Election Commission of Maldives

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018 ގައި ލ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން

15 ޖުލައި 2018, 12:00 އިއުލާން

ނަންބަރު: (A)CA-2018/139

އިޢުލާން

23 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި، ލ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން މިދަންނަވަނީއެވެ.

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

#

ލ. އިސްދޫ

އިސްދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އިސްދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ލ. އިސްދޫ -1

O01.01.1

1

ލ. ދަނބިދޫ

ދަނބިދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދަނބިދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ލ. ދަނބިދޫ-1

O01.02.1

2

ލ. މާބައިދޫ

ލ. އަތޮޅު މަދަރުސާ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާބައިދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ލ. މާބައިދޫ-1

O01.03.1

3

ލ. އިސްދޫ

ކަލައިދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކަލައިދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ލ. ކަލައިދޫ-1

O01.12.1

4

ލ. މުންޑޫ

ލ. މުންޑޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މުންޑޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ލ. މުންޑޫ-1

O02.04.1

5

ލ. ގަން

މާލެ ހައި ޕްރީ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގަމު ތުނޑީއަވަށު މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ލ. ގަން-1

O02.05.1

6

ލ. ގަން

ޙަމަދު ބިން ޚަލީފާ އަލް ޘާނީ ސްކޫލް (ކުރީގެ ގަޠަރު އަމީރު ސްކޫލް)

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގަމު މަތިމަރަދޫ އަވަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ލ. ގަން-2

O02.05.2

7

ލ. ގަން

މުކުރިމަގު ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގަމު މުކުރިމަގު އަވަށު ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ލ. ގަން-3

O02.05.3

8

ލ. ގަން

އިހައްދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގަމު ތުނޑީ އަވަށުގެ ޚާއްޞަ ދަފްތަރުގައިވާ މީހުންނާއި (ލ.ކަޅައިދޫ، ލ. މުންޑޫ، ލ. މާބައިދޫ، ގއ. ދިޔަދޫ އިން ލ.ގަމަށް ބަދަލުކުރި) މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ލ. ގަން-4

O02.05.4

9

ލ. ފޮނަދޫ

ފޮނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ތިރި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފޮނަދޫ ރަށްވެހިމަގުގެ އުތުރު ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ލ. ފޮނަދޫ -1

O03.07.1

10

ލ. ފޮނަދޫ

މެދުއަވަށު އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒުގެ ހޯލު

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފޮނަދޫ ޢާއިލީ ހިނގުމާއި ރަށްވެހިމަގުގެ ދެމެދުގައިވާ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ލ. ފޮނަދޫ -2

O03.07.2

11

ލ. ފޮނަދޫ

ކުރިގަމު އަވަށު ކުޅޭ ބިން ސަރަހައްދުގައި ގާއިމު ކުރެވިފައިވާ އިމާރާތް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފޮނަދޫ ޢާއިލީ ހިނގުމުގެ ދެކުނު ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ލ. ފޮނަދޫ -3

O03.07.3

12

ލ. މާމެންދޫ

މާމެންދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާމެންދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ލ. މާމެންދޫ-1

O03.09.1

13

ލ. މާވަށް

މާވަށު ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާވަށު ރަށްދެބައިމަގުގެ ދެކުނުން، ގުލްޝަނީމަގުގެ އިރުމަތީގެ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ލ. މާވަށް-1

O04.06.1

14

ލ. މާވަށް

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާވަށު ރަށްދެބައިމަގުގެ އުތުރުން، ގުލްޝަނީމަގުގެ ހުޅަނގުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ލ. މާވަށް-2

O04.06.2

15

ލ. ހިތަދޫ

ހިތަދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހިތަދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ލ. ހިތަދޫ-1

O04.10.1

16

ލ. ކުނަހަންދޫ

ކުނަހަންދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުނަހަންދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ލ. ކުނަހަންދޫ-1

O04.11.1

17

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.​​
02 ޛުލްޤައިދާ 1439

 15 ޖުލައި 2018