Election Commission of Maldives

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018 ގައި ބ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން

15 ޖުލައި 2018, 12:00 އިއުލާން

ނަންބަރު: (A)CA-2018/130

އިޢުލާން

23 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި، ބ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން މިދަންނަވަނީއެވެ.

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

#

ބ. ތުޅާދޫ

ތުޅާދޫ ސްކޫލްގެ ޕޯޓިކޯ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ތުޅާދޫ ރޯޝަނީމަގުގެ އުތުރުން ފީރޯޒްމަގުގެ އިރުން (ޖަވާހިރުމާގޭ ކަނުން) ހިމެނޭ ގޭގޭގެ މީހުންނެވެ.

ބ. ތުޅާދޫ-1

F01.09.1

1

ބ. ތުޅާދޫ

ތުޅާދޫ ސްކޫލް ހޯލުގެ އިރުމަތީ ކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ތުޅާދޫ ރޯޝަނީމަގުގެ އުތުރުން ފީރޯޒުމަގުގެ ހުޅަގުން (ސައިޓް އޮފީސް ކަނުން) ހިމެނޭ ގޭގޭގެ  މީހުންނެވެ.

ބ. ތުޅާދޫ-2

F01.09.2

2

ބ. ތުޅާދޫ

ތުޅާދޫ ސުކޫލް ހޯލުގެ ހުޅަނގު ކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ރޯޝަނީ މަގުގެ ދެކުނުން ހިމެނޭ ގޭގޭގެ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ބ. ތުޅާދޫ-3

F01.09.3

3

ބ. ފުޅަދޫ

ފުޅަދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފުޅަދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ބ. ފުޅަދޫ-1

F01.11.1

4

ބ. ފެހެންދޫ

ފެހެންދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފެހެންދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ބ. ފެހެންދޫ-1

F01.12.1

5

ބ. ގޮއިދޫ

ގޮއިދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގޮއިދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ބ. ގޮއިދޫ-1

F01.13.1

6

ބ. މާޅޮސް

މާޅޮހު ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާޅޮހު ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ބ. މާޅޮސް-1

F02.07.1

7

ބ. އޭދަފުށި

މަލްޓި ޕާޕޯސް ހޯލު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އޭދަފުށީ އިރުމަތީ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ގޭގޭގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ މީހުންނާއި، މެދު ސަރަހައްދުން މިރަށު ޑޭޒީހިނގުމުގެ އިރުން، ނޮޅިމަގުގެ އިރުން ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި، ހއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ފ. އަތޮޅާއި ދެމެދުގައި ހިމެނޭ އަތޮޅުތަކުގެ  ރަށްރަށުގެ މީހުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ މީހުންނެވެ.

ބ. އޭދަފުށި-1

F02.08.1

8

ބ. އޭދަފުށި

އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އޭދަފުށީ ޑޭޒީހިނގުމުގެ ހުޅަނގުން، ނޮޅިމަގުގެ ހުޅަނގުން، ޝަބްނަމްމަގުގެ އިރުން ހުރި ގޭގޭގައި ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި، ދ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ފުވައްމުލަކު ސިޓީއާއި ދެމެދުގައި ހިމެނޭ އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގެ މީހުންނާއި އައްޑޫ ސިޓީއާއި މާލެ ސިޓީގެ މީހުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ މީހުންނެވެ.

ބ. އޭދަފުށި-2

F02.08.2

9

ބ. އޭދަފުށި

ހޮސްޕިޓަލުގެ ސެމިނާރ ރޫމް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އޭދަފުށީ ޝަބްނަމްމަގުގެ ހުޅަނގުން ފެށިގެން ރަށުގެ ހުޅަނގު ކަނާއި ހަމައަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ބ. އޭދަފުށި-3

F02.08.3

10

ބ. ހިތާދޫ

ހިތާދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހިތާދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ބ. ހިތާދޫ-1

F02.10.1

11

ބ. ކުޑަރިކިލު

ކުޑަރިކިލު ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުޑަރިކިލު ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ބ. ކުޑަރިކިލު-1

F03.01.1

12

ބ. ކަމަދޫ

ކަމަދޫ ސްކޫލްގެ ހޯލު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކަމަދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ބ. ކަމަދޫ-1

F03.02.1

13

ބ. ކެންދޫ

ކެންދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކެންދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ބ. ކެންދޫ-1

F03.03.1

14

ބ. ކިހާދޫ

ކިހާދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކިހާދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ބ. ކިހާދޫ-1

F03.04.1

15

ބ. ދޮންފަނު

ދޮންފަނު ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދޮންފަނު ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ބ. ދޮންފަނު-1

F03.05.1

16

ބ. ދަރަވަންދޫ

ބ. އަތޮޅު މަދަރުސާ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދަރަވަންދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ބ. ދަރަވަންދޫ-1

F03.06.1

17

 
މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

02 ޛުލްޤައިދާ 1439

15 ޖުލައި 2018