Election Commission of Maldives

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018 ގައި ނ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން

15 ޖުލައި 2018, 12:00 އިއުލާން

ނަންބަރު: (A)CA-2018/142

އިޢުލާން

 23 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި، ނ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން މިދަންނަވަނީއެވެ.

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

#

ނ. ހެނބަދޫ

ހެނބަދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހެނބަދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ނ. ހެނބަދޫ-1

D01.01.1

1

ނ. ކެނދިކުޅުދޫ

އަޙުމަދީ ޕްރީސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުޅުދޫ އަވަށު ގޭގޭގެ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ނ. ކެނދިކުޅުދޫ-1

D01.02.1

2

ނ. ކެނދިކުޅުދޫ

ސްކިޑް ޕްރީސްކޫލް

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކެނދިކޮޅު އަވަށު ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ނ. ކެނދިކުޅުދޫ-2

D01.02.2

3

ނ. މާޅެންދޫ

މާޅެންދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާޅެންދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ނ. މާޅެންދޫ-1

D01.03.1

4

ނ. ކުޑަފަރި

ކުޑަފަރި ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުޑަފަރީ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ނ. ކުޑަފަރި-1

D01.04.1

5

ނ. ލަންދޫ

ލަންދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ލަންދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ނ. ލަންދޫ-1

D02.05.1

6

ނ. މާފަރު

މާފަރު ސްކޫލްގެ ހޯލު ޢިމާރާތް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާފަރު ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ނ. މާފަރު-1

D02.06.1

7

ނ. މަނަދޫ

ނ. އަތޮޅު މަދަރުސާ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަނަދޫ ކާމިނީހިނގުމުގެ އުތުރުން ގުލްބަކާހިނގުމާއި ކަންމަތީހިނގުމާއި ގުޅިފައިވާ ގެތަކާއި ސޯސަންމަގާއި ދިލްކަޝްހިނގުމުގެ ދެކުނު ފަޅީގައިވާ ގެތަކާއި ސޯސަންމަގުގެ އުތުރުފަޅިން އަލިމަސްގޯޅީގެ އިރުން ބިޖިލީހިނގުމުގެ ހުޅަނގުން ހުރި ގެތަކާއި ނަލަހިޔާގޯޅިއާއި ބިޖިލީހިނގުމާއި ދޭތެރޭގައިވާ ގެތަކާއި ނަލަހިޔާގޯޅީގެ އިރުން ރަތްވިލާގޯޅިއާއި ދޭތެރޭއާއި ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގާއި ގުޅިފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ  މީހުންނާއި، ހއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ފ. އަތޮޅާއި ދެމެދުގައި ހިމެނޭ އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގެ މީހުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ މީހުންނެވެ.

ނ. މަނަދޫ-1

D02.10.1

8

ނ. މަނަދޫ

މަނަދޫ ޕްރީސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަނަދޫ ޗާންދަނީމަގާއި ރޯޝަނީމަގާއި ކުރަނގިގޯޅިއާއި ގުޅިފައިވާ ގެތަކާއި ނޫރާނީމަގާއި އޯކިޑްމަގާއި ގުޅިފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ  މީހުންނާއި، ދ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ފުވައްމުލަކު ސިޓީއާއި ދެމެދުގައި ހިމެނޭ އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގެ މީހުންނާއި އައްޑޫ ސިޓީއާއި މާލެ ސިޓީގެ މީހުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ މީހުންނެވެ.

ނ. މަނަދޫ-2

D02.10.2

9

ނ. ޅޮހި

ޅޮހީ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ޅޮހީ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ނ. ޅޮހި-1

D03.07.1

10

ނ. ފޮއްދޫ

ކުރީގެ ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގި ޢިމާރާތް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފޮއްދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ނ. ފޮއްދޫ-1

D03.12.1

11

ނ. ވެލިދޫ

ނ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވެލިދޫ ރޯޝަނީމަގުގެ އުތުރުން ޝަބްނަމީހިނގުމާ ހަމަޔަށް، ޝަބްނަމީހިނގުމުގެ ހުޅަނގުން އުތުރަށް ޗާނދަނީމަގާއި ހަމަޔަށް، ޗާނދަނީމަގުގެ އުތުރުން އިރަށް ރާވެރިމަގާއި ހަމަޔަށް، ރާވެރިންމަގުން އުތުރަށް އެމަގުގެ ހުޅަނގުން ހިމެނޭ ރަށުގެ އުތުރު ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ނ. ވެލިދޫ -1

D03.13.1

12

ނ. ވެލިދޫ

ނަހުޒާ ޕްރީސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވެލިދޫ ރޯޝަނީމަގުގެ ދެކުނުން ޝަބްނަމީހިނގުމާ ހަމަޔަށް، ޝަބްނަމީހިނގުމުގެ އިރުން ޗާނދަނީމަގާއި ހަމަޔަށް، ޗާންދަނީމަގުގެ ދެކުނުން އިރަށް ރާވެރިންމަގާއި ހަމަޔަށް، ރާވެރިންމަގުގެ ހުޅަނގުން ހަވީރީހިނގުމާ ހަމަޔަށް، ހަވީރީހިނގުމުގެ އުތުރުން ހުޅަނގަށް ޝިފާގޯޅިއާ ހަމަޔަށް، ޝިފާގޯޅީގެ ހުޅަނގުން ދެކުނަށް ކިނާރާމަގާއި ހަމަޔަށް، ކީނާރާމަގުގެ އުތުރުން އެމަގުގެ ހުޅަނގުގައި ހިމެނޭ ރަށުގެ މެދުތެރޭ ސަރަޙައަދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނާއި، ހއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ފ. އަތޮޅާއި ދެމެދުގައި ހިމެނޭ އަތޮޅުތަކުގެ  ރަށްރަށުގެ މީހުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ މީހުންނެވެ.

ނ. ވެލިދޫ -2

D03.13.2

13

ނ. ވެލިދޫ

ވެލިދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވެލިދޫ ރާވެރިންމަގުގެ އިރުން އެމަގުގެ ދެކުނަށް ހަވީރީހިނގުމާ ހަމަޔަށް، ހަވީރީހިނގުމުގެ ދެކުނުން ހުޅަނގަށް ޝިފާގޯޅިއާ ހަމަޔަށް، ޝިފާގޯޅީގެ އިރުން ދެކުނަށް ކިނާރާމަގާއި ހަމަޔަށް، ކިނާރާމަގުން ހުޅަނގަށް އެ މަގުގެ ދެކުނުން ރަށުގެ އިރުދެކުނު ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނާއި، ދ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ފުވައްމުލަކު ސިޓީއާއި ދެމެދުގައި ހިމެނޭ އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގެ މީހުންނާއި އައްޑޫ ސިޓީއާއި މާލެ ސިޓީގެ މީހުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ މީހުންނެވެ.

ނ. ވެލިދޫ -3

D03.13.3

14

ނ. މިލަދޫ

މިލަދޫ ހިދާޔާ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މިލަދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ނ. މިލަދޫ-1

D04.08.1

15

ނ. މަގޫދޫ

މަގޫދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަގޫދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ނ. މަގޫދޫ-1

D04.09.1

16

ނ. ހޮޅުދޫ

މޭނާ ސްކޫލް މައި ޢިމާރާތުގެ ހޯލު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހޮޅުދޫ ޙަސަންކަލޭފާނުމަގުން ދެކުނަށް، ކާމިނީމަގުން ހުޅަނގަށް، ޗާންދަނީހިނގުމުން ދެކުނަށް، ޗާންދަނީމަގުން ހުޅަނގަށް، ޗާންދަނީގޯޅިން ދެކުނަށް، ލައިނޫފަރުމަގުން ހުޅަނގަށް އަދި ރަބީޢީހިނގުމުން އިރުމަތީ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި، ހޮޅުދޫގައި ދިރިއުޅޭ ހއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ފ. އަތޮޅާއި ދެމެދުގައި ހިމެނޭ އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ނ. ހޮޅުދޫ-1

D04.11.1

17

ނ. ހޮޅުދޫ

މޭނާ ސްކޫލް އާ ޢިމާރާތުގެ މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލު   

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހޮޅުދޫ ޙަސަންކަލޭފާނުމަގުން ދެކުނަށް، ކާމިނީމަގުން ހުޅަނގަށް، ޗާންދަނީ ހިނގުމުން ދެކުނަށް، ޗާންދަނީމަގުން ހުޅަނގަށް، ޗާންދަނީގޯޅިން ދެކުނަށް، ލައިނޫފަރުމަގުން ހުޅަނގަށް އަދި ރަބީޢީހިނގުމުން ހުޅަނގު ސަރަހައްދުގައި ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި، ހޮޅުދޫގައި ދިރިއުޅޭ ދ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ފުވައްމުލަކު ސިޓީއާއި ދެމެދުގައި ހިމެނޭ އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގެ މީހުންނާއި އައްޑޫ ސިޓީއާއި މާލެ ސިޓީގެ މީހުންނެވެ.

ނ. ހޮޅުދޫ-2

D04.11.2

18

 

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

02 ޛުލްޤައިދާ 1439

15 ޖުލައި 2018