، އަމީނީ މަގަށް، އަމީނީ މަގުން އުތުރަށް ގޮސް ކުދީނާ ހިނގުމަށް، އެމަގުން ހުޅަނގަށް ގޮސް އުދަރެސް ގޯޅިއަށް، އުދަރެސް ގޯޅިން ހުޅަނގަށް ގޮސް ނިމޭ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ  މީހުންނެވެ.

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-1

B04.09.1

14

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި

ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް ހޯލު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުޅުދުއްފުށީ އުދަރެސް ގޯޅީގެ ހުޅަނގު ކޮޅުން ފެށިގެން އެގޯޅިން އިރަށް އައިސް، ކުދީނާ ހިނގުމަށް، ކުދީނާ ހިނގުމުން އިރަށް އައިސް އަމީނީ މަގަށް، އަމީނީ މަގުން އުތުރަށް ގޮސް ނިމޭ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި، ހއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ފ. އަތޮޅާއި ދެމެދުގައި ހިމެނޭ އަތޮޅުތަކުގެ  ރަށްރަށުގެ ރަށްރަށުގެ މީހުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ މީހުންނެވެ.

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-2

B04.09.2

15

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި

ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުޅުދުއްފުށީ މަގާންމަގުގެ އިރުމަތީކޮޅުން ފެށިގެން ހުޅަނގަށް ގޮސް ފިނިހިޔާގޯޅިން އުތުރަށް، މިސްކިތްމަގުން އިރަށް ސޯފިޔާހިނގުމުން އުތުރަށް، ބޯޅަދަނޑުމަގުން އިރަށް، އޯކިޑްމަގުން އުތުރަށް ގޮސް ނިމޭ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ  މީހުންނެވެ.

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-3

B04.09.3

16

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި

ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުޅުދުއްފުށީ އަމީނީމަގު އުތުރުކޮޅުން ފެށިގެން ދެކުނަށް ގޮސް، މަގާންމަގުން އިރަށް ފިނިހިޔާގޯޅިން އުތުރަށް، މިސްކިތްމަގުން އިރަށް ސޯފިޔާހިނގުމުން އުތުރަށް، ބޯޅަދަނޑުމަގުން އިރަށް، އޯކިޑްމަގުން އުތުރަށް ގޮސް ނިމޭ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-4

B04.09.4

17

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި

ނޮދަރން އޮފީސް ކޮމްޕްލެކްސް ޖަލްސާ ކުރާ މާލަން

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުޅުދުއްފުށީ މަޤާމު މަގުގެ ހުޅަނގުކޮޅުން ފެށިގެން އެމަގުން އިރަށް އައިސް އަމީނީ މަގަށް، އަމީނީ މަގުން ދެކުނަށް ގޮސް ނިމޭ   ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި، ދ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ފުވައްލުމަލަކު ސިޓީއާއި ދެމެދުގައި ހިމެނޭ އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގެ މީހުންނާއި އައްޑޫ ސިޓީއާއި މާލެ ސިޓީގެ މީހުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ މީހުންނެވެ.

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-5

B05.09.1

18

 

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި

އަމީރު އަމީން ސްކޫލް  ސްކޫލް

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުޅުދުއްފުށީ މަޤާމްމަގުން އިރުމަތީކޮޅުން ފެށިގެން އެމަގުން ހުޅަނގަށް އައިސް އަމީނީ މަގުން، އަމީނީ މަގުން ދެކުނަށް ނިކަގަސް މަގަށް، ނިކަގަސް މަގުން އިރަށްގޮސް ނިމޭ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-6

B05.09.2

19

 

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި

ޢަފީފުއްދީން ސްކޫލް ހޯލުގެ ދެކުނު ކޮޅު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުޅުދުއްފުށީ ނިކަގަސް މަގުގެ އިރުމަތީ ކޮޅުން ފެށިގެން އެމަގުން ހުޅަނގަށް އައިސް އަމީނީ މަގަށް، އަމީނީ މަގުން ދެކުނަށް ގޮސް ގުލާބީ ހިނގުމަށް، ގުލާބީ ހިނގުމުން ދެކުނަށް ގޮސް މުދިންކަލޭގެ މަގުން އިރަށް ގޮސް ނިމޭ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-7

B05.09.3

20

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި

އަފީފުއްދީން ސްކޫލް ހޯލުގެ އުތުރު ކޮޅު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުޅުދުއްފުށީ މުދިންކަލޭގެމަގު އިރުމަތީ ކޮޅުން ފެށިގެން އެމަގުން ހުޅަނގަށް އައިސް ގުލާބީ ހިނގުމަށް، ގުލާބީ ހިނގުމުން ހުޅަނގަށް ގޮސް އަމީނީ މަގަށް، އަމީނި މަގުން ދެކުނަށް ގޮސް ނިމޭ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-8

B05.09.4

21

ހދ. މަކުނުދޫ

މަކުނުދޫ މަދަރުސާގެ ހޯލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަކުނުދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ހދ. މަކުނުދޫ-1

B06.13.1

22

ހދ. ކުމުންދޫ

ކުމުންދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުމުންދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ހދ. ކުމުންދޫ-1

B06.10.1

23

ހދ. ނޭކުރެންދޫ

ނޭކުރެންދޫ މަދަރުސާ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ނޭކުރެންދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ހދ. ނޭކުރެންދޫ-1

B06.11.1

24

 
މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.​
02 ޛުލްޤައިދާ 1439

15 ޖުލައި 2018