Election Commission of Maldives

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018 ގައި މާލޭ ސިޓީގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލުމަށް ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން (ސަފްހާ 1)

15 ޖުލައި 2018, 12:00 އިއުލާން

ނަންބަރު: (A)CA-2018/149

އިޢުލާން

23 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި، މާލޭ ސިޓީގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލުމަށް ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން މިދަންނަވަނީއެވެ.

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

#

ހުޅުމާލެ،

ގޭޓްވޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް (ކުރީގެފަރީދިއްޔާ ސްކޫލް)
ހޯލުގެ ހުޅަނގުފަރާތް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ލާނީ ރީތިގަސް ހިނގުމާއި، ނިރޮޅުމަގު - 9 ނަންބަރު ގޯޅީގެ އުތުރުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

 

ހުޅުހެންވޭރު-1

T01.1.1

1

މާލެ،

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް،

 ވައިލެޓް ހިނގުމުން ވަދެގެން ދާއިރު ހޯލުގެ އުތުރު ކޮޅު

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގާއި ފިލިގަސްމަގާއި ގުޅޭނުކުތާއިން، ފިލިގަސްމަގުން ދެކުނަށް، މެހެލިގޯޅިން ހުޅަނގަށް، ގަލަދުންގޯޅިން ދެކުނަށް، ރޯޝަނީމަގުން ހުޅަނގަށް، އަސްރަފީމަގުން ދެކުނަށް، ވައިލެޓްމަގުން ހުޅަނގަށް، ދުނބުރިމަގުން އުތުރަށް، ރޯޝަނީމަގުން އިރަށް، ސަނދުބަރަކާ ގޯޅިން އުތުރަށް، އަމީރުއަޙްމަދުމަގުން ހުޅަނގަށް، ކުރަނގިގޯޅިން އުތުރަށް، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން އިރަށް ގޮސް، ފިލިގަސްމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ  މީހުންނެވެ.

ހުޅުހެންވޭރު-2

T01.1.2

2

މާލެ،

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް،

 ވައިލެޓް ހިނގުމުން ވަދެގެން ދާއިރު ހޯލުގެ ދެކުނު

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގާއި، ފިލިގަސްމަގާއި ގުޅޭނުކުތާއިން، ފިލިގަސްމަގުން ދެކުނަށް، މެހެލިގޯޅިން ހުޅަނގަށް، ގަލަދުންގޯޅިން ދެކުނަށް، ރޯޝަނީމަގުން ހުޅަނގަށް، އަސްރަފީމަގުން ދެކުނަށް، ވައިލެޓްމަގުން އިރަށް، ފިލިގަސް ހިނގުމުން ދެކުނަށް، މަޖީދީމަގުން އިރަށް، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން އުތުރަށް ގޮސް، ފިލިގަސްމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ  މީހުންނެވެ.

ހުޅުހެންވޭރު-3

T01.1.3

3

މާލެ،

ވެލާނާގެ،

 ޝަހީދު ޢަބްދުޒުހައިރު ހިނގުމުން ވަންނައިރު، ވެލާނާގޭ އިމާރާތުގެ ޕާކިން އޭރިއާ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ޖައްސާފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ދަފްތަރު ނަންބަރުއިން ފެށިގެން 1429 އާ ދެމެދުގައި ހިމެނޭ  މީހުންނެވެ.

ހުޅުހެންވޭރު-4

T01.1.4

4

ހުޅުމާލެ،

ޣާޒީ ސްކޫލް،

ދަސްވާރު ކްލާސް ރޫމް

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ލާނީ ހިރިނދުމަގާއި ނިރޮޅުމަގު - 14 ނަންބަރު ގޯޅިން ހުޅަނގަށް، ނިރޮޅުމަގުން ދެކުނަށް، އޯކިޑްމާ ހިނގުމުން ހުޅަނގަށް، ރީތިގަސްމަގުން އުތުރަށް، ރީތިގަސް ހިނގުމުން އިރަށް، ނިރޮޅުމަގު - 9 ނަންބަރު ގޯޅިން އިރަށް، ދިއްގާމަގުން ދެކުނަށް، ނިރޮޅުމަގު - 10 ނަންބަރު ގޯޅިން ހުޅަނގަށް، ނިރޮޅުމަގުން ދެކުނަށް، ނިރޮޅުމަގު - 11 ނަންބަރު ގޯޅިން އިރަށް، ހިރުނދުމަގުން ދެކުނަށް ގޮސް ނިރޮޅުމަގު - 14 ނަންބަރު ގޯޅިއާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.          

ހުޅުހެންވޭރު-5

T01.1.5

5

ހުޅުމާލެ،

ރެހެންދި ސްކޫލް،

 ހޯލުގެ ހުޅަނގު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އޯކިޑްމާ ހިނގުމާއި، ނިރޮޅުމަގު – 14 ނަންބަރު ގޯޅީގެ ދެކުނުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހުޅުހެންވޭރު-6

T01.1.6

6

ހުޅުމާލެ،

ޣާޒީ ސްކޫލް،

ލެބޯޓްރީ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މާލޭގެ އެހެން އަވަށްތަކުގެ ރައްޔިތުންނާއި މާލޭގެ ދަފްތަރުގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ  ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހުޅުހެންވޭރު-7

T01.1.7

7

މާލެ،

ކަލާފާނު ސްކޫލް، އަމީނީމަގާއި ކަލާފާނުހިނގުން ގުޅޭ ކަންމަތީ ދޮރާށިން ވަންނައިރު ދެކުނުފަރާތު ސްޓާފްރޫމް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ސޯސަންމަގާއި މަޖީދީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން، ސޯސަންމަގުން އުތުރަށް، އަބަދަށްއުފާމަގުން އިރަށް، ތަނޑިރަތްމާގޯޅިން އުތުރަށް، ވައިލެޓްމަގުން އިރަށް، ދޭލިޔާ ހިނގުމުން އުތުރަށް، ވައިލެޓް ހިނގުމުން އިރަށް، ފިލިގަސް ހިނގުމުން ދެކުނަށް، މަޖީދީމަގުން ހުޅަނގަށް، ވައިޖެހޭމަގުން ދެކުނަށް، ޖަނަވަރީމަގުން އުތުރަށް، މަޖީދީމަގުން ހުޅަނގަށް ގޮސް، ސޯސަންމަގާއި ގުޅޭނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުތަކުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

 

މެދުހެންވޭރު-1

T02.1.1

8

މާލެ،

ކެންގަރޫ ކިޑްސް ޕްރީސްކޫލް (ކުރީގެ އަމީރުއަޙްމަދު)

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގާއި މަޖީދީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން، މަޖީދީމަގުން ހުޅަނގަށް، ވައިޖެހޭމަގުން ދެކުނަށް، ޖަނަވަރީމަގުން ދެކުނަށް، ހިތިގަސްމަގުން އިރަށް،  ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން އުތުރަށް ގޮސް، މަޖީދީމަގާއި ގުޅޭނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުތަކުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

މެދުހެންވޭރު-2

T02.1.2

9

މާލެ،

ކެންގަރޫ ކިޑްސް ޕްރީސްކޫލް،

އެސް.ކޭ.ޖީ 159

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ސޯސަންމަގާއި މަޖީދީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން، ސޯސަންމަގުން ދެކުނަށް، ރަތްވިލާމަގުން އިރަށް، ޖަނަވަރީމަގުން އުތުރަށް، މަޖީދީމަގުން ހުޅަނގަށް ގޮސް ސޯސަންމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

މެދުހެންވޭރު-3

T02.1.3

10

މާލެ،

ކަލާފާނު ސްކޫލް، އަމީނީމަގާއި ކަލާފާނު ހިނގުން ގުޅޭ ކަންމަތީ ދޮރޯށިން ވަންނައިރު ހޯލުގެ އުތުރު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ޖަނަވަރީމަގާއި ރަތްވިލާމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން، ރަތްވިލާމަގުން ހުޅަނގަށް، ސޯސަންމަގުން އުތުރަށް، މުތީގޯޅިން ހުޅަނގަށް، ނިރޮޅުމަގުން ދެކުނަށް، ބޮޑުރަސްގެފާނު މަގުން އިރަށް، ކަށިމާ ހިނގުމުން ދެކުނަށް، ދޫހިމެރިމަގުން އިރަށް، އިރުދޭމާ ހިނގުމުން އުތުރަށް، ކިނބިގަސްމަގުން އިރަށް، ޖަނަވަރީ ހިނގުމުން އުތުރަށް، ހިތިގަސްމަގުން އިރަށް، ޖަނަވަރީމަގުން އުތުރަށް ގޮސް، ރަތްވިލާމަގާ ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހެންވޭރުދެކުނު-1

T03.1.1

11

މާލެ،

ކަލާފާނު ސްކޫލް، އަމީނީމަގާއި ކަލާފާނު ހިނގުން ގުޅޭ ކަންމަތީ ދޮރޯށިން ވަންނައިރު ހޯލުގެ މެދު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގާއި މޫނިމާހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން، މޫނިމާ ހިނގުމުން އުތުރަށް، ލޮނުޒިޔާރަތްމަގުން އިރަށް، ޖަނަވަރީ ހިނގުމުން އުތުރަށް، ހިތިގަސްމަގުން އިރަށް، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން ދެކުނަށް، ގޮސް މޫނިމާހިނގުމާ ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހެންވޭރުދެކުނު-2

T03.1.2

12

މާލެ،

ކަލާފާނު ސްކޫލް، އަމީނީމަގާއި ކަލާފާނު ހިނގުމާ ގުޅޭ ކަންމަތީ ދޮރޯށިން ވަންނައިރު ހޯލުގެ ދެކުނު

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގާއި މޫނިމާހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން މޫނިމާހިނގުމުން އުތުރަށް، ލޮނުޒިޔާރަތްމަގުން އިރަށް، ޖަނަވަރީ ހިނގުމުން އުތުރަށް، ކިނބިގަސްމަގުން ހުޅަނގަށް، އިރުދޭމާ ހިނގުމުން ދެކުނަށް، ދޫހިމެރިމަގުން ހުޅަނގަށް، ކަށިމާ ހިނގުމުން ދެކުނަށް، ފެންމީރު ހިނގުމުން ހުޅަނގަށް، ދޮންއަދަރާދަހިނގުމުން ދެކުނަށް، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން އިރަށް ގޮސް، މޫނިމާހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުތަކުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހެންވޭރުދެކުނު-3

T03.1.3

13

މާލެ،

ހުރަވީ ބިލްޑިންގ،

ޕޯޓިކޯގެ ދެކުނު ފަޅި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަޖީދީމަގާއި ކަރަންކާމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ކަރަންކާމަގުން އުތުރަށް، ވައިލެޓްގޯޅިން އިރަށް، ސޯސަންމަގުން އުތުރަށް، އަމީރު އަޙްމަދުމަގުން ހުޅަނގަށް، ފިނިހިޔާގޯޅިން އުތުރަށް، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން ހުޅަނގަށް، ޗާންދަނީމަގުން ދެކުނަށް، މެދުޒިޔާރަތްމަގުން އިރަށް، ޝަހީދުކުޑައާދަމުގެ ކުޑަތުއްތު ހިނގުމުން ދެކުނަށް، ދަރުމަވަންތަމަގުން އިރަށް، ޝަހީދު ހުސައިން މުޙައްމަދު ހިނގުމުން ދެކުނަށް، ހިތަށްފިނިވާމަގުން އިރަށް، ހަދީބީމަގުން ދެކުނަށް، މަޖީދީމަގުން އިރަށް ގޮސް، ކަރަންކާމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހެންވޭރުއުތުރު-1

T04.1.1

14

މާލެ،

ހުރަވީ ބިލްޑިންގ،

ޕޯޓިކޯގެ އުތުރު ފަޅީގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ސޯސަންމަގާއި ވައިލެޓްމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން، ވައިލެޓްމަގުން އިރަށް، ދުނބުރިމަގުން އުތުރަށް، ރޯޝަނީމަގުން އިރަށް، ސަނދުބަރަކާގޯޅިން އުތުރަށް، އަމީރުއަޙްމަދުމަގުން ހުޅަނގަށް، ކުރަނގިގޯޅިން އުތުރަށް، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން ހުޅަނގަށް، ފިނިހިޔާގޯޅިން ދެކުނަށް، އަމީރު އަޙްމަދުމަގުން އިރަށް، ސޯސަންމަގުން ދެކުނަށް ގޮސް ވައިލެޓްމަގާ ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހެންވޭރުއުތުރު-2

T04.1.2

15

މާލެ،

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ،

 ޕޯޓިކޯ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަޖީދީމަގާއި ކަރަންކާމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން، ކަރަންކާމަގުން އުތުރަށް، ވައިލެޓްގޯޅިން އިރަށް، ސޯސަންމަގުން އުތުރަށް، ވައިލެޓްމަގުން އިރަށް، ތަނޑިރަތްމާގޯޅިން ދެކުނަށް، އަބަދަށްއުފާމަގުން ހުޅަނގަށް، ސޯސަންމަގުން ދެކުނަށް، މުތީ ގޯޅިން ހުޅަނގަށް، ނިރޮޅުމަގުން އުތުރަށް، މަޖީދީމަގުން ހުޅަނގަށް ގޮސް، ކަރަންކާމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހެންވޭރުއުތުރު-3

T04.1.3

16

މާލެ،

ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން، ލިލީމަގުގެ ދޮރޯށިން ވަންނައިރު، އިރުމަތީފަރާތު 5 ނަންބަރު ކްލާސްރޫމް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަޖީދީމަގާއި އަލިކިލޭގެފާނުމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން، އަލިކިލޭގެފާނުމަގުން އުތުރަށް، ނީލޯފަރުމަގުން ހުޅަނގަށް، ރަށްދެބައިމަގުން އުތުރަށް، ލިލީމަގުން އިރަށް، ޝަޙީދު ކުޑައާދަމްގެ ކުޑަތުއްތު ހިނގުމުން އުތުރަށް، ދަރުމަވަންތަމަގުން އިރަށް، ޝަހީދުޙުސައިން މުޙައްމަދު ހިނގުމުން ދެކުނަށް، ހިތަށްފިނިވާ މަގުން އިރަށް، ހަދީބީ މަގުން ދެކުނަށް، ކަޅުހުރާ މަގުން ހުޅަނގަށް، ހުސްނުހީނާ މަގުން ދެކުނަށް، މަޖީދީ މަގުން ހުޅަނގަށް ގޮސް، އަލިކިލޭގެފާނު މަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ގަލޮޅުއުތުރު-1

T05.1.1

17

މާލެ،

ގަލޮޅު ބޯޅަދަނޑު، ބަނަފްސާމަގު 4 ނަންބަރު ދޮރޯށިން ވަދެގެން ދާއިރު ކެރަމް ހޯލު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަޖީދީމަގާއި އަލިކިލޭގެފާނުމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން، އަލިކިލޭގެފާނުމަގުން ދެކުނަށް، ސަހަރާމަގުން އިރަށް، ނިޔަނދުރުގޯޅިން ދެކުނަށް، ބޮޑުރަސްގެފާނުމަގުން އިރަށް، ޝަބްނަމްމަގުން އުތުރަށް، މުތީގޯޅިން އިރަށް، ނިރޮޅުމަގުން އުތުރަށް، މަޖީދީމަގުން ހުޅަނގަށް، ހަދީބީމަގުން އުތުރަށް، ކަޅުހުރާމަގުން ހުޅަނގަށް، ހުސްނުހީނާމަގުން ދެކުނަށް، މަޖީދީމަގުން ހުޅަނގަށް ގޮސް، އަލިކިލޭގެފާނުމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ގަލޮޅުއުތުރު-2

T05.1.2

18

މާލެ،

އިސްކަންދަރު ސްކޫލް، ޗާންދަނީމަގުގެ 1 ނަންބަރު ގޭޓުން ވަންނައިރު ހޯލުގެ މެދު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަޖީދީމަގާއި އަލިކިލޭގެފާނުމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން، އަލިކިލޭގެފާނުމަގުން ދެކުނަށް، ބޮޑުރަސްގެފާނުމަގުން ހުޅަނގަށް، ރަށްދެބައިމަގުން އުތުރަށް، ހެލެބެލިގޯޅިން އިރަށް، ސަބުދެރިޔާމަގުން އުތުރަށް، ސަތަރުގޯޅިން އިރަށް، ފާށަނާކިލޭގެމަގުން އުތުރަށް، މަޖީދީމަގުން އިރަށް ގޮސް، އަލިކިލޭގެފާނުމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ގަލޮޅުއުތުރު-3

T05.1.3

19

މާލެ،

އިސްކަންދަރު ސްކޫލް، ޗާންދަނީމަގު 1 ނަންބަރު ނަންބަރު ގޭޓުން ވަންނައިރު ހޯލުގެ އިރުމަތި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަޖީދީމަގާއި އަލިކިލޭގެފާނުމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން، އަލިކިލޭގެފާނުމަގުން އުތުރަށް، ނީލޯފަރުމަގުން ހުޅަނގަށް، ރަށްދެބައިމަގުން ދެކުނަށް، ހެލެބެލިގޯޅިން އިރަށް، ސަބުދެރިޔާމަގުން އުތުރަށް، ސަތަރުގޯޅިން އިރަށް، ފާށަނާކިލޭގެ މަގުން އުތުރަށް، މަޖީދީމަގުން އިރަށް ގޮސް، އަލިކިލޭގެފާނުމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ގަލޮޅުއުތުރު-4

T05.1.4

20

ސަފްހާ 2
ސަފްހާ 3