Election Commission of Maldives

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018 ގައި މާލޭ ސިޓީގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލުމަށް ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން (ސަފްހާ 3)

15 ޖުލައި 2018, 12:00 އިއުލާން

މާލެ،

މާފަންނު މަދަރުސާ

މާފަންނު މަދަރުސާ، މަޖީދީ މަގުގެ ދޮރޯށިން ވަދެގެންދާއިރު ދެކުނު ފަރާތު ބީ އެން ބީ ކްލާސް

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގާއި އައްސޭރިހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން އައްސޭރިހިނގުމުން ދެކުނަށް، ހަވީރީހިނގުމުން އިރަށް، ޝަހީދުއަލީ ހިނގުމުން ދެކުނަށް، ފުލޫނިޔާމަގުން އިރަށް، ހަނދުވަރީ ހިނގުމުން އުތުރަށް، ގަނދަކޯޅިމަގުން އިރަށް، ކާނޭޝަންމަގުން އިރަށް، ޝާރިއުވަރުދީން އުތުރަށް، ޗަނބޭލީމަގުން ހުޅަނގަށް، ހަވީރީ ހިނގުމުން ހުޅަނގަށް، ދިލްޝާދު ހިނގުމުން އުތުރަށް، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން ހުޅަނގަށް ގޮސް އައްސޭރި ހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

މާފަންނުހުޅަނގު-1

T10.1.1

41

މާލެ، 

މާފަންނު މަދަރުސާ، މަޖީދީމަގުގެ ދޮރޯށިން ވަންނައިރު އުތުރު ފަރާތު 1 ނަންބަރު ކްލާސްރޫމް (UKG-D)

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަޖީދީމަގާއި ހަނދުވަރީ ހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ހަނދުވަރީ ހިނގުމުން އުތުރަށް، ގަނދަކޯޅިމަގުން އިރަށް، ކާނޭޝަންމަގުން އިރަށް، ޝާރިއުވަރުދީން ދެކުނަށް، މަޖީދީމަގުން ހުޅަނގަށް ގޮސް، ހަނދުވަރީހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

މާފަންނުހުޅަނގު-2

T10.1.2

42

މާލެ،

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު، މަޖީދީމަގުން ވަންނައިރު އިންޑޯހޯލު އުތުރުފަރާތު ލޮބީގެ ހުޅަނގު

 

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހަނދުވަރީ ހިނގުމާއި ސަބުދެލިމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން، ސަބުދެލިމަގުން ހުޅަނގަށް، ޝަހީދުއަލީ ހިނގުމުން އުތުރަށް، ފުލޫނިޔާމަގުން އިރަށް، ހަނދުވަރީ ހިނގުމުން ދެކުނަށް ގޮސް، ސަބުދެލިމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

 

މާފަންނުހުޅަނގު-3

T10.1.3

43

މާލެ،

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު، މަޖީދީމަގުން ވަންނައިރު އިންޑޯހޯލު އުތުރުފަރާތު ލޮބީގެ އިރުމަތި

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގާއި ސަބުދެލިމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން، ސަބުދެލިމަގުން އިރަށް، ޝަހީދުއަލީ ހިނގުމުން އުތުރަށް، ހަވީރީ ހިނގުމުން ހުޅަނގަށް، އައްސޭރި ހިނގުމުން އުތުރަށް، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން ހުޅަނގަށް، ކަނބާއައިސާރަނި ހިނގުމުން ދެކުނަށް، ހަވީރީހިނގުމުން ހުޅަނގަށް، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން ދެކުނަށް ގޮސް، ސަބުދެލިމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

މާފަންނުހުޅަނގު-4

T10.1.4

44

މާލެ،

މާފަންނު މަދަރުސާ،

 މަޖީދީ މަގުގެ ދޮރޯށިން ވަދެގެންދާއިރު ދެކުނު ފަރާތު އެން ބީ ކްލާސް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ޖައްސާފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ދަފްތަރު ނަންބަރު 2851 އިން ފެށިގެން 4689 އާ ދެމެދުގައި ހިމެނޭ މީހުންނެވެ.

މާފަންނުހުޅަނގު-5

T10.1.5

45

މާލެ،

ހިރިޔާ ސްކޫލް، ކަނބާއައިސަރަނިހިނގުމުން 2 ނަންބަރު ގޭޓުން ވަންނައިރު ހޯލުގެ ދެކުނު

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަޖީދީމަގާއި މާވެޔޮމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން މާވެޔޮމަގުން ދެކުނަށް، މުއިވެޔޮމަގުން ހުޅަނގަށް، ޖަންބުމަގުން އުތުރަށް، އަސަރީ ހިނގުމުން ހުޅަނގަށް، މިރިޔާސްމަގުން އުތުރަށް، ރުވާގުމަގުން އިރަށް، މަޖީދީމަގުން އިރަށް ގޮސް، މާވެޔޮމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

މާފަންނުމެދު-1

T11.1.1

46

މާލެ،

ހިރިޔާ ސްކޫލް، ކަނބާއައިސަރަނިހިނގުމުން 2 ނަންބަރު ގޭޓުން ވަދެގެންދާއިރު ހޯލުގެ މެދު

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އިސްކަންދަރުމަގާއި ކޯރުކެނޑިމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން، ކޯރުކެނޑިމަގުން އުތުރަށް، މުއިވެޔޮމަގުން ހުޅަނގަށް، ޖަންބުމަގުން އުތުރަށް، އަސަރީ ހިނގުމުން ހުޅަނގަށް، މިރިޔާސްމަގުން ދެކުނަށް، ޖަވާހިރުމަގުން ދެކުނަށް، އިސްކަންދަރުމަގުން އިރަށް ގޮސް، ކޯރުކެނޑިމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

މާފަންނުމެދު-2

T11.1.2

47

މާލެ،

ހިރިޔާ ސްކޫލް، ކަނބާއައިސަރަނިހިނގުމުން 2 ނަންބަރު ގޭޓުން ވަދެގެންދާއިރު ހޯލުގެ އުތުރު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އިސްކަންދަރުމަގާއި ޖަވާހިރުމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން، ޖަވާހިރުމަގުން އުތުރަށް، މިރިޔާސްމަގުން ހުޅަނގަށް، ހަނދުވަރީ ހިނގުމުން ދެކުނަށް، ބުރުޒުމަގުން އިރަށް، ހިލާލީމަގުން އުތުރަށް، އިސްކަންދަރުމަގުން އިރަށް ގޮސް ޖަވާހިރުމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

މާފަންނުމެދު-3

T11.1.3

48

މާލެ،

ހިރިޔާ ސްކޫލް،

 ކަނބާ އައިސަރަނި ހިނގުމުގެ 1 ނަންބަރު ގޭޓުން ވަދެގެން ދާއިރު ކެންޓީނުގެ ލޮބީ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހަނދުވަރީ ހިނގުމާއި މިރިޔާސްމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން މިރިޔާސްމަގުން އިރަށް، ރުވާގުމަގުން އިރަށް، މަޖީދީމަގުން ހުޅަނގަށް، ހަނދުވަރީ ހިނގުމުން ދެކުނަށް ގޮސް، މިރިޔާސްމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

މާފަންނުމެދު-4

T11.1.4

49

މާލެ،

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސް،

ކޮންފަރެންސް ހޯލުގެ ހުޅަނގު

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގާއި އަމީނީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން، އަމީނީމަގުން އިރަށް، ޝަހީދުއަލީ ހިނގުމުން އުތުރަށް، މުރަނގަމަގުން އިރަށް، އިއްޒުއްދީންމަގުން އުތުރަށް، ސަބުދެލިމަގުން ހުޅަނގަށް، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން ދެކުނަށް ގޮސް، އަމީނިމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

މާފަންނުދެކުނު-1

T12.1.1

50

މާލެ،

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސް،

ކޮންފަރެންސް ހޯލުގެ އިރުމަތި

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގާއި އަމީނީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން އަމީނީމަގުން އިރަށް، ޝަހީދުއަލީ ހިނގުމުން އުތުރަށް، މުރަނގަމަގުން އިރަށް، އިއްޒުއްދީންމަގުން އުތުރަށް، ސަބުދެލިމަގުން އިރަށް، ހަނދުވަރީ ހިނގުމުން ދެކުނަށް، ބުރުޒުމަގުން އިރަށް، ހިލާލީމަގުން އުތުރަށް، އިސްކަންދަރުމަގުން އިރަށް، ކޯރުކެނޑިމަގުން ދެކުނަށް، އަމީނީމަގުން ހުޅަނގަށް، ހިލާލީމަގުން ދެކުނަށް، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން ހުޅަނގަށް ގޮސް އަމީނީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

މާފަންނުދެކުނު-2

T12.1.2

51

މާލެ،

ޣިޔާޘުއްދީން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް،

 އަމީނީމަގުގެ ދޮރޯށިން ވަންނައިރު ހޯލުތެރޭގެ ހުޅަނގު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ޖައްސާފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ދަފްތަރު ނަންބަރު 1430 އިން ފެށިގެން 2850 އާ ދެމެދުގައި ހިމެނޭ  މީހުންނެވެ.

މާފަންނުދެކުނު-3

T12.1.3

52

ވިލިގިނލި،

މުހިއްޔިއްދީން ސްކޫލް، އަޝްކަރީހިނގުން ދޮރޯށިން ވަންނައިރު ހޯލުގެ އިރުމަތި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވިލިނގިލީ މައްސާގު ގޯޅިއާއި ޝެއިޚް ޢަބްދުލް ރަޙްމާނު މަގުގެ އުތުރުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ވިލިމާލެ-1

T13.1.1

53

ވިލިގިނލި،

މުހިއްޔިއްދީން ސްކޫލް، އަޝްކަރީހިނގުން ދޮރޯށިން ވަންނައިރު ހޯލުގެ ހުޅަނގު

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވިލިނގިލީ ކަޅުތުއްކަލާ މަގާއި މައްސާގު ގޯޅި ގުޅޭ ނުކުތާއިން، ކަޅުތުއްކަލާމަގުން އުތުރަށް، ޝެއިޚް ޢަބްދުލް ރަޙްމާނު މަގުން އިރަށް، މާލެ ހިނގުމުން ދެކުނަށް، ޝަމްސުއްދީން މަގުން ހުޅަނގަށް، ކަޅުތުއްކަލާ މަގުން އުތުރަށް، ބުރެވިމާ ގޯޅިން ހުޅަނގަށް، ރަށްވެހި ހިނގުމުން ދެކުނަށް، ކުދި ލުނބޯމާ ހިނގުމުން ހުޅަނގަށް، ވެށިމަގުން އުތުރަށް، މައްސާގު ގޯޅިން އިރަށް އައިސް ކަޅުތުއްކަލާ މަގާ ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ

ވިލިމާލެ-2

T13.1.2

54

ވިލިނގިލި، 

ސެންޓަރ ފޯރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒް 

ކޮމްޕައުންޑް އޭރިޔާ 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުދި ލުނބޯމާގޯޅިއާއި ، ބުރެވިމާ ގޯޅިއާއި، ޝަމްސުއްދީން މަގުގެ ދެކުނުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ވިލިމާލެ-3

T13.1.3

55

ވިލިނގިލި،

މުހިއްޔިއްދީން ސްކޫލް،

ބައު ޢިމާރާތުގެ ކުރީގެ ލައިބްރަރީ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މާލޭގެ އެހެން އަވަށްތަކުގެ ރައްޔިތުންނާއި މާލޭގެ ދަފްތަރުގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ވިލިމާލެ-4

T13.1.4

56

 

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

02 ޛުލްޤައިދާ 1439

15 ޖުލައި 2018