Election Commission of Maldives

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018 ގައި ކ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން

15 ޖުލައި 2018, 12:00 އިއުލާން

ނަންބަރު: (A)CA-2018/138

އިޢުލާން

23 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި، ކ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން މިދަންނަވަނީއެވެ.

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

#

ކ. ކާށިދޫ

ކ. އަތޮޅު މަދަރުސާ ހޯލުގެ އުތުރު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކާށިދޫ ހަވީރީހިނގުމުގެ އުތުރު (އުތުރުއަވަށް) ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ކ. ކާށިދޫ-1

H01.01.1

1

ކ. ކާށިދޫ

ކ. އަތޮޅު މަދަރުސާ ހޯލުގެ ދެކުނު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކާށިދޫ ހަވީރީހިނގުމުގެ ދެކުނު (ދެކުނުއަވަށް) ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ކ. ކާށިދޫ-2

H01.01.2

2

ކ. ގާފަރު

ގާފަރު ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގާފަރު ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ކ. ގާފަރު-1

H01.02.1

3

ކ. ދިއްފުށި

ދިއްފުށީ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދިއްފުށީ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ކ. ދިއްފުށި-1

H02.03.1

4

ކ. ތުލުސްދޫ

ރައްޔިތުންގެ އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ތުލުސްދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ކ. ތުލުސްދޫ-1

H02.04.1

5

ކ. ހުރާ

ހުރާ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުރާ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ކ. ހުރާ-1

H02.05.1

6

ކ. ހިންމަފުށި

ހިންމަފުށީ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހިންމަފުށީ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ކ. ހިންމަފުށި-1

H02.06.1

7

ކ. ގުޅި

ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގުޅީ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ކ. ގުޅި-1

H03.07.1

8

ކ. މާފުށި

މާފުށީ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާފުށީ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ކ. މާފުށި-1

H03.08.1

9

ކ. ގުރައިދޫ

ކ. ގުރައިދޫ ޔޫތު ސެންޓަރު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގުރައިދޫ ބަހާރުމަގުގެ ދެކުނު ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ   މީހުންނާއި، ހއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ފ. އަތޮޅާއި ދެމެދުގައި ހިމެނޭ އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގެ މީހުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ މީހުންނެވެ.

ކ. ގުރައިދޫ-1

H03.09.1

10

ކ. ގުރައިދޫ

ކ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ހުސްވެފައި ހުރި ކޯޓު ޢިމާރާތް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގުރައިދޫ ބަހާރުމަގުގެ އުތުރު ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ   މީހުންނާއި، ދ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ފުވައްމުލަކު ސިޓީއާއި ދެމެދުގައި ހިމެނޭ އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގެ މީހުންނާއި އައްޑޫ ސިޓީއާއި މާލެ ސިޓީގެ މީހުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ މީހުންނެވެ.

ކ. ގުރައިދޫ-2

H03.09.2

11

 

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.​

02 ޛުލްޤައިދާ 1439

15 ޖުލައި 2018