Election Commission of Maldives

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018 ގައި ރ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން

15 ޖުލައި 2018, 12:00 އިއުލާން

ނަންބަރު: (A)CA-2018/143

އިޢުލާން

23 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި، ރ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން މިދަންނަވަނީއެވެ.

 

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

#

ރ. އަލިފުށި

އަލިފުށީ ސްކޫލް ހޯލްގެ އުތުރު ފަރާތް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އަލިފުށީ ހަވީރީ ހިނގުމުގެ ހުޅަނގުން، ޣާޒީމަގުގެ ދެކުނު ސަރަހައްދުގެ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ރ. އަލިފުށި-1

E01.01.1

1

 

ރ. އަލިފުށި

އަލިފުށީ ސްކޫލްގެ މެދު ހޯލު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އަލިފުށީ މެހެމާނީ ހިނގުމުގެ ހުޅަނގުން، އަމީނީމަގުގެ ދެކުނުން، މުހައްމަދު އަލީކޮށިމަގުގެ ހުޅަނގުން، ޣާޒީމަގުގެ އުތުރު ސަރަހައްދުގެ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ރ. އަލިފުށި-2

E01.01.2

2

ރ. އަލިފުށި

އަލިފުށީ ސްކޫލްގައިވާ ވަގުތީ ކްލާސްރޫމް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އަލިފުށި ހަވީރީ ހިނގުމުގެ އިރުން، ޣާޒީމަގުގެ އުތުރުން، މުހައްމަދު އަލީކޮށިމަގުގެ އިރުން، އަމީނީމަގުގެ އުތުރުން، މެހެމާނީ ހިނގުމުގެ އިރުމަތީ ސަރަހައްދުގެ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ރ. އަލިފުށި-3

E01.01.3

3

ރ. ވާދޫ

ވާދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވާދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ރ. ވާދޫ-1

E01.02.1

4

ރ. ރަސްގެތީމު

ރަސްގެތީމު ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ރަސްގެތީމު ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ރ. ރަސްގެތީމު-1

E01.03.1

5

ރ. އަނގޮޅިތީމު

އަނގޮޅިތީމު ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އަނގޮޅިތީމު ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ރ. އަނގޮޅިތީމު-1

E01.04.1

6

ރ. ހުޅުދުއްފާރު

ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލުގެ 4 ކުލާސްރޫމް ހޯލުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުދުއްފާރު ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ރ. ހުޅުދުއްފާރު-1

E02.05.1

7

ރ. އުނގޫފާރު

އުނގޫފާރު ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އުނގޫފާރު ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ރ. އުނގޫފާރު-1

E02.06.1

8

ރ. މާކުރަތު

މާކުރަތު އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާކުރަތު ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ރ. މާކުރަތު-1

E02.08.1

9

ރ. ދުވާފަރު

ދުވާފަރު ކޮމިޔުނިޓީ ޕްރީ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުރީގެ ކަނދޮޅުދޫގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން A  އަކުރުން ފެށިގެން E  އަކުރާ ދެމެދުގައި ހިމެނޭ އަކުރުތަކުން ފެށޭ ގޭގޭގެރަޖިސްޓަރީގައިވާ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ރ. ދުވާފަރު-1

E03.07.1

10

ރ. ދުވާފަރު

ރ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ހޯލުގެ އިރުމަތި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުރީގެ ކަނދޮޅުދޫގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން F  އަކުރުން ފެށިގެން H  އަކުރާ ދެމެދުގައި ހިމެނޭ އަކުރުތަކުން ފެށޭ ގޭގޭގެރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ރ. ދުވާފަރު-2

E03.07.2

11

ރ. ދުވާފަރު

ރ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ހޯލުގެ ހުޅަނގު

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުރީގެ ކަނދޮޅުދޫގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން I  އަކުރުން ފެށިގެން M  އަކުރާ ދެމެދުގައި ހިމެނޭ އަކުރުތަކުން ފެށޭ ގޭގޭގެރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ރ. ދުވާފަރު-3

E03.07.3

12

ރ. ދުވާފަރު

ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް އޮޑިޓޯރިއަމް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުރީގެ ކަނދޮޅުދޫގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން N  އަކުރުން ފެށިގެން ​​Z އަކުރާ ދެމެދުގައި ހިމެނޭ އަކުރުތަކުން ފެށޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ރ. ދުވާފަރު-4

E03.07.4

13

ރ. ރަސްމާދޫ

ރަސްމާދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ރަސްމާދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ރ. ރަސްމާދޫ-1

E04.09.1

14

ރ. އިންނަމާދޫ

އިންނަމާދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އިންނަމާދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ރ. އިންނަމާދޫ-1

E04.10.1

15

ރ. އިނގުރައިދޫ

އިނގުރައިދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އިނގުރައިދޫ ރަށްދެބައިމަގުގެ އިރުމަތީ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ރ. އިނގުރައިދޫ-1

E04.12.1

16

ރ. އިނގުރައިދޫ

އިނގުރައިދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އިނގުރައިދޫ ރަށްދެބައިމަގުގެ ހުޅަނގު ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ރ. އިނގުރައިދޫ-2

E04.12.2

17

ރ. ފައިނު

ފައިނު ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފައިނު ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ރ. ފައިނު-1

E04.14.1

18

ރ. ކިނޮޅަސް

ކިނޮޅަސް ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކިނޮޅަހު ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ރ. ކިނޮޅަސް-1

E04.15.1

19

ރ. މަޑުއްވަރި

މަޑުއްވަރީ ސްކޫލްގެ ކުރީގެ ހޯލު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަޑުއްވަރީ އަމީނީމަގުގެ ހުޅަނގު ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ރ. މަޑުއްވަރި-1

E05.11.1

20

ރ. މަޑުއްވަރި

މަޑުއްވަރީ ސްކޫލް ބީ ބްލޮކްގެ ލައިބްރަރީ ހޯލު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަޑުއްވަރީ އަމީނީމަގުގެ އިރުމަތީ ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ރ. މަޑުއްވަރި-2

E05.11.2

21

ރ. މީދޫ

ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މީދޫ އަމީނީމަގުގެ ދެކުނު ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ   މީހުންނާއި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ރ. މީދޫ-1

E05.13.1

22

ރ. މީދޫ

ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މީދޫ އަމީނީމަގުގެ އުތުރު ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ  މީހުންނެވެ.

ރ. މީދޫ-2

E05.13.2

23

 
މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.​
02 ޛުލްޤައިދާ 1439

15 ޖުލައި 2018