Election Commission of Maldives

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018 ގައި މާލޭ ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންނާއި، އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލުމަށް ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން (ސަފްހާ 1)

15 ޖުލައި 2018, 12:00 އިއުލާން

ނަންބަރު: (A)CA-2018/148

އިޢުލާން

23 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި، މާލޭ ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންނާއި، އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލުމަށް ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން މިދަންނަވަނީއެވެ.

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

#

މާލެ،

ތާޖުއްދީން ސްކޫލް،

ތާޖުއްދީން ހިނގުމުން 2 ނަންބަރު ގޭޓުން ވަދެގެންދާއިރު ހޯލުގެ އުތުރު


މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައިތިބި ހއ.ހޯރަފުށި، ތުރާކުނު، އުލިގަން މި 3 ރަށުގެރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާމީހުންނެވެ.

 

ހއ. އަތޮޅު، މާލެ-1

A01.0.1

1

މާލެ،

ހިރިޔާ ސްކޫލު

 ކަނބާ އައިސާރަނި ހިނގުމުގެ 1 ނަންބަރު ގޭޓުން ވަދެގެން ދާއިރު ކްލާސްރޫމް 26

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ހއ. އިހަވަންދޫ، ހއ. މާރަންދޫ، ހއ. މޮޅަދޫ، މި 3 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހއ. އަތޮޅު، މާލެ-2

A02.0.1

2

މާލެ،

ހިރިޔާ ސްކޫލު

 ކަނބާ އައިސަރަނި ހިނގުމުގެ 1 ނަންބަރު ގޭޓުން ވަދެގެން ދާއިރު ކްލާސްރޫމް 27

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ހއ. ތަކަންދޫ، އުތީމު، މުރައިދޫ، ބާރަށް މި 4 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހއ. އަތޮޅު، މާލެ-3

A03.0.1

3

މާލެ،

ތާޖުއްދީން ސްކޫލް،

ތާޖުއްދީން ހިނގުމުން 1 ނަންބަރު ގޭޓުން ވަދެގެން ދާއިރު ދަސްވާރު 4 ކްލާސްރޫމް

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައިތިބި ހއ.ދިއްދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާމީހުންނެވެ.

 

ހއ. އަތޮޅު، މާލެ-4

A04.0.1

4

މާލެ،

ތާޖުއްދީން ސްކޫލް،

ތާޖުއްދީން ހިނގުމުން 1 ނަންބަރު ގޭޓުން ވަދެގެންދާއިރު ދެކުނުފަރާތު 2 ނަންބަރު ކްލާސްރޫމް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ހއ. ވަށަފަރު، ކެލާ، ފިއްލަދޫ މި 3 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

 

ހއ. އަތޮޅު، މާލެ-5

A05.0.1

5

މާލެ،

އިސްކަންދަރު ސްކޫލް

ޗާންދަނީމަގުގެ 2 ނަންބަރު ގޭޓުން ވަދެގެންދާއިރު އިރުމަތީފަރާތު C4 ނަންބަރު ކުލާސްރޫމް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ހދ. ހަނިމާދޫ، ފިނޭ، ނައިވާދޫ، ހިރިމަރަދޫ، ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު، ހދ.ނޮޅިވަރަމު، މި 6 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހދ. އަތޮޅު، މާލެ-1

B01.0.1

6

މާލެ،

ހެންވޭރު ޔޫތު ސެންޓަރ (މުނިއުފާ)

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ހދ.ވައިކަރަދޫ، ނެއްލައިދޫ، ކުރިނބި މި 3 ރަށުގެ  ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހދ. އަތޮޅު، މާލެ-3

B03.0.1

7

މާލެ،

އިސްކަންދަރު ސްކޫލް، ޗާންދަނީމަގު 1 ނަންބަރު ދޮރޯށިން ވަދެގެންދާއިރު އިރުމަތީފަރާތު C1 ނަންބަރު ކުލާސްރޫމް

 

 

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައިތިބި ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ މަޤާމްމަގުގެ އިރުމަތީފަރާތުން ފެށިގެން ހުޅަނގަށް، އަމީނީމަގުން އުތުރަށް، މިސްކިތްމަގުން ހުޅަނގަށް، ތަރިޖެހިގޯޅިން ހުޅަނގަށް، ވެލަނބުލިގޯޅިން ހުޅަނގަށް، ހުޅަނގުގޯޅިން ހުޅަނގަށް، މާލިމީހިނގުމުން އުތުރަށް، ޖޫލިއެޓް ހިނގުމުން ހުޅަނގަށްގޮސްނިމޭ ހިސާބުން (މި މަގުތަކުގެ) އުތުރު ސަރަޙައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހދ. އަތޮޅު، މާލެ-4

B04.0.1

8

މާލެ،

އިސްކަންދަރު ސްކޫލް،  

3 ނަންބަރު ދޮރޯށިން ވަދެގެންދާއިރު ދެކުނުފަރާތު B3 ނަންބަރު ކުލާސްރޫމް

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައިތިބި ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ މަޤާމްމަގުގެ އިރުމަތީފަރާތުން ފެށިގެން ހުޅަނގަށް، އަމީނީމަގުން އުތުރަށް، މިސްކިތްމަގުން ހުޅަނގަށް، ތަރިޖެހިގޯޅިން ހުޅަނގަށް، ވެލަނބުލިގޯޅިން ހުޅަނގަށް، ހުޅަނގުގޯޅިން ހުޅަނގަށް، މާލިމީހިނގުމުން އުތުރަށް، ޖޫލިއެޓް ހިނގުމުން ހުޅަނގަށްގޮސްނިމޭ ހިސާބުން (މި މަގުތަކުގެ) ދެކުނުސަރަޙައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހދ. އަތޮޅު، މާލެ-5

B05.0.1

9

މާލެ،

އިސްކަންދަރު ސްކޫލް، ޗާންދަނީމަގު 2 ނަންބަރު ދޮރޯށިން ވަދެގެންދާއިރު އިރުމަތީފަރާތު C3 ނަންބަރު ކްލާސްރޫމް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ހދ. މަކުނުދޫ، ކުމުންދޫ، ނޭކުރެންދޫ މި 3 ރަށުގެ  ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ. 

ހދ. އަތޮޅު، މާލެ-6

B06.0.1

10

މާލެ،

ބިލަބޮންގ ހައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް، (ކުރީގެ އީ.ޕީ.އެސް)، އަމީނީމަގު 1 ނަންބަރު ގޭޓުން ވަދެގެންދާއިރު ދެކުނުފަރާތު 1A ކްލާސްރޫމް  

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ށ. ކަނޑިތީމު، ގޮއިދޫ، ބިލަތްފަހި، ފޭދޫ، ނޫމަރާ މި 5 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ށ. އަތޮޅު، މާލެ-1

C01.0.1

11

މާލެ،

ބިލަބޮންގ ހައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް، ރަށްދެބައި ހިނގުމުން 2 ނަންބަރު ގޭޓުން ވަދެގެންދާއިރު (ކުރީގެ އީ.ޕީ.އެސް)، ކްލާސް ރޫމް 1B

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ށ. ފީވަށް، ށ. ނަރުދޫ، ށ. މިލަންދޫ، ށ. ފުނަދޫ، ށ. މާއުނގޫދޫ، ށ. ޅައިމަގު  މި 6 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ށ. އަތޮޅު، މާލެ-2

C02.0.1

12

މާލެ،

  ތާޖުއްދީން ސްކޫލް، ތާޖުއްދީން ހިނގުމުން 2 ނަންބަރު ގޭޓުން ވަދެގެންދާއިރު ހޯލުގެ ދެކުނު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ށ. ފޯކައިދޫ، މަރޮށި، ކޮމަންޑޫ މި 3 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

 

ށ. އަތޮޅު، މާލެ-3

C03.0.1

13

މާލެ،

ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒު

އަމީރު އަޙްމަދު މަގުގެ ހުޅަނގު ދޮރޯށިން (2 ނަންބަރު ދޮރާށި) ވަންނައިރު 5 ނަންބަރު ކްލާސްރޫމް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ނ. ހެނބަދޫ، ނ. ކެނދިކުޅުދޫ، ނ. މާޅެންދޫ، ނ. ކުޑަފަރި، ނ. މިލަދޫ، ނ. ހޮޅުދޫ، ނ. މަގޫދޫ މި 7 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ނ. އަތޮޅު، މާލެ-1

D01.0.1

14

މާލެ،​ އިމާދުއްދީން ސްކޫލް

ރެހެންދި ހިނގުމުން 1 ނަންބަރު ގޭޓުން ވަދެގެން ދާއިރު ކޮރިޑޯ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ނ. މާފަރު، މަނަދޫ، ލަންދޫ މި 3 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ނ. އަތޮޅު، މާލެ-2

D02.0.1

15

މާލެ،​ މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް،

 އޮފީސް ގޭޓުން ވަންނައިރު ކޮއިމަލާ މާލަމުގެ އުތުރު (ކުރީގެ ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް)

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ނ. ފޮއްދޫ، ޅޮހި، ވެލިދޫ މި 3 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ނ. އަތޮޅު، މާލެ-3

D03.0.1

16

މާލެ،​ 

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް

މެދުޒިޔާރަތްމަގު ދޮރޯށިން ވަންނައިރު އުތުރުފަރާތު 5 ނަންބަރު ކްލާސްރޫމް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ރ. އަލިފުށި، ވާދޫ، ރަސްގެތީމު، އަނގޮޅިތީމު މި 4 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ރ. އަތޮޅު، މާލެ-1

E01.0.1

17

މާލެ،

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް މެދުޒިޔާރަތްމަގު 2 ވަނަ ދޮރާށިން ވަންނައިރު ޕާކިންގް އޭރިއާ (ނުކުންނަ ކޮރިޑޯ)

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ރ. ހުޅުދުއްފާރު، ރ. އުނގޫފާރު، ރ. މާކުރަތު، ރ. ދުވާފަރު މި 4 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ރ. އަތޮޅު، މާލެ-2

E02.0.1

18

މާލެ،​ 

ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒު

އަމީރު އަޙްމަދު މަގުގެ އިރުމަތީ ދޮރޯށިން ވަންނައިރު އިރުމަތީފަރާތު 1 ނަންބަރު ކްލާސްރޫމް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ރ. ރަސްމާދޫ، ރ. އިންނަމާދޫ، ރ. އިނގުރައިދޫ، ރ. ފައިނު، ރ. ކިނޮޅަސް، މި 5 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ރ. އަތޮޅު، މާލެ-4

E04.0.1

19

މާލެ،​ 

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް، ރަށްދެބައިމަގުން 1 ނަންބަރު ގޭޓުން ވަދެގެންދާއިރު 13 ނަންބަރު ކުލާސްރޫމް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ރ. މީދޫ، ރ. މަޑުއްވަރި މި 2 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ރ. އަތޮޅު، މާލެ-5

E05.0.1

20

މާލެ،​ 

މަދަރުސަތުލް އަޙްމަދިއްޔާ،

އައިމިނާރަނިހިނގުން ދޮރޯށިން ވަދެގެންދާއިރު ދެކުނު ފަރާތު ކްލާސްރޫމް 1A

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ބ. ފުޅަދޫ، ފެހެންދޫ، ގޮއިދޫ، ތުޅާދޫ މި 4 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.     

ބ. އަތޮޅު، މާލެ-1

F01.0.1

21

މާލެ،​

ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ (ކުރީގެ އެމް. އީ. އެސް) ހޯލް

އިރުމަތީ ފަރާތު ކޮރިޑޯ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ބ. ހިތާދޫ، އޭދަފުށި، މާޅޮސް މި 3 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ބ. އަތޮޅު، މާލެ-2

F02.0.1

22

މާލެ،

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް ކޮމަންރޫމް

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ބ. ދަރަވަންދޫ، ދޮންފަނު، ކިހާދޫ، ކަމަދޫ، ކެންދޫ، ކުޑަރިކިލު މި 6 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

 

ބ. އަތޮޅު، މާލެ- 3

F03.0.1

23

މާލެ،

އިމާދުއްދީން ސްކޫލް،

 މިއުޒިކީ ހިނގުމުން 4 ނަންބަރު ގޭޓުން ވަދެގެން ދާއިރު ހޯލުގެ ހުޅަނގު

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ޅ. ހިންނަވަރު ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ޅ. އަތޮޅު، މާލެ-1

G01.0.1

24

މާލެ،

އިމާދުއްދީން ސްކޫލް،

މިއުޒިކީ ހިނގުމުން 4 ނަންބަރު ގޭޓުން ވަދެގެން ދާއިރު ހޯލުގެ އިރުމަތި 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ޅ. ނައިފަރުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ޅ. އަތޮޅު، މާލެ-2

G02.0.1

25

މާލެ،

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް

މެދުޒިޔާރަތްމަގު ފުރަތަމަ ދޮރާށިން ވަންނައިރު އޮފީސް ކޮރިޑޯ   

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ޅ. އޮޅުވެލިފުށި، ޅ. ކުރެންދޫ މި 2 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

 

ޅ. އަތޮޅު، މާލެ-3

G03.0.1

26

މާލެ،

މަދަރުސަތުލް އަޙްމަދިއްޔާ އައިމިނާރަނިހިނގުން ދޮރޯށިން ވަދެގެންދާއިރު ހޯލުގެ އުތުރު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ކ. ކާށިދޫ، ކ. ގާފަރު، ކ. ދިއްފުށި، ކ. ތުލުސްދޫ، ކ. ހުރާ، ކ. ހިންމަފުށި، ކ. ގުޅި، ކ. މާފުށި، ކ. ގުރައިދޫމި 9 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ކ. އަތޮޅު، މާލެ-1

H01.0.1

27

މާލެ،

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް، ރަށްދެބައިމަގުން 2 ނަންބަރު ގޭޓުން ވަދެގެންދާއިރު 12 ނަންބަރު ކުލާސްރޫމް

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި  އއ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ

އއ. އަތޮޅު، މާލެ-1

U01.0.1

28

މާލެ،

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް، ރަށްދެބައިމަގުން 1 ނަންބަރު ގޭޓުން ވަދެގެންދާއިރު ހޯލުގެ ދެކުނު

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި އދ. ފެންފުށި،  އދ. މާމިގިލި، އދ. މަހިބަދޫ، އދ. ކުނބުރުދޫ، އދ. ހަންޏާމީދޫ، މި 5 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

އދ. އަތޮޅު، މާލެ-1

I01.0.1

29

 

މާލެ،

އިސްކަންދަރު ސްކޫލް

ޗާންދަނީމަގުގެ 1 ނަންބަރު ގޭޓުން ވަންނައިރު ހޯލުގެ ހުޅަނގު

 

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައިތިބި އދ. ދިއްދޫ، މަންދޫ، ދިގުރަށް، ދަނގެތި، އޮމަދޫ މި 5 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާމީހުންނެވެ.

އދ. އަތޮޅު، މާލެ-3

I03.0.1

30

މާލެ،

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް،

އޮފީސް ގޭޓުން ވަންނައިރު ކޮއިމަލާ މާލަމުގެ ދެކުނު (ކުރީގެ ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް)    

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ވ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ މީހުންނެވެ.

ވ. އަތޮޅު، މާލެ-1

J01.0.1

31

މާލެ،

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ، ރަށްދެބައިހިނގުމުން ވަންނައިރު ދެކުނު ފަރާތު ކޮންކޯސް

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި މ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މީހުންނެވެ.

މ. އަތޮޅު، މާލެ-1

K01.0.1

32

މާލެ،

ޑިޕަރޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒެމިނޭޝަން

 ޑިސްޕެޗް ހޯލުގެ ދެކުނު ފަރާތް

 

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ފ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މީހުންނެވެ.

ފ. އަތޮޅު، މާލެ-1

L01.0.1

33

މާލެ،

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ (އަމީނީ ބިލްޑިންގ)، އައިމިނާރަނިހިނގުން ދޮރޯށިން ވަދެގެންދާއިރު ކޮރިޑޯ

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ދ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މީހުންނެވެ.

ދ. އަތޮޅު، މާލެ-1

M01.0.1

34

މާލެ،

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް
ލިލީމަގު 3 ނަންބަރު ދޮރޯށިން ވަންނައިރު ހޯލުގެ އުތުރު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ތ. ބުރުނި، ވިލުފުށި، މަޑިފުށި މި 3 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ތ. އަތޮޅު، މާލެ-1

N01.0.1

35

މާލެ،

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް
ލިލީމަގު 3 ނަންބަރު ދޮރޯށިން ވަންނައިރު ހޯލުގެ މެދު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ތ. ވޭމަންޑޫ، ތިމަރަފުށި މި 2 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ތ. އަތޮޅު، މާލެ-2

N02.0.1

36

މާލެ،

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް
ލިލީމަގު 3 ނަންބަރު ދޮރޯށިން ވަންނައިރު ހޯލުގެ ދެކުނު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ތ. ހިރިލަންދޫ، ކަނޑޫދޫ، ވަންދޫ،  އޮމަދޫ، ކިނބިދޫ މި 5  ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ތ. އަތޮޅު، މާލެ-3

N03.0.1

37

 

މާލެ،

އިސްކަންދަރު ސްކޫލް،

2 ނަންބަރު ދޮރޯށިން ވަދެގެންދާއިރު ދެކުނުފަރާތު B1 ނަންބަރު ކުލާސްރޫމް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ތ. ގުރައިދޫ، ގާދިއްފުށި، ދިޔަމިގިލި މި 3  ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ތ. އަތޮޅު، މާލެ-4

N04.0.1

38

މާލެ،

ވިލާ ކޮލެޖް ކިޔު. އައި ކެމްޕަސް
ރަށްދެބައި ހިނގުމުގެ ދޮރޯށިން ވަދެގެންދާއިރު ދެކުނުފަރާތު 8 ނަންބަރު ކްލާސްރޫމް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ލ. ދަނބިދޫ، ލ. އިސްދޫ، ލ. ކަލައިދޫ، ލ. މާބައިދޫ، މި 4 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ލ. އަތޮޅު، މާލެ-1

O01.0.1

39

މާލެ،

ވިލާ ކޮލެޖް ކިޔު. އައި ކެމްޕަސް

އައިމިނާރަނިހިނގުމުން ވަދެގެންދާއިރު
ހޯލުގެ އިރުމަތި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ލ. މުންޑޫ، ލ. ގަން، މި 2 ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި، ގަމު ތުނޑީ އަވަށުގެ ޚާއްޞަ ދަފްތަރުގައިވާ (ލ.ކަޅައިދޫ އިން ލ. ގަމަށް ބަދަލު ކުރެއްވިފައިވާ) ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ލ. އަތޮޅު، މާލެ-2

O02.0.1

40

މާލެ،

ވިލާ ކޮލެޖް ކިޔު. އައި ކެމްޕަސް
ކްލާސްރޫމް 16

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ލ. ފޮނަދޫ، ލ. ގާދޫ، ލ. މާމެންދޫ މި 3 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ލ. އަތޮޅު، މާލެ-3

O03.0.1

41

މާލެ،

ވިލާ ކޮލެޖް ކިޔު. އައި ކެމްޕަސް

ހޯލުގެ ހުޅަނގު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި  ލ. ކުނަހަންދޫ، ލ. ހިތަދޫ، ލ. މާވަށް، މި 3 ރަށުގެރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާމީހުންނެވެ.

ލ. އަތޮޅު، މާލެ-4

O04.0.1

42

މާލެ،

ޣިޔާޘުއްދީން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް، ދެކުނުފަރާތު ކްލާސްރޫމް 2C

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ގއ. ކޮލަމާފުށި، ވިލިނގިލި މި 2 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ގއ. އަތޮޅު، މާލެ-1

P01.0.1

43

މާލެ،

ޣިޔާޘުއްދީން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް، އަމީނީމަގުގެ ދޮރޯށިން ވަންނައިރު ހޯލުގެ އިރުމަތި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ގއ. މާމެންދޫ، ނިލަންދޫ، ދާންދޫ މި 3 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ގއ. އަތޮޅު، މާލެ-2

P02.0.1

44

މާލެ،

ޣިޔާޘުއްދީން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް،

އަމީނީމަގުގެ ދޮރޯށިން ވަންނައިރު ހޯލުގެ މެދު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ގއ. ކޮނޑޭ، ގެމަނަފުށި، ކަނޑުހުޅުދޫ، ދެއްވަދޫ މި 4 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ގއ. އަތޮޅު، މާލެ-3

P03.0.1

45

މާލެ،

ކަލާފާނު ސްކޫލް،

މޫނިމާހިނގުން، ދޮރޯށިން ވަންނައިރު އުތުރު ފަރާތު   1D  ކުލާސްރޫމް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ގދ. ތިނަދޫގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ގދ. އަތޮޅު، މާލެ-1

Q01.0.1

46

މާލެ،

ރިހިޖެހިކޮށި،

ރިހިޖެހިކޮށީގެ އުތުރު ފަރާތުގައި ހުންނަ ޢިމާރާތުގެ ތިރީބުރި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ގދ. ތިނަދޫގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ގދ. އަތޮޅު، މާލެ-2

Q02.0.1

47

މާލެ،

ކަލާފާނު ސްކޫލް،

މޫނިމާހިނގުންދޮރޯށިން ވަންނައިރު އުތުރުފަރާތު 3 ނަންބަރު ކުލާސްރޫމް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ގދ. މަޑަވެލި، ގދ. ހޯނޑެއްދޫ، ގދ. ނަޑެއްލާ މި 3ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާމީހުންނެވެ.

ގދ. އަތޮޅު، މާލެ-3

Q03.0.1

48

މާލެ،

ކަލާފާނު ސްކޫލް،

ކަލާފާނު ހިނގުން، އުތުރު ދޮރާށިން ވަންނައިރު އުތުރުފަރާތު 1A  ކުލާސްރޫމް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ގދ. ރަތަފަންދޫ، ފިޔޯރީ، ފަރެސްމާތޮޑާ މި 3 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ގދ. އަތޮޅު، މާލެ-4

Q04.0.1

49

 

މާލެ،

މަދަރުސަތުލް އަޙްމަދިއްޔާ، އައިމިނާރަނި ހިނގުން ދޮރޯށިން ވަދެގެން ދާއިރު ހޯލުގެ ދެކުނު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ގދ. ވާދޫ، ގައްދޫ މި 2 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ގދ. އަތޮޅު، މާލެ-5

Q05.0.1

50

މާލެ،

އަލް މަދަރުސަތުލް ޢަރައްބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ

 ސެން ކްލާސްރޫމް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ފުވައްމުލަކުގެ ދަޑިމަގު، ހޯދަޑު، ދިގުވާޑު މި 3 އަވަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ، މާލެ-1

R01.0.1

51

މާލެ،

އަލް މަދަރުސަތުލް ޢަރައްބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ

ހޯލުގެ މެދު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ފުވައްމުލަކުގެ މާލެގަން، މާދަޑު، މިސްކިތްމަގު، ފުނާޑު، ދޫނޑިގަން މި 5 އަވަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ، މާލެ-2

R02.0.1

52

މާލެ،

ބިއްލޫރިޖެހިގެ
ބިއްލޫރިޖެހިގޭގެ ހޯލު

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-1

S01.0.1

53

މާލެ،

ނެޝަނަލް އާޓްސް ގެލެރީ
ނެޝަނަލް އަރޓް ގެލެރީގެ ހޯލު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި އައްޑޫ ސިޓީ  ފޭދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-2

S02.0.1

54

މާލެ،

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް
މެދުޒިޔާރަތްމަގު، ދޮރޯށިން ވަންނައިރު އުތުރުފަރާތު 1 ނަންބަރު ކްލާސްރޫމް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-3

S03.0.1

55

މާލެ،

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް
މެދުޒިޔާރަތްމަގު، ދޮރޯށިން ވަންނައިރު އުތުރުފަރާތު 2 ނަންބަރު ކްލާސްރޫމް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫގެ ނިކަގަސް ގޯޅިން އިރަށް، ނިކަގަސްމަގުން އުތުރަށް، ޒިޔާރަތް މަގުން އިރަށް، އެޅިދީދީ މަގުން ދެކުނަށް، ފެއަރލިން ހިނގުމުން އިރަށް، ފިޔާތޮށިމަގުން އުތުރަށް، ޒިޔާރަތް މަގުން އިރަށް ގޮސް ޝަމްސުއްދީން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގާ ގުޅޭ ސަރަޙައްދުގެ އުތުރުގައި ހިމެނޭ ގެތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން، މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-4

S04.0.1

56

މާލެ،

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް

ދާރުލް އުލޫމް ދޮރޯށިން      ވަދެގެންދާއިރު ހޯލު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ޒިޔާރަތްމަގާއި ޝަމްސުއްދީން ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން، ޝަމްސުއްދީން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުން ދެކުނަށް، އާޒާދީމަގުން ހުޅަނގަށް، ހަވީރީމަގުން އުތުރަށް، ފެންފިޔާޒުމަގުން ހުޅަނގަށް ގޮސް، ހޭޅިސަރަޙައްދުން އުތުރަށް، ނިކަގަސް ގޯޅިން އިރަށް، ނިކަގަސްމަގުން އުތުރަށް، ޒިޔާރަތްމަގުން އިރަށް، އެޅިދީދީމަގުން ދެކުނަށް، ފެއަރލިން ހިނގުމުން އިރަށް، ފިޔާތޮށިމަގުން އުތުރަށް، ޒިޔާރަތްމަގުން އިރަށް ގޮސް ޝަމްސުއްދީން ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގާ ގުޅޭނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަޚައްދުގައިވާ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން، މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-5

S05.0.1

57

މާލެ،

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް
މެދުޒިޔާރަތްމަގު ދޮރޯށިން ވަންނައިރު އުތުރުފަރާތު 3 ނަންބަރު ކްލާސްރޫމް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ފެންފިޔާޒު މަގުގެ ހުޅަނގުން ފެށިގެން (ހުޅަނގު ފަރާތު ހޭޅިން ފެށިގެން) އިރަށް، ހަވީރީ މަގުން ދެކުނަށް، އާޒާދީ މަގުން އިރަށް ގޮސް، ޝަމްސުއްދީން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގާ ގުޅޭ ސަރަޙައްދުގެ ދެކުނުގައި ހިމެނޭ ގެތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން، މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-6

S06.0.1

58

 

މާލެ،

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް، ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް މެދުޒިޔާރަތްމަގު ފުރަތަމަ ދޮރާށިން ވަންނައިރު އޮފީސް ކޮރިޑޯ

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ، މަރަދޫފޭދޫ މި 2 އަވަށުގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-7

S07.0.1

59

ސަފްހާ 2