Election Commission of Maldives

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018 ގައި އައްޑޫ ސިޓީގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ އަވަށްތަކުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަން

15 ޖުލައި 2018, 12:00 އިއުލާން

ނަންބަރު: (A)CA-2018/128

އިޢުލާން

23 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި، އައްޑޫ ސިޓީގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ އަވަށްތަކުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަން މިދަންނަވަނީއެވެ.

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

#

އައްޑޫ ސިޓީ، ހުޅުދޫ

ހުޅުދޫ ސްކޫލް ހޯލު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުދޫ ރަތްވިލާމަގުން ފެށިގެން ބަހާއުއްދީންމަގުގެ ހުޅަނގުފަޅީގައިވާ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

އައްޑޫ، ހުޅުދޫ-1

S01.1.1

1

އައްޑޫ ސިޓީ، ހުޅުދޫ

 ހުޅުދޫ ނަސްރިއްޔާ ޕްރީ ސްކޫލް ހޯލު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުދޫ ބަހާއުއްދީން މަގުން ފެށިގެން ފޮކޮޅުމަގުން އިރަށް ގޮސް  ވާރުގޭދީދީމަގުން އުތުރަށް ގޮސް ޢަލީޢަބްދުﷲމަނިކުފާނުމަގުން އިރަށް ދާ  ސަރަޙައްދުގެ އިރުދެކުނުފަޅީގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

އައްޑޫ، ހުޅުދޫ-2

S01.1.2

2

އައްޑޫ ސިޓީ، ހުޅުދޫ

ސ. އަތޮޅު މަދަރުސާ ހޯލުގެ ހުޅަނގުކޮޅު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުދޫ ރަށްވިލާމަގުން އިރަށް ގޮސް ބަހާއުއްދީންމަގުން ދެކުނަށް ގޮސް  ފޮކޮޅެމަގުން އިރަށް ގޮސް ވާރުގޭދީދީ މަގުން އުތުރުރަށްގޮސް ޢަލީ ޢަބްދުﷲ މަނިކުފާނުމަގުން އިރަށްދިޔަ މަގުތަކުގެ އުތުރުގައިވާ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މީދޫ ފިޔަވައި އައްޑޫސިޓީގެ އެހެނިހެން އަވަށްތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

އައްޑޫ، ހުޅުދޫ-3

S01.1.3

3

އައްޑޫ ސިޓީ، ފޭދޫ

ފޭދޫ ސްކޫލް ހޯލުގެ ދެކުނު 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފޭދޫ ޝަމްސުއްދީނު ބޮޑުފަނޑިޔާރު ތަކުރުފާނުމަގުގެ އިރުން ފެށިގެން ރަށުގެ އިރުން އިރުން ހުޅަނގަށްގޮސް މާދެލަމަގުން ދެކުނަށް، ޑޭޒީމަގުން ހުޅަނގަށް ގޮސް ލަޠީފިހިނގުމުން ދެކުނަށް ގޮސް ރިޔާޒީހިނގުމުން އިރަށް ގޮސް ކުޅިބަލާހިނގުމުން އުތުރަށް ގޮސް ޝަމްސުއްދީން ބޮޑުފަނޑިޔާރު ތަކުރުފާނު މަގާ ހަމައަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

އައްޑޫ، ފޭދޫ-1

S02.1.1

4

އައްޑޫ ސިޓީ، ފޭދޫ

ފޭދޫ ސްކޫލް އުތުރުފަޅީގެ ޢިމާރާތުގެ ކްލާސްރޫމް 1A

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފޭދޫ މާދެލަމަގުން އިރުއުތުރު ކަނުން ދެކުނަށް ގޮސް ޑޭޒީމަގުން ހުޅަނގަށް ގޮސް ރަށްދެބައިމަގުން އުތުރަށް ގޮސް ޗާންދަނީ މަގުން ދެކުނަށް ގޮސް ނޫރާނީހިނގުމުން އުތުރަށް ގޮސް ޝަމްސުއްދީންބޮޑުފަނޑިޔާރުތަކުރުފާނުމަގުގެ އުތުރުންއިރަށް  މާދެލަމަގާ ހަމައަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނާއި، ހއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ފ. އަތޮޅާއި ދެމެދުގައި ހިމެނޭ އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގެ މީހުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ މީހުންނެވެ.

އައްޑޫ، ފޭދޫ-2

S02.1.2

5

އައްޑޫ ސިޓީ، ފޭދޫ

ފޭދޫ ސްކޫލް އުތުރުފަޅީގެ ޢިމާރާތުގެ ކްލާސްރޫމް (ޕްރީކްލާސް)

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ނޫރާނީހިނގުމުގެ އިރުއުތުރު ކަނުން ދެކުނަށްގޮސް ޗާނދަނީމަގުން އިރަށް ގޮސް ރަށްދެބައިމަގުން ދެކުނަށް ގޮސް ޑޭޒީމަގުން އިރަށް ގޮސް ލަޠީފީހިނގުމުން ދެކުނަށް ގޮސް ރިޔާޒީހިނގުމުން ހުޅަނގަށް ގޮސް ނަސީމީހިނގުމުން އުތުރަށް ގޮސް ކަނީރުމަގުން އިރަށްގޮސް ޗަނބޭލީހިނގުމުން އުތުރަށް ގޮސް ޗާނދަނީމަގުން ހުޅަނގަށް ގޮސް އާބާދިހިނގުމުން އުތުރަށް ގޮސް ޝަމްސުއްދީންބޮޑުފަނޑިޔާރުބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން އިރަށް ގޮސް ނުރާނީހިނގުމާ ހަމައަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

އައްޑޫ، ފޭދޫ-3

S02.1.3

6

އައްޑޫ ސިޓީ، ފޭދޫ

ފޭދޫ ސްކޫލް ހޯލުގެ މެދު

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފޭދޫ އާބާދީހިނގުމުގެ އިރުއުތުރު ކަނުން ދެކުނަށް ގޮސް ޗާނދަނީމަގުން އިރަށް ގޮސް ޗަނބޭލީހިނގުމުން ދެކުނަށް ގޮސް ކަނީރުމަގުން ހުޅަނގަށް ގޮސް ނަސީމީހިނގުމުން ދެކުނަށް ގޮސް ރިޔާޒީހިނގުމުން ހުޅަނގަށް ގޮސް ރަބީޢީހިނގުމުން އުތުރަށް ގޮސް ބަނަފުސާގޯޅިން ދެކުނަށް ގޮސް ރޯޝަނީހިނގުމުން އުތުރަށް ގޮސް މިރިހިމަގުން ހުޅަނގަށް ގޮސް އަސަރީހިނގުމުން އުތުރަށް ގޮސް ޝަމްސުއްދީންބޮޑުފަނޑިޔާރުބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން އިރަށް ގޮސް އާބާދީ ހިނގުމާ ހަމައަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނާއި، ދ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ފުވައްމުލަކުސިޓީއާ ދެމެދުގައި ހިމެނޭ އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގެ މީހުންނާއި މާލެ ސިޓީގެ މީހުންނާއި އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ އަދި މީދޫ މީހުންގެ  ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

އައްޑޫ، ފޭދޫ-4

S02.1.4

7

އައްޑޫ ސިޓީ، ފޭދޫ

ފޭދޫ ސްކޫލް ހޯލުގެ އުތުރު

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އަސަރީހިނގުމުގެ އިރުއުތުރު ކަނުން ދެކުނަށް ގޮސް  މިރިހިމަގުން އިރަށް ގޮސް ރޯޝަނީހިނގުމުން  ދެކުނަށް ގޮސް ބަނަފްސާގޯޅިން އިރަށް ގޮސް ރަބީޢީހިނގުމުން ދެކުނަށް ގޮސް ރިޔާޒީހިނގުމުން ހުޅަނގުން އިރަށް ގޮސް ޝަމްސުއްދީންބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން އިރަށް ގޮސް އަސަރީހިނގުމާ ހަމައަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

 

އައްޑޫ، ފޭދޫ-5

S02.1.5

8

އައްޑޫ ސިޓީ، މަރަދޫ

އިރުޝާދިއްޔާ ސްކޫލް ހޯލު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަރަދޫ ގައުސަންދޮންމަގުން އިރު ދެކުނަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

އައްޑޫ، މަރަދޫ-1

S03.1.1

9

އައްޑޫ ސިޓީ، މަރަދޫ

މަރަދޫ ސްކޫލް ހޯލުގެ ދެކުނު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަރަދޫ ގައުސަންދޮންމަގާއި އަލަދަޑިމަގާއި ދެމެދު ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި، ހއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ފ. އަތޮޅާއި ދެމެދުގައި ހިމެނޭ އަތޮޅުތަކުގެ  ރަށްރަށުގެ މީހުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ މީހުންނެވެ.

އައްޑޫ، މަރަދޫ-2

S03.1.2

10

އައްޑޫ ސިޓީ، މަރަދޫ

މަރަދޫ ސްކޫލް ހޯލުގެ އުތުރު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަރަދޫ އަލަދަޑިމަގުން ފެށިގެންހުޅަނގު އުތުރުކޮޅަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނާއި، ދ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ފުވައްމުލަކުސިޓީއާ ދެމެދުގައި ހިމެނޭ އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގެ މީހުންނާއި މާލެ ސިޓީގެ މީހުންނާއި އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ އަދި މީދޫ މީހުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ މީހުންނެވެ.

އައްޑޫ، މަރަދޫ-3

S03.1.3

11

އައްޑޫ ސިޓީ، ހިތަދޫ

ހިތަދޫ ސްކޫލް ހޯލުގެ ހުޅަނގު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ޖަވާހިރުގޯޅީގެ ހުޅަނގުން ފެށިގެން އިރަށް، އެޅެދީދީ މަގުގެ އުތުރަށް، ޑޭޒީމަގުން އިރަށް ގޮސް ނިމޭ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

އައްޑޫ، ހިތަދޫ-1

S04.1.1

12

އައްޑޫ ސިޓީ، ހިތަދޫ

ހިތަދޫ ސްކޫލް ހޯލުގެ މެދު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ޑޭޒީމަގުގެ އިރުން ފެށިގެން، ވައިލެޓްމަގުން ދެކުނަށް، ފިޔާތޮށިހިނގުމުން އިރަށް ގޮސް،ނިމޭ ސަރަޙައްދުގެ އުތުރުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ  މީހުންނާއި، ހއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ފ، އަތޮޅާއި ދެމެދުގައި ހިމެނޭ އަތޮޅުތަކުގެ  ރަށްރަށުގެ މީހުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ މީހުންނެވެ.

އައްޑޫ، ހިތަދޫ-2

S04.1.2

13

އައްޑޫ ސިޓީ، ހިތަދޫ

ހިތަދޫ ސްކޫލް ހޯލުގެ އިރުމަތި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އެޅެދީދީ މަގާއި ޑޭޒީމަގާއި ގުޅުނު ހިސާބުން ފެށިގެން އިރަށް، ވައިލެޓްމަގުން ދެކުނަށް، ފިޔާތޮށިހިނގުމުންއިރަށް، ސަނާމަކު ގޯޅިން ދެކުނަށް، ސަންސެޓް ހިނގުމުން ހުޅަނގަށް، އެޅެދީދީމަގުން ގޮސް ޑޭޒީމަގާއި ހަމަޔަށް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުގެ އިރުމަތީ ފަރާތުގައި ހިމެނޭ ގެއެއްގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ  މީހުންނެވެ.

އައްޑޫ، ހިތަދޫ-3

S04.1.3

14

އައްޑޫ ސިޓީ، ހިތަދޫ

ހިތަދޫ ސްކޫލްގެ ކްލާސްރޫމް 1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ޖަވާހިރުގޯޅިން އިރަށް، އެޅެދީދީމަގުން ދެކުނަށް، ވައިލެޓްހިނގުމުން އިރަށް، ޒަމާނީ ހިނގުމުން ދެކުނަށް، ޒިޔާރަތްމަގުން ހުޅަނގަށް، ނިކަގަސްމަގުން ދެކުނަށް، ނިކަގަސްގޯޅިން ހުޅަނގަށް ގޮސް ވަށާލެވޭ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ  މީހުންނެވެ.

އައްޑޫ، ހިތަދޫ-4

S04.1.4

15

އައްޑޫ ސިޓީ، ހިތަދޫ

ހިތަދޫ ސްކޫލްގެ ކްލާސްރޫމް 2

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފިޔާތޮށިހިނގުމުގެ އިރުން ހުޅަނގަށް، ސަނާމަކުގޯޅިން ދެކުނަށް، ސަންސެޓްހިނގުމުން ހުޅަނގަށް، އެޅެދީދީމަގުން ދެކުނަށް، ވައިލެޓްހިނގުމުން އިރަށް، ޒަމާނީހިގުމުން ދެކުނަށް، ޒިޔާރަތްމަގުން ހުޅަނގަށް، އެޅެދީދީމަގުން ދެކުނަށް، ފެއަރލިންހިނގުމުން އިރަށް، ފިޔާތޮށިމަގުން އުތުރަށް، ޒިޔާރަތްމަގުން އިރަށް ގޮސް ވަށާލެވޭ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ  މީހުންނެވެ.

އައްޑޫ، ހިތަދޫ-5

S04.1.5

16

އައްޑޫ ސިޓީ، ހިތަދޫ

ނޫރާނީ ސްކޫލް ހޯލުގެ އުތުރު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ނިކަގަސްގޯޅިން އިރަށް، ނިކަގަސްމަގުން އުތުރަށް، ޒިޔާރަތް މަގުން އިރަށް، އެޅެދީދީމަގުން ދެކުނަށް، ފެއަރލިން ހިނގުމުން  އިރަށް، ފިޔާތޮށި މަގުން ދެކުނަށް، އަސްރަފީ ގޯޅިން ހުޅަނގަށް، އެޅެދީދީ މަގުން އުތުރަށް، އަސްރަފީ މަގުން ހުޅަނގަށް، އައުމިސްކިތް މަގުން އުތުރަށް، ރަތްދެބައި މަގުން ހުޅަނގަށް ގޮސް ނިމޭ ސަރަޙައްދުގެ އުތުރުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ  މީހުންނެވެ.

އައްޑޫ، ހިތަދޫ-6

S05.1.1

17

އައްޑޫ ސިޓީ، ހިތަދޫ

ނޫރާނީ ސްކޫލް ހޯލުގެ ދެކުނު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އައުފަންނުމަގުގެ ހުޅަނގުން އިރަށް، އައުމިސްކިތްމަގުން އުތުރަށް، އަސްރަފީމަގުން އިރަށް، އެޅެދީދީމަގުން ދެކުނަށް، ރަންކޮކާމަގުން ހުޅަނގަށް، ގޮސް ނިމޭ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ  މީހުންނެވެ.

އައްޑޫ، ހިތަދޫ -7

S05.1.2

18

އައްޑޫ ސިޓީ، ހިތަދޫ

ނޫރާނީ ސްކޫލްގެ ކްލާސްރޫމް 1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އަސްރަފީގޯޅީގެ ހުޅަނގުން ފެށިގެން  އިރަށް، ފިޔާތޮށި މަގުން ދެކުނަށް، ކަނީރުމަގުން އިރަށް، ޝަމްސުއްދީންމަގުން ދެކުނަށް، ނަރުގިސްމަގުން ހުޅަނގަށް، އެޅެދީދީމަގުން އުތުރަށްގޮސް އަސްރަފީގޯޅިއާއި ހަމައަށް  ވަށާލެވޭ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ  މީހުންނެވެ.

އައްޑޫ، ހިތަދޫ-8

S05.1.3

19

އައްޑޫ ސިޓީ، ހިތަދޫ

ނޫރާނީ ސްކޫލްގެ ކްލާސްރޫމް 2

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ރަންކޮކާމަގުގެ ހުޅަނގުން ފެށިގެން އިރަށް، އެޅެދީދީމަގުން ދެކުނަށް، ނަރުގިސްމަގުން އިރަށް، އައިމަލިމަގުން ދެކުނަށް، ފެންފިޔާޒުމަގުން ހުޅަނގަށް، ގޮސް ނިމޭ ސަރަޙައްދުގެ އުތުރުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ  މީހުންނެވެ.

އައްޑޫ، ހިތަދޫ-9

S05.1.4

20

އައްޑޫ ސިޓީ، ހިތަދޫ

ނޫރާނީ ސްކޫލްގެ ކްލާސްރޫމް 3

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ނަރުގިސްމަގުގެ އިރުން ފެށިގެން ހުޅަނގަށް، އައިމަލިމަގުން ދެކުނަށް، ފެންފިޔާޒު މަގުން އިރަށް، ހަވީރީ މަގުން ދެކުނަށް، އާޒާދީ މަގުން އިރަށް ގޮސް ނިމޭ ސަރަހައްދުގެ އުތުރުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ  މީހުންނާއި، ދ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ފުވައްމުލަކުސިޓީއާ ދެމެދުގައި ހިމެނޭ އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގެ މީހުންނާއި މާލެ ސިޓީގެ މީހުންނާއި އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ އަދި މީދޫ މީހުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ މީހުންނެވެ.

އައްޑޫ، ހިތަދޫ-10

S05.1.5

21

އައްޑޫ ސިޓީ، ހިތަދޫ

ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް ހޯލުގެ އިރުމަތި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފެންފިޔާޒުމަގުގެ ހުޅަނގު ފަރާތުން ފެށިގެން އިރަށް، ހަވީރީ މަގުން ދެކުނަށް، އާޒާދީ މަގުން އިރަށް، ޝަމްސުއްދީން މަގުން ދެކުނަށް، ލިލީމަގުން ހުޅަނގަށް ގޮސް ނިމޭ  ސަރަޙައްދުގެ އުތުރު ފަރާތުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ  މީހުންނެވެ.

އައްޑޫ، ހިތަދޫ-11

S06.1.1

22

އައްޑޫ ސިޓީ، ހިތަދޫ

ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް ހޯލުގެ ދެކުނު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ލިލީމަގުގެ ހުޅަނގުފަރާތުން އިރަށް، އެޅެދީދީމަގުން ދެކުނަށް، ނާޒުކީ ހިނގުމުން ހުޅަނގަށް، ނަސީރީ މަގުން ދެކުނަށް، ކަށިނަރި ހިނގުމުން ހުޅަނގަށް، ނާޒުކީހިނގުމުން ހުޅަނގަށް ގޮސް ނިމޭ ސަރަޙައްދުގެ އުތުރުފަރާތުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ  މީހުންނެވެ.

އައްޑޫ، ހިތަދޫ-12

S06.1.2

23

އައްޑޫ ސިޓީ، ހިތަދޫ

ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގެ ޕްރައިމަރީ ވިންގް ކްލާސްރޫމް 1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ  ލިލީމަގުގެ އިރުމަތީ ފަރާތުން ފެށިގެން ހުޅަނގަށް، އައިމަލި މަގުން ދެކުނަށް، އަމީނީމަގުން އިރަށް ގޮސް ނިމޭ ސަރަހައްދުގެ އުތުރުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ  މީހުންނެވެ.

އައްޑޫ، ހިތަދޫ-13

S06.1.3

24

އައްޑޫ ސިޓީ، ހިތަދޫ

ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގެ ޕްރައިމަރީ ވިންގް ކްލާސްރޫމް 2

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގެދަރިހިނގުމުގެ ދެކުނުން ފެށިގެން، ހަތްމިސްކިތް މަގުން އިރަށް، ރަސްގެދަރި މަގުން އުތުރަށް، އަމީނީމަގުން ހުޅަނގަށް، އައިމަލިމަގުން އުތުރަށް، ލިލީމަގުން ހުޅަނގަށް، އެޅެދީދީމަގުން ދެކުނަށް، ނާޒުކީހިނގުމުން ހުޅަނގަށް، ނަސީރީމަގުން ދެކުނަށް، ކަށިނަރިހިނގުމުން ގޮސް ނިމޭ ސަރަޙައްދުގެ އުތުރުގައި ހިމެނޭ  ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ  މީހުންނެވެ.

އައްޑޫ، ހިތަދޫ-14

S06.1.4

25

އައްޑޫ ސިޓީ، ހިތަދޫ

އައްޑޫ ހައިސްކޫލްގެ ކްލާސްރޫމް 1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އަމީނީމަގުގެ އިރުމަތީ ފަރާތުން ފެށިގެން ހުޅަނގަށް، ރަސްގެދަރިމަގުން ދެކުނަށް، ހަތްމިސްކިތް މަގުން ހުޅަނގަށް، ގެދަރިހިނގުމުން ދެކުނަށް (ފެހެލެކުޅި އާއި ހަމައަށް) އަދި ކަށިނަރި ހިނގުމުގެ އިރުން ފެށިގެން ހުޅަނގަށް، ނާޒުކީހިނގުމުން ހުޅަނގަށް ގޮސް ނިމޭ ސަރަހައްދުގެ ދެކުނުގައި ހިމެނޭ ގެއެއްގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

އައްޑޫ، ހިތަދޫ-15

S06.1.5

26

އައްޑޫ ސިޓީ، މީދޫ

ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލް ހޯލު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މީދޫ ނަރުގިސްމަގު ފެށޭ ހިސާބުން ހުޅަނގަށް ގޮސް، ކޯގަންނުމަގުން އުތުރަށް ގޮސް، ގުލްފާމްމަގުން ހުޅަނގަށް ގޮސް، ބަހާއުއްދީންމަގުން އުތުރަށް ގޮސް، އެމަގު ނިމޭ ސަރަހައްދުގެ އިރުމަތީފަޅީގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.  

އައްޑޫ، މީދޫ-1

S07.1.1

27

އައްޑޫ ސިޓީ، މީދޫ

ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލް ހޯލު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މީދޫ ނަރުގިސްމަގު ފެށޭ ހިސާބުން ހުޅަނގަށް ގޮސް، ކޯގަންނުމަގުން އުތުރަށް ގޮސް، ގުލްފާމްމަގުން ހުޅަނގަށް ގޮސް، ބަހާއުއްދީންމަގުން ދެކުނަށް ގޮސް، އަޅިވިލާމަގުން ހުޅަނގަށް ގޮސް، މަހުމޫދީ ހިނގުމުން ދެކުނަށް ގޮސް، ޒިޔާރަތް ގޯޅިން ހުޅަނގަށް ގޮސް އެމަގު ނިމޭ ސަރަހައްދުގެ ދެކުނު ފަޅީގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

އައްޑޫ، މީދޫ-2

S07.1.2

28

އައްޑޫ ސިޓީ، މީދޫ

ސ. އަތޮޅު މަދަރުސާ، ހޯލުގެ އިރުމަތި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މީދޫ ބަހާއުއްދީންމަގު ފެށޭ ހިސާބުން ދެކުނަށް ގޮސް،  އަޅިވިލާމަގުން ހުޅަނގަށް ގޮސް، މަހުމޫދީހިނގުމުން ދެކުނަށް ގޮސް، ޒިޔާރަތްގޯޅިން ހުޅަނގަށް ގޮސް އެމަގު ނިމޭ ސަރަހައްދުގެ އުތުރު ފަޅީގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ ފިޔަވައި އައްޑޫސިޓީގެ އެހެނިހެން އަވަށްތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

އައްޑޫ، މީދޫ-3

S07.1.3

29

އައްޑޫ ސިޓީ، މަރަދޫފޭދޫ

މަރަދޫފޭދޫ ސްކޫލް ހޯލުގެ އުތުރު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަރަދޫފޭދޫ ފަރިވާމަގުގެ ހުޅަނގު އުތުރުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި، އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ އަދި މީދޫ މީހުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ މީހުންނާއި، މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

އައްޑޫ، މަރަދޫފޭދޫ-1

S07.2.1

30

އައްޑޫ ސިޓީ، މަރަދޫފޭދޫ

 މަރަދޫފޭދޫ ސްކޫލް ހޯލުގެ ދެކުނު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަރަދޫފޭދޫ ފަރިވާމަގުގެ އިރު ދެކުނުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

އައްޑޫ، މަރަދޫފޭދޫ-2

S07.2. 2

31

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.​
02 ޛުލްޤައިދާ 1439

15 ޖުލައި 2018