Election Commission of Maldives

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018 ގައި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން

15 ޖުލައި 2018, 12:00 އިއުލާން

ނަންބަރު: (A)CA-2018/133

އިޢުލާން

 23 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި، ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން މިދަންނަވަނީއެވެ.

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

#

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ،

މަދަރަސަތުއް ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން މަދަރުސާ ހޯލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދަޑިމަގު އަވަށު މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ-1

R01.01.1

1

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ،

މަދަރަސަތުއް ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން މަދަރުސާ ހޯލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދިގުވާނޑު އަވަށު މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ-2

R01.01.2

2

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ،

ކިޑްސް ގާޑަން (ހޯދަޑު ރައްޔިތުންގެ ސްކޫލް)

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހޯދަޑު އަވަށު މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ-3

R01.01.3

3

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ،

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާދަޑު އަވަށު މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ-1

R02.01.1

4

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ،

ޏ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އޯކިޑްމަގުގެ ކީރަންމާގެއިން ފެށިގެން ދުވައްފާނޑުމަގުން ގޮސް، އޯކިޑްމަގުން ގޮސް، ޣާޒީމަގުން ގޮސް، ހުސްނުހީނާމަގުން ގޮސް، ވެޑިވަންމަގުން ގޮސް، އަލިވާމަގުން ގޮސް، ޖަމަލުއްދީންނައިބުތުއްތުމަގުން ގޮސް، ޕަބްލިކްވޯރކްސް ސައިޑުގެ ދެކުނަށް ގޮސް، ސަންފާގެމަގުން ގޮސް، ދުއްވާފަނޑުމަގަށް ވަށާލެވިފައިވަ ގޭގޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ-2

R02.01.2

5

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ،

ޒިކުރާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮލެޖް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވެޑިވަންމަގުގެ ދެކުނަށް ގޮސް، އަލިވާމަގުން ނައިބުތުއްތުމަގަށް ގޮސް، ނައިބުތުއްތުމަގުގެ ދެކުނަށް، ސްޑޭޑިއަމްގެ އިރުދެކުނަށް ގޮސް، ފުނާޑާއި މިސްކިތްމަގާގުޅޭ އިންމަތިން އުތުރަށް ގޮސް. ހުސްނުހީނާ މަގުގެ ދެފަރާތް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުން ގޮސް ދަށުކުބައިގެޔާ ހަމައަށް ހުރި ގޭގޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ-3

R02.01.3

6

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ،

މާލެގަން ޕްރީސްކޫލް (މާލެގަން ރައްޔިތުންގެ ސްކޫލް)

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލެގަން އަވަށު މީހުންނާއި، މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ-4

R02.01.4

7

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ،

ހާފިޒު އަޙްމަދު ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފުނާޑު އަވަށުގައި ދިރި އުޅޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ-1

R03.01.1

8

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ،

ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްގެ ކްލާސްރޫމް (ގޭޓް ނަމްބަރު 1 ވަންނަ)

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދޫނޑިގަން އަވަށުގެ މާލެގަމާ ގުޅުނު ހިސާބުން ފެށިގެން ދެކުނަށް ގޮސް ބަހަރުމަގުގެ ދެފަރާތް ހިމެނޭގޮތަށް ބޮޑުފަންނު މަގުގެ އުތުރުފަރާތުން ގޮސް ފުނާޑު އަވަށާ ހަމައަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ-2

R03.01.2

9

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ،

ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްގެ ހޯލް (ގޭޓް ނަމްބަރު 2 ވަންނަ)

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ބޮޑުފަންނުމަގުގެ އިރުދެކުނަށް ގޮސް ޖަމާލުއްދީން ނައިބުތުއްތު މަގާދޭތެރޭ ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ-3

R03.01.3

10

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.​​
02 ޛުލްޤައިދާ 1439

15 ޖުލައި 2018