Election Commission of Maldives

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018 ގައި ތ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން

15 ޖުލައި 2018, 12:00 އިއުލާން

ނަންބަރު: (A)CA-2018/145

އިޢުލާން

  23 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި، ތ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން މިދަންނަވަނީއެވެ.

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

#

ތ. ބުރުނި

ބުރުނި ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ބުރުނީ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ތ. ބުރުނި-1

N01.01.1

1

ތ. ވިލުފުށި

ވިލުފުށި ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވިލުފުށީ ސުނާމީގެ ކުރިން ރަށުގެ މެދުން ހުރަހަށް އޮތް ޗާންދަނީމަގުން ދެކުނަށް ހުރިގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ  މީހުންނެވެ.

ތ. ވިލުފުށި-1

N01.02.1

2

ތ. ވިލުފުށި

ވިލުފުށި ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވިލުފުށީ ސުނާމީގެ ކުރިން ރަށުގެ މެދުން ހުރަހަށް އޮތް ޗާންދަނީމަގުން އުތުރަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ތ. ވިލުފުށި-2

N01.02.2

3

 

ތ. މަޑިފުށި

މަޑިފުށީ ޕްރީސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަޑިފުށީ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ތ. މަޑިފުށި-1

N01.03.1

4

ތ. ތިމަރަފުށި

ތ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ 3 ބުރި އިމާރަތް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ތިމަރަފުށީ، ލިލީމަގުން އިރަށްގޮސް ޣާޒީމަގުން ދެކުނަށްގޮސް އިރަމާމަގުން އިރަށް ގޮސް ސަތަރުގޯޅިން އުތުރުގައިވާ ގޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ތ. ތިމަރަފުށި-1

N02.10.1

5

ތ. ތިމަރަފުށި

ތ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ތިމަރަފުށީ، ލިލީމަގުން އިރަށްގޮސް ޣާޒީމަގުން ދެކުނަށްގޮސް އިރަމާމަގުން އިރަށް ގޮސް ސަތަރުގޯޅިން ދެކުނު، ގަދަހަމައިދިމަގުގެ އުތުރާއި ދެމެދުގައިވާ ސަރަޙައްދުގެ ދެމެދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ  މީހުންނެވެ.

ތ. ތިމަރަފުށި-2

N02.10.2

6

ތ. ތިމަރަފުށި

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ތިމަރަފުށީ، ގަދަހަމައިދިމަގުގެ ދެކުނު ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ  ރަޖިސްޓަރީގައިވާ  މީހުންނެވެ.

ތ. ތިމަރަފުށި-3

N02.10.3

7

ތ. ވޭމަންޑޫ

ރަށު ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވޭމަންޑޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ތ. ވޭމަންޑޫ-1

N02.11.1

8

ތ. ކަނޑޫދޫ

ކަނޑޫދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކަނޑޫދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ތ. ކަނޑޫދޫ-1

N03.06.1

9

ތ. ވަންދޫ

ވަންދޫ މަދަރުސާގެ ބައު ޢިމާރާތް

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވަންދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ތ. ވަންދޫ-1

N03.07.1

10

ތ. ހިރިލަންދޫ

ހިރިލަންދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހިރިލަންދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ތ. ހިރިލަންދޫ-1

N03.08.1

11

ތ. ކިނބިދޫ

ކިނބިދޫ ޕްރީ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކިނބިދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ތ. ކިނބިދޫ-1

N03.12.1

12

ތ. އޮމަދޫ

ތ. އޮމަދޫ ސަކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އޮމަދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ތ. އޮމަދޫ-1

N03.13.1

13

ތ. ދިޔަމިގިލި

ދިޔަމިގިލި ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދިޔަމިގިލީ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ތ. ދިޔަމިގިލި-1

N04.04.1

14

ތ. ގުރައިދޫ

ގުރައިދޫ ވިލާ ކޮލެޖް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގުރައިދޫ ރަށްދެބައިމަގުގެ އުތުރު ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ތ. ގުރައިދޫ-1

N04.05.1

15

ތ. ގުރައިދޫ

އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ހޯލު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގުރައިދޫ ރަށްދެބައިމަގުގެ ދެކުނު ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ   މީހުންނެވެ.

ތ. ގުރައިދޫ-2

N04.05.2

16

ތ. ގާދިއްފުށި

ގާދިއްފުށީ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގާދިއްފުށީ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ތ. ގާދިއްފުށި-1

N04.09.1

17

 
މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.​
02 ޛުލްޤައިދާ 1439

15 ޖުލައި 2018