Election Commission of Maldives

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018 ގައި ޖަލުތަކުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން

15 ޖުލައި 2018, 12:00 އިއުލާން

ނަންބަރު: (A)CA-2018/147

އިޢުލާން

23 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި، ޖަލުތަކުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން މިދަންނަވަނީއެވެ.

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

#

މާލެ

މާލޭ ޖަލުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭ ޖަލުގައި ތިބި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ މީހުންނެވެ.

މާލެ ޖަލު

X01.1.1

1

ކ. މާފުށި

މާފުށީ ޖަލުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާފުށީ ޖަލުގައި ތިބި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ މީހުންނެވެ.

މާފުށީ ޖަލު

X02.1.1

2

ކ. ހިންމަފުށި

އައްސޭރި ޖަލު (ކ. ހިންމަފުށީ ޖަލު) ގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އައްސޭރި ޖަލު (ހިންމަފުށީ ޖަލު)ގައި ތިބި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ މީހުންނެވެ.

އައްސޭރި ޖަލު

X03.1.1

3

ދޫނިދޫ ޖަލު

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދޫނިދޫ ޖަލުގައި ތިބި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ މީހުންނެވެ.

ދޫނިދޫ ޖަލު

 

X04.1.1

4

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.​
02 ޛުލްޤައިދާ 1439
15 ޖުލައި 2018