Election Commission of Maldives

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018 ގައި ގދ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން

15 ޖުލައި 2018, 12:00 އިއުލާން

ނަންބަރު: ​(A)CA-2018/135

އިޢުލާން

23 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި، ގދ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން މިދަންނަވަނީއެވެ.

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

#

ގދ.ތިނަދޫ

ތިނަދޫ ސްކޫލް ހޯލު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ތިނަދޫގެ ރައްޔިތުން ފިޔަވައި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ގދ.ތިނަދޫ-1

Q01.01.1

1

ގދ.ތިނަދޫ

ތިނަދޫ ސްކޫލް ފެންޑާ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ތިނަދޫ ރަންނަބަނޑޭރި މަގުގެ އުތުރުން، މަޑުފެހިމަގުގެ ހުޅަނގު ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ގދ.ތިނަދޫ-2

Q01.01.2

2

ގދ.ތިނަދޫ

ގދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީމަރުކަޒު ފެންޑާ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ތިނަދޫ ރަންނަބަނޑޭރިމަގުގެ އުތުރުން، މަޑުފެހިމަގުގެ އިރުމަތީ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ގދ.ތިނަދޫ-3

Q01.01.3

3

ގދ.ތިނަދޫ

އާބާދީ މަރުކަޒު ހޯލު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ތިނަދޫ ރަންނަބަނޑޭރިމަގު ދެކުނުން، ދަހަރާމަގުގެ އުތުރު ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ގދ.ތިނަދޫ-4

Q01.01.4

4

ގދ.ތިނަދޫ

ޓިއުޓޯރިއަލް ޕްރީ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ތިނަދޫ ދަހަރާމަގުގެ ދެކުނުން، ކާންނާމަގުގެ އުތުރު ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ގދ.ތިނަދޫ-5

Q02.01.1

5

ގދ.ތިނަދޫ

ތިނަދޫ ކެމްޕަސް ފެންޑާ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ތިނަދޫ ކާންނާމަގުގެ ދެކުނުން ޣާޒީމަގުގެ އިރުމަތީ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ގދ.ތިނަދޫ-6

Q02.01.2

6

ގދ.ތިނަދޫ

އަބޫބުކަރު ސްކޫލް ހޯލު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ތިނަދޫ ކާންނާމަގުގެ ދެކުނުން ޣާޒީމަގުގެ ހުޅަނގު ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ގދ.ތިނަދޫ-7

Q02.01.3

7

ގދ.މަޑަވެލި

މަޑަވެލި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަޑަވެލި އުތުރު އަވަށުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ގދ.މަޑަވެލި-1

Q03.02.1

8

ގދ.މަޑަވެލި

މަޑަވެލި ސްކޫލް ހޯލު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަޑަވެލީ ދެކުނު އަވަށުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ގދ.މަޑަވެލި-2

Q03.02.2

9

ގދ.ހޯނޑެއްދޫ

ހޯނޑެއްދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހޯނޑެއްދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ގދ.ހޯނޑެއްދޫ-1

Q03.03.1

 

10

ގދ.ނަޑެއްލާ

ނަޑެއްލާ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ނަޑެއްލާ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ގދ.ނަޑެއްލާ-1

Q03.04.1

11

ގދ.ރަތަފަންދޫ

ރަތަފަންދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ރަތަފަންދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ގދ.ރަތަފަންދޫ-1

Q04.06.1

12

ގދ.ފިޔޯރީ

ފިޔޯރީ ސްކޫލް ހޯލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފިޔޯރީ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ގދ.ފިޔޯރީ-1

Q04.08.1

13

ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ

މާއިރާ ޕްރީ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފަރެސްމާތޮޑާގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ފަރެސް އަވަށު މީހުންނާއި، މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ-1

Q04.09.1

14

ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ

ޢުލޫމް ޕްރީ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފަރެސްމާތޮޑާގެރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މާތޮޑާ އަވަށު މީހުންނެވެ.

ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ-2

Q04.09.2

15

ގދ.ގައްދޫ

ގައްދޫ ސްކޫލް ހޯލުގެ ދެކުނުފަރާތް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގައްދޫ ކަނީރުމަގުން ހުޅަނގަށް ގޮސް އަސަރީމަގު ގުޅުނު ހިސާބުން ދެކުނަށް ގޮސް ވައިލެޓްމަގާ ގުޅުނު ކަންމަތިން ހުޅަނގަށް ގޮސް ވަތަބަނޑޭރި މަގާ ގުޅުނު ހިސާބުން ދެކުނަށް ގޮސް ކަޅެގަލެކޮޑުމަގު ވަތަބަނޑޭރިމަގާ ގުޅުނު ހިސާބުން، ވަތަބަނޑޭރިމަގުން އުތުރަށް ގޮސް ކަނީރުމަގާއި ހަމައަށް ވަށައިލެވޭސަރަޙައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ގދ.ގައްދޫ-1

Q05.05.1

16

ގދ.ގައްދޫ

ގައްދޫ ސްކޫލް ހޯލުގެ އުތުރުފަރާތް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގައްދޫ ކަނީރުމަގުން ހުޅަނގަށް ގޮސް އަސަރީމަގު ގުޅުނު ހިސާބުން ދެކުނަށް ގޮސް ވައިލެޓްމަގާ ގުޅުނު ކަންމަތިން ހުޅަނގަށް ގޮސް ވަތަބަނޑޭރި މަގާ ގުޅުނު ހިސާބުން އުތުރަށް މެދުރަޓު ގޯޅިއާ ހިސާބުން ވަތަބަނޑޭރިމަގާ ގުޅުނު ހިސާބުން މެދުރަޓު ގޯޅިން އިރަށްގޮސް ކާރުނޭޝަން މަގުން އުތުރަށް ގޮސް އޯކިޑްމަގާ ގުޅުނު ހިސާބުން އިރަށް ގޮސް އަމީރުއަޙްމަދުމަގު ގުޅުނު ކަންމަތިން ދެކުނަށް ގޮސް މަލުތެރޭ ގޯޅިން އިރަށް ގޮސް ވަތަބަނޑޭރި މަގާ ގުޅުނު ހިސާބުން ދެކުނަށް ގޮސް ކަނީރުމަގާ ހަމައަށް ވަށާލެވޭ ސަރަޙައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ގދ.ގައްދޫ-2

Q05.05.2

17

ގދ.ގައްދޫ

ގައްދޫ ސްކޫލް ހޯލު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގައްދޫ މަލުތެރޭ ގޯޅިން ހުޅަނގަށް ގޮސް އަމީރުއަޙްމަދުމަގާ ގުޅުނު ހިސާބުން އުތުރަށް ގޮސް އޯކިޑްމަގާ ގުޅުނު ކަންމަތިން ހުޅަނގަށް ގޮސް ކާރުނޭޝަންމަގުން ދެކުނަށް ގޮސް މެދުރަޓުގޯޅިން ހުޅަނގަށް ގޮސް ވަތަބަނޑޭރިމަގާ ގުޅުނު ހިސާބުން އުތުރަށް ގޮސް ހުސައިންމަނިކުމަގާ ވަތަބަނޑޭރިމަގާ ގުޅުނު ހިސާބުން ވަތަބަނޑޭރިމަގުން ދެކުނަށް ގޮސް މަލުތެރޭގޯޅިއާއި ހަމައަށް ވަށާލެވޭ ސަރަޙައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ގދ.ގައްދޫ-3

Q05.05.3

18

ގދ.ވާދޫ

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވާދޫ ރައްޔިތުންނާއި  މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ގދ.ވާދޫ-1

Q05.07.1

19

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.​
02 ޛުލްޤައިދާ 1439

15 ޖުލައި 2018