Election Commission of Maldives

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018 ގައި މާލޭ ސިޓީގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލުމަށް ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން (ސަފްހާ 2)

15 ޖުލައި 2018, 12:00 އިއުލާން

މާލެ،

ގަލޮޅު މަދަރުސާ، ރުއްކެނޑިޔާ ހިނގުމުން ވަންނައިރު ހޯލުގެ އިރުމަތި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ބޮޑުރަސްގެފާނު މަގާއި ރެހެންދި ހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން، ރެހެންދި ހިނގުމުން ދެކުނަށް، ލޮނުޒިޔާރަތްމަގުން އިރަށް، ކޮއިމަލާހިނގުމުން އުތުރަށް، ބޮޑުރަސްގެފާނުމަގުން ހުޅަނގަށް، ނިޔަނދުރުގޯޅިން އުތުރަށް، ސަހަރާމަގުން ހުޅަނގަށް، އަލިކިލޭގެފާނުމަގުން ދެކުނަށް، ބޮޑުރަސްގެފާނުމަގުން ހުޅަނގަށް ގޮސް، ރެހެންދި ހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ގަލޮޅުދެކުނު-1

T06.1.1

21

މާލެ،

ގަލޮޅު މަދަރުސާ، ރުއްކެނޑިޔާ ހިނގުމުން ވަންނައިރު ހޯލުގެ ހުޅަނގު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ބޮޑުރަސްގެފާނު މަގާއި ކޮއިމަލާ ހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން، ކޮއިމަލާ ހިނގުމުން ދެކުނަށް، ލޮނުޒިޔާރަތްމަގުން އިރަށް، ދޮންއަދަރާދަ ހިނގުމުން ދެކުނަށް، ބުރުޒުމަގުން އިރަށް، ކަށިމާ ހިނގުމުން އުތުރަށް، ބޮޑުރަސްގެފާނުމަގުން ހުޅަނގަށް، ނިރޮޅުމަގުން އުތުރަށް، މުތީގޯޅިން ހުޅަނގަށް، ޝަބްނަމްމަގުން ދެކުނަށް، ބޮޑުރަސްގެފާނުމަގުން ހުޅަނގަށް ގޮސް، ކޮއިމަލާ ހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ގަލޮޅުދެކުނު-2

T06.1.2

22

މާލެ،

ގަލޮޅު މަދަރުސާ،
ރުއްކެނޑިޔާ ހިނގުމުން ވަންނައިރު އުތުރުފަރާތު 1 ނަންބަރު ކްލާސްރޫމް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގާއި ކޮއިމަލާ ހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ކޮއިމަލާ ހިނގުމުން  އުތުރަށް، އަމީނީމަގުން ހުޅަނގަށް، ރެހެންދި ހިނގުމުން އުތުރަށް، ބުރުޒުމަގުން އިރަށް، ރާދަފަތިހިނގުމުން އުތުރަށް، ލޮނުޒިޔާރަތްމަގުން އިރަށް، ދޮންއަދަރާދަހިނގުމުން ދެކުނަށް، ބުރުޒުމަގުން އިރަށް، ކަށިމާހިނގުމުން ދެކުނަށް، ފެންމީރުހިނގުމުން ހުޅަނގަށް، ދޮންއަދަރާދަހިނގުމުން ދެކުނަށް، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން ހުޅަނގަށް ގޮސް ކޮއިމަލާހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ގަލޮޅުދެކުނު-3

T06.1.3

23

މާލެ،

އިމާދުއްދީން ސްކޫލް، މިއުޒިކީ ހިނގުމުން 3 ނަންބަރު ގޭޓުން ވަދެގެން ދާއިރު އުތުރު ފަރާތު ކުލާސްރޫމް

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގާއި ކޮއިމަލާހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން، ކޮއިމަލާހިނގުމުން އުތުރަށް، އަމީނީމަގުން ހުޅަނގަށް، ރެހެންދިހިނގުމުން އުތުރަށް، ބުރުޒުމަގުން އިރަށް، ރާދަފަތިހިނގުމުން އުތުރަށް، ލޮނުޒިޔާރަތްމަގުން ހުޅަނގަށް، ރެހެންދި ހިނގުމުން އުތުރަށް، ބޮޑުރަސްގެފާނުމަގުން ހުޅަނގަށް، ރަށްދެބައިމަގުން ދެކުނަށް، ޖަމާލުއްދީން ހިނގުމުން ހުޅަނގަށް، ރަށްދެބައި ހިނގުމުން ދެކުނަށް، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން އިރަށް ގޮސް، ކޮއިމަލާ ހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ  މީހުންނެވެ.

ގަލޮޅުދެކުނު-4

T06.1.4

24

މާލެ،

ގަލޮޅު މަދަރުސާ، ރުއްކެނޑިޔާ ހިނގުމުން ވަންނައިރު އުތުރުފަރާތު ޔޫ ކޭ ޖީ 3 ނަންބަރު ކްލާސްރޫމް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ވިލިމާލެއާއި ހުޅުމާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ގަލޮޅުދެކުނު-5

T06.1.5

25

މާލެ،

ސެންޓަރ ފޯރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން، ލިލީމަގުގެ ދޮރޯށިން ވަންނައިރު ހޯލުގެ ދެކުނު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަޖީދީމަގާއި ބޮޑުފުޅައްގޯޅިއާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން، ބޮޑުފުޅައްގޯޅިން އުތުރަށް، ހުވަނދުމާގޯޅިން ހުޅަނގަށް، ޗާންދަނީމަގުން ދެކުނަށް، ޝަހީދުކުޑަނެވިތުއްތުމަނިކު ހިނގުމުން ހުޅަނގަށް، ބުލްބުލްގޯޅިން އުތުރަށް، ކެނެރީމަގުން އިރަށް، ޗާންދަނީމަގުން އުތުރަށް، މެދުޒިޔާރަތްމަގުން އިރަށް، ޝަހީދުކުޑައާދަމްގެ ކުޑަތުއްތު ހިނގުމުން ދެކުނަށް، ލިލީމަގުން ހުޅަނގަށް، ރަށްދެބައިމަގުން ދެކުނަށް، މަޖީދީމަގުން ހުޅަނގަށް ގޮސް، ބޮޑުފުޅައްގޯޅިއާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ  މީހުންނެވެ.

މައްޗަންގޮޅީއުތުރު-1

T07.1.1

26

މާލެ،

ސެންޓަރ ފޯ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން، ލިލީމަގުން ވަދެގެންދާއިރު ހޯލުގެ އުތުރު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަޖީދީމަގާއި ޗާންދަނީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން، ޗާންދަނީމަގުން ދެކުނަށް، ކުރިކީލަމަގުން އިރަށް، ނިކަގަސްމަގުން އުތުރަށް، ކުދިމާގޯޅިން އިރަށް، ދަނބުރުއްމަގުން ދެކުނަށް، މަދޮށިގޯޅިން އިރަށް، ރަށްދެބައިމަގުން އުތުރަށް، މަޖީދީމަގުން ހުޅަނގަށް ގޮސް، ޗާންދަނީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

މައްޗަންގޮޅީއުތުރު-2

T07.1.2

27

މާލެ،

ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން، ލިލީމަގުގެ ދޮރޯށިން ވަންނައިރު އިރުމަތީފަރާތުގެ 6 ނަންބަރު ކްލާސްރޫމް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަޖީދީމަގާއި ދިލްބަހާރުމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން، ދިލްބަހާރުމަގުން ދެކުނަށް، ކުދިރަތްމާގޯޅިން އިރަށް، ޗާންދަނީމަގުން ދެކުނަށް، ދެވިނަމަގުން ހުޅަނގަށް، ކުރިކީލަމަގުން ހުޅަނގަށް، ދިލްބަހާރުމަގުން ދެކުނަށް، ގުލާބީމަގުން ހުޅަނގަށް، މާވެޔޮމަގުން އުތުރަށް، މަޖީދީމަގުން އިރަށް ގޮސް، ދިލްބަހާރުމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

މައްޗަންގޮޅީއުތުރު-3

T07.1.3

28

މާލެ،

މަދަރުސަތުލް އަޙްމަދިއްޔާ، އައިމިނާރަނިހިނގުން ދޮރޯށިން ވަދެގެންދާއިރު ދެކުނު ފަރާތު ކްލާސްރޫމް 1B

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަޖީދީމަގާއި ޗާންދަނީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން، ޗާންދަނީމަގުން  ދެކުނަށް، ކުދިރަތްމާގޯޅިން ހުޅަނގަށް، ދިލްބަހާރުމަގުން އުތުރަށް، މަޖީދީމަގުން ހުޅަނގަށް، ޗަންޕާމަގުން އުތުރަށް، ކެނެރީމަގުން އިރަށް، ބުލްބުލްގޯޅިން ދެކުނަށް، ޝަހީދުކުޑައާދަމްގެ ކުޑަތުއްތު ހިނގުމުން އިރަށް، ޗާންދަނީމަގުން އުތުރަށް، ހުވަދުމާގޯޅިން އިރަށް، ބޮޑުފުޅައްގޯޅިން ދެކުނަށް، މަޖީދީމަގުން ހުޅަނގަށް ގޮސް، ޗާންދަނީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

މައްޗަންގޮޅީއުތުރު-4

T07.1.4

29

މާލެ،

ބިލަބޮންގ ހައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް،

ރަށްދެބައި ހިނގުމުން 2 ނަންބަރު ގޭޓުން ވަދެގެންދާއިރު (ކުރީގެ އީ.ޕީ.އެސްކްލާސް ރޫމް 1C

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ޖައްސާފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ދަފްތަރު ނަންބަރު 4690 އިން ފެށިގެން 6623 އާއި ދެމެދުގެ މީހުންނެވެ.

މައްޗަންގޮޅީއުތުރު-5

T07.1.5

30

 

މާލެ،

ބިލަބޮންގ ހައި އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް، (ކުރީގެ އީ.ޕީ.އެސްއަމީނީމަގު ދޮރޯށިން 1 ގޭޓުން ވަދެގެން ދާއިރު ހޯލުގެ ހުޅަނގު

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ރަށްދެބައިމަގާއި ޖަމާލުއްދީން ހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން، ޖަމާލުއްދީން ހިނގުމުން ހުޅަނގަށް ނިކަގަސްމަގުން ދެކުނަށް، އިސްކަންދަރުމަގުން ހުޅަނގަށް، ޗާންދަނީމަގުން އުތުރަށް، ރަނޯރާގޯޅިން ހުޅަނގަށް، ދެވިނަމަގުން އުތުރަށް، ޗާންދަނީމަގުން ދެކުނަށް، ކުރިކީލަމަގުން އިރަށް، ނިކަގަސްމަގުން އުތުރަށް، ކުދިމާގޯޅިން އިރަށް، ދަނބުރުއްމަގުން ދެކުނަށް، މަދޮށިގޯޅިން އިރަށް، ރަށްދެބައިމަގުން ދެކުނަށް ގޮސް، ޖަމާލުއްދީނުހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

މައްޗަންގޮޅީދެކުނު-1

T08.1.1

31

މާލެ،

ޣިޔާޘުއްދީން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް،

ދެކުނު ފަރާތު ކްލާސް ރޫމް 2A

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ރަށްދެބައި ހިނގުމާއި ޖަމާލުއްދީން ހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ޖަމާލުއްދީން ހިނގުމުން ހުޅަނގަށް، ނިކަގަސްމަގުން ދެކުނަށް، އިސްކަންދަރުމަގުން ހުޅަނގަށް، ވައިދޭރިޔާ ހިނގުމުން ދެކުނަށް، ބުރުޒުމަގުން ހުޅަނގަށް، މާފަތްތަކުރުފާނުމަގުން ދެކުނަށް، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން އިރަށް، ރަށްދެބައި ހިނގުމުން އުތުރަށް ގޮސް ޖަމާލުއްދީންހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

މައްޗަންގޮޅީދެކުނު-2

T08.1.2

32

މާލެ،

ބިލަބޮންގ ހައި އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް، (ކުރީގެ އީ.ޕީ.އެސްއަމީނީމަގު 1 ނަންބަރު ދޮރޯށިން ވަދެގެން ދާއިރު ހޯލުގެ އިރުމަތި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކޯރުކެނޑިމަގާއި ގުލާބީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން، ގުލާބީމަގުން އިރަށް، ބަޑިފަސްގަނޑުދޮށުމަގުން ދެކުނަށް، އިސްކަންދަރުމަގުން އިރަށް، މާފަތްތަކުރުފާނުމަގުން ދެކުނަށް، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން ހުޅަނގަށް، ހިލާލީމަގުން އުތުރަށް، އަމީނީމަގުން އިރަށް، ކޯރުކެނޑިހިނގުމުން އުތުރަށް، ކޯރުކެނޑިމަގުން އުތުރަށް، ގޮސް ގުލާބީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

މައްޗަންގޮޅީދެކުނު-3

T08.1.3

33

މާލެ،

އިސްކަންދަރު ސްކޫލް، ޗާންދަނީމަގު 2 ނަންބަރު ދޮރޯށިން ވަދެގެންދާއިރު އިރުމަތީފަރާތު C5 ނަންބަރު ކުލާސްރޫމް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ޗާންދަނީމަގާއި އިސްކަންދަރުމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން އިސްކަންދަރުމަގުން ހުޅަނގަށް، ވައިދެރިޔާ ހިނގުމުން ދެކުނަށް، ބުރުޒުމަގުން ހުޅަނގަށް، މާފަތްތަކުރުފާނުމަގުން އުތުރަށް، އިސްކަންދަރުމަގުން ހުޅަނގަށް، ބަޑިފަސްގަނޑުދޮށުމަގުން އުތުރަށް، ގުލާބީމަގުން އިރަށް، ދިލްބަހާރުމަގުން އުތުރަށް، ކުރިކީލަމަގުން އިރަށް، ދެވިނަމަގުން ދެކުނަށް، ރަނައުރާގޯޅިން އިރަށް، ޗާންދަނީމަގުން ދެކުނަށް ގޮސް، އިސްކަންދަރުމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

މައްޗަންގޮޅީ ދެކުނު-4

T08.1.4

34

މާލެ،

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް

 ރަށްދެބައިމަގުން 2 ނަންބަރު ގޭޓް އިން ވަދެގެންދާއިރު ހޯލުގެ އުތުރު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ޖައްސާފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ދަފްތަރު ނަންބަރު 6624 އިން ފެށިގެން 8644 އާ ދެމެދުގައި ހިމެނޭ  މީހުންނެވެ.

މައްޗަންގޮޅީ ދެކުނު-5

T08.1.5

35

މާލެ،

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް

 ރަށްދެބައިމަގުން 1 ނަންބަރު ގޭޓުން ވަދެގެންދާއިރު 5A ނަންބަރު ކުލާސްރޫމު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ޖައްސާފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ދަފްތަރު ނަންބަރު 8645 އިން ފެށިގެން 12005 އާ ދެމެދުގައި ހިމެނޭ  މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ މީހުން

މައްޗަންގޮޅީ ދެކުނު-6

T08.1.6

36

މާލެ،

އަލް މަދަރުސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ ހޯލުގެ ދެކުނު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ޗާންދަނީމަގާއި ކެނެރީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން، ކެނެރީމަގުން ހުޅަނގަށް، ރަތްފުސްގޯޅިން އުތުރަށް، ފަރީދީމަގުން އިރަށް، ބެންތެޔޮގޯޅިން އުތުރަށް، އޯކިޑްމަގުން ހުޅަނގަށް، ލައިނޫފަރުމަގުން އުތުރަށް، ފިޔާތޮށިމަގުން އިރަށް، ފިޔާތޮށި ހިނގުމުން އުތުރަށް، ހަވީރީ ހިނގުމުން އިރަށް، ފާރުކެނޑި ހިނގުމުން އުތުރަށް، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން އިރަށް، ޗާންދަނީމަގުން ދެކުނަށް ގޮސް، ކެނެރީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ

މާފަންނުއުތުރު-1

T09.1.1

37

މާލެ،

އަލް މަދަރުސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ ހޯލުގެ އުތުރު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަޖީދީމަގާއި ޝާރިއުވަރުދީ އާ ގުޅޭ ނުކުތާއިން، ޝާރިއުވަރުދީން އުތުރަށް، ކުޅިދޮށުމަގުން އިރަށް، އިރާކުމަގުން ދެކުނަށް، ފުނަގޯޅިން އިރަށް، ފަރީދީމަގުން އިރަށް، ރަތްފުސްގޯޅިން ދެކުނަށް، ޗަމްޕާމަގުން ދެކުނަށް، މަޖީދީމަގުން ހުޅަނގަށް ގޮސް، ޝާރިއުވަރުދީ އާ ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

މާފަންނުއުތުރު-2

T09.1.2

38

މާލެ،

ތާޖުއްދީން ސްކޫލް،

ތާޖުއްދީން ހިނގުމުން 2 ނަންބަރު ގޭޓުން ވަދެގެން ދާއިރު ހޯލުގެ މެދު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފަރީދީމަގާއި ބެންތެޔޮގޯޅިއާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން، ބެންތެޔޮގޯޅިން އުތުރަށް، އޯކިޑްމަގުން ހުޅަނގަށް، ލައިނޫފަރުމަގުން އުތުރަށް، ފީރޯޒުމަގުން ހުޅަނގަށް، ޝާރިއުވަރުދީން ދެކުނަށް، ކުޅިދޮށުމަގުން އިރަށް، އިރާކުމަގުން ދެކުނަށް، ފުނަގޯޅިން އިރަށް، ފަރީދީމަގުން އިރަށް ގޮސް، ބެންތެޔޮގޯޅިއާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

މާފަންނުއުތުރު-3

T09.1.3

39

މާލެ،

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާރވިސަސް ބިލްޑިންގ، ހަވީރީހިނގުމުން ވަންނައިރު ގަރާޖު

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގާއި ދިލްޝާދު ހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން، ދިލްޝާދު ހިނގުމުން ދެކުނަށް، ހަވީރީ ހިނގުމުން އިރަށް، ޗަނބޭލީމަގުން އިރަށް، ޝާރިއުވަރުދީން ދެކުނަށް، ފީރޯޒުމަގުން އިރަށް، ލައިނޫފަރުމަގުން އުތުރަށް، ފިޔާތޮށިމަގުން އިރަށް، ފިޔާތޮށި ހިނގުމުން އުތުރަށް، ހަވީރީ ހިނގުމުން އިރަށް، ފާރުކެނޑި ހިނގުމުން އުތުރަށް، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން ހުޅަނގަށް ގޮސް، ދިލްޝާދު ހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

މާފަންނުއުތުރު-4

T09.1.4

40

 
ސަފްހާ 3