Election Commission of Maldives

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018 ގައި ށ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން

15 ޖުލައި 2018, 12:00 އިއުލާން

ނަންބަރު: (A)CA-2018/144

އިޢުލާން

23 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި، ށ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން މިދަންނަވަނީއެވެ.

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

#

ށ. ކަނޑިތީމު

ށ. އަތޮޅު މަދަރުސާ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކަނޑިތީމު ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ށ. ކަނޑިތީމު-1

C01.01.1

1

ށ. ނޫމަރާ

ނޫމަރާ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ނޫމަރާ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ށ. ނޫމަރާ-1

C01.02.1

2

ށ. ގޮއިދޫ

ގޮއިދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގޮއިދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ށ. ގޮއިދޫ-1

C01.03.1

3

ށ. ފޭދޫ

ކުރީގެ ބާ ސްކޫލް ހޯލު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފޭދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ށ. ފޭދޫ-1

C01.04.1

4

ށ. ބިލެތްފަހި

ބިލެތްފަހީ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ބިލެތްފަހީ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ށ. ބިލެތްފަހި-1

C01.06.1

5

ށ. ފީވައް

ފީވަކު ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފީވަކު ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ށ. ފީވައް-1

C02.05.1

6

ށ. ނަރުދޫ

ނަރުދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ނަރުދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ށ. ނަރުދޫ-1

C02.08.1

7

ށ. މިލަންދޫ

މިލަންދޫ ސްކޫލުގެ މަލްޓިޕާރޕަސް ރޫމް ގެ ހުޅަނގު ފަރާތުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މިލަންދޫ އިސްކަންދަރު ހިނގުމުގެ އުތުރު ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ށ. މިލަންދޫ-1

C02.14.1

8

ށ. މިލަންދޫ

މިލަންދޫ ސްކޫލުގެ މަލްޓިޕާރޕަސް ރޫމް ގެ އިރުމަތި ފަރާތުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މިލަންދޫ އިސްކަންދަރު ހިނގުމުގެ  ދެކުނު ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ށ. މިލަންދޫ-2

C02.14.2

9

ށ. ފޯކައިދޫ

ފޯކައިދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފޯކައިދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ށ. ފޯކައިދޫ-1

C03.07.1

10

ށ. މަރޮށި

ޔޫތު ސެންޓަރ

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަރޮށީ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ށ. މަރޮށި-1

C03.09.1

11

ށ. ކޮމަންޑޫ

ށ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކޮމަންޑޫ ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުގެ އުތުރު ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ށ. ކޮމަންޑޫ-1

C03.11.1

12

ށ. ކޮމަންޑޫ

ށ. ކޮމަންޑޫ ޕްރީސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކޮމަންޑޫ ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުގެ ދެކުނު ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ށ. ކޮމަންޑޫ-2

C03.11.2

13

ށ. ޅައިމަގު

ޅައިމަގު ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ޅައިމަގު ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ށ. ޅައިމަގު-1

C04.10.1

14

ށ. މާއުނގޫދޫ

މާއުނގޫދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާއުނގޫދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ށ. މާއުނގޫދޫ-1

C04.12.1

15

ށ. ފުނަދޫ

އުތުރުކޮޅު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފުނަދޫ މިނިވަން ހިނގުމުގެ އުތުރު ސަރަހައްދުގައި ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ށ. ފުނަދޫ-1

C04.13.1

16

ށ. ފުނަދޫ

ފުނަދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފުނަދޫ މިނިވަން ހިނގުމުގެ ދެކުނަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ  މީހުންނެވެ.

ށ. ފުނަދޫ-2

C04.13.2

17

 
މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.​
02 ޛުލްޤައިދާ 1439

15 ޖުލައި 2018