Election Commission of Maldives

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018 ގައި މާލޭ ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންނާއި، އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލުމަށް ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން (ސަފްހާ 2)

15 ޖުލައި 2018, 12:00 އިއުލާން

ހުޅުމާލެ،

ގޭޓްވޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް (ކުރީގެ ފަރީދިއްޔާ ސްކޫލް)،

 ބޮޑުދޮރޯށިން ވަންނައިރު ޕްރީސްކޫލް ކެންޓީނު

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ހއ.، ހދ. މި 2 އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-1

YT.0.1

60

ހުޅުމާލެ،

 ޣާޒީ ސްކޫލް،

 ކޮމްޕައުންޑް އޭރިއާގެ އުތުރު ފަރާތް

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ށ.، ނ.، ރ. މި 3 އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

 

 

 

ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-2

 

 

YT.0.2

61

ހުޅުމާލެ،

ގޭޓްވޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް (ކުރީގެފަރީދިއްޔާ ސްކޫލް)

ހޯލުގެ އިރުމަތި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ބ، ޅ، މި 2 އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

 

 

ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-3

 

 

 

YT.0.3

 

62

ހުޅުމާލެ،

ޣާޒީ ސްކޫލް،

ކޮމްޕައުންޑް އޭރިއާގެ ދެކުނު ފަރާތް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ކ، އއ، އދ 3 އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-4

 

YT.0.4

63

ހުޅުމާލެ،

ޣާޒީ ސްކޫލް

ކޮމްޕައުންޑް އޭރިއާ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ވ، މ، ފ، ދ  މި 4  އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނާއި ހުޅުމާލޭ ޖަލުގައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓައް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-5

YT.0.5

64

ހުޅުމާލެ،

ޣާޒީ ސްކޫލް

ކޮމަންރޫމު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ތ، ލ މި 2  އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

 

 

ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-6

 

 

YT.0.6

 

65

ހުޅުމާލެ،

ރެހެންދި ސްކޫލް،

ކްލާސްރޫމް އެލް.ކޭ.ޖީ 1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ  ގއ، ގދ މި 2  އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-7

YT.0.7

 

66

ހުޅުމާލެ، 

ރެހެންދި ސްކޫލް،

ހޯލުގެ އިރުމަތި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ފުމައްމުލަކު ސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-8

YT.0.8

67

ހުޅުމާލެ، 

ރެހެންދި ސްކޫލް،

ކްލާސްރޫމް އެލް.ކޭ.ޖީ 4

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އައްޑޫސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-9

YT.0.9

68

ވިލިނގިލި،

މުހިއްޔިއްދީން ސްކޫލް،

އާ އިމާރާތުގެ ފުރަތަމަ ކްލާސްރޫމް

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ހއ، ހދ، ށ، ނ މި 4 އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

 

ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1

 

YT.0.11

69

ވިލިނގިލި،

ސެންޓަރ ފޯރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީސް،

1 ނަންބަރު ކްލާސްރޫމް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރ، ބ، ޅ، ކ، އއ، އދ، ވ މި 7 އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

 

ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-2

 

 

YT.0.12

70

ވިލިނގިލި،

ޔޫތް ސެންޓަރު

ހޯލު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މ، ފ، ދ، ތ، ލ، ގއ މި 6 އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

 

ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-3

 

 

YT.0.13

 

71

ވިލިނގިލި،

މުހިއްޔިއްދީން ސްކޫލް،

ބައު ޢިމާރާތުގެ ސްޓަޑީ ރޫމް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ގދ. އަތޮޅާއި، ފުވައްމުލަކު ސިޓީއާއި، އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

 

ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-4

YT.0.14

 

72

 

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.​

02 ޛުލްޤައިދާ 1439

15 ޖުލައި 2018