Election Commission of Maldives

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018 ގައި ގއ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން

15 ޖުލައި 2018, 12:00 އިއުލާން

ނަންބަރު: (A)CA-2018/134

އިޢުލާން

 23 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި، ގއ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން މިދަންނަވަނީއެވެ.

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

#

ގއ. ކޮލަމާފުށި

ގއ. އަތޮޅު މަދަރުސާ ހޯލުގެ އިރުމަތި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކޮލަމާފުށީ އަމީނީމަގުގެ އިރުމަތި ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ގއ. ކޮލަމާފުށި -1

P01.01.1

1

ގއ. ކޮލަމާފުށި

ގއ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ސްޓޭޖާއި ޖެހިގެން އިންނަ ކްލާސް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކޮލަމާފުށީ އަމީނީމަގުގެ ހުޅަނގު ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ގއ. ކޮލަމާފުށި -2

P01.01.2

2

ގއ. ވިލިނގިލި

ގއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވިލިނގިލީ ރަތްވިލާމަގު އުތުރު ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ   މީހުންނާއި، ހއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ފ. އަތޮޅާއި ދެމެދުގައި ހިމެނޭ އަތޮޅުތަކުގެ  ރަށްރަށުގެ މީހުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ މީހުންނެވެ.

ގއ. ވިލިނގިލި-1

P01.02.1

3

ގއ. ވިލިނގިލި

ގއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ މަލްޓީ ޕާރޕަސް ހޯލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވިލިނގިލީ ރަތްވިލާމަގުގެ ދެކުނުން، އަމީނީމަގުގެ އުތުރާއި ދެމެދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ގއ. ވިލިނގިލި-2

P01.02.2

4

ގއ. ވިލިނގިލި

ގއ. ވިލިނގިލީ

އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވިލިނގިލީ އަމީނީ މަގުގެ ދެކުނު ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި، ދ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ފުވައްމުލަކު ސިޓީއާއި ދެމެދުގައި ހިމެނޭ އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގެ މީހުންނާއި އައްޑޫ ސިޓީއާއި މާލެ ސިޓީގެ މީހުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ މީހުންނެވެ.

ގއ. ވިލިނގިލި-3

P01.02.3

5

ގއ. މާމެންދޫ

މާމެންދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާމެންދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ގއ. މާމެންދޫ -1

P02.03.1

6

ގއ. ނިލަންދޫ

ނިލަންދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ގއ. ނިލަންދޫ-1

P02.04.1

7

ގއ. ދާންދޫ

ދާންދޫ ސްކޫލްގެ އާ ޢިމާރާތުގެ ހޯލު

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދާންދޫ ހުރަސްމަގުން އުތުރުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ގއ. ދާންދޫ-1

P02.05.1

8

ގއ. ދާންދޫ

ދާންދޫ ކުރީގެ ސްކޫލްގެ ޢިމާރާތުގެ ހޯލު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދާންދޫ ހުރަސްމަގުން ދެކުނުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ގއ. ދާންދޫ-2

P02.05.2

9

ގއ. ކޮނޑޭ

ކޮނޑޭ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކޮނޑޭ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ގއ. ކޮނޑޭ-1

P03.07.1

10

ގއ. ގެމަނަފުށި

ގެމަނަފުށީ ޕްރީސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގެމަނަފުށީ ރައްޔިތުންނާއި ގއ. ދިޔަދޫއިން ގއ. ގެމަނަފުށްޓަށް ބަދަލުވެފައިވާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ގއ. ގެމަނަފުށި-1

P03.08.1

11

ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ

ކަނޑުހުޅުދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކަނޑުހުޅުދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ-1

P03.09.1

12

ގއ. ދެއްވަދޫ

ދެއްވަދޫ ސްކޫލް (މަދަރުސަތުލް ސުލްޠާން މުޙަންމަދު)

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދެއްވަދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ގއ. ދެއްވަދޫ-1

P03.06.1

13

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.​
02 ޛުލްޤައިދާ 1439

15 ޖުލައި 2018