Election Commission of Maldives

މި ކޮމިޝަނުގެ ޢިއުލާނު ނަންބަރު A)CA-2018/151) އިޢުލާނުގައިވާ ރިސޯޓުތަކުގެ އިތުރުން ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިސޯޓުތަކުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން

19 ޖުލައި 2018, 12:00 އިއުލާން

ނަންބަރު: (A)CA-2018/160

އިޢުލާން

 23 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި، ރިސޯޓުތަކުގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ރަށްވެހިވެފައިވާ ތަން ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރީ-ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންޖެހޭ އަދަދަކީ މަދުވެގެން 100 ކަމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން، ނަންބަރު (A)CA-2018/151  އިޢުލާނުގައިވާ ރިސޯޓުތަކުގެ އިތުރުން ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިސޯޓުތަކުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން މިދަންނަވަނީއެވެ.

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރިސޯޓާއި ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

#

ޖޭއޭ މަނަފަރު،

ލަރނިންގ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެންޓަރ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ޖޭއޭ މަނަފަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ޖޭއޭ މަނަފަރު

(ހއ.މަނަފަރު)

Z08.1.1

 1.  

ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް،

ވީ.އައި.ޕީ ލައުންޖް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް

(ކ.ވިހަމަނާފުށި)

Z09.1.1

 1.  

ލަކްސް ސައުތު އަރިއެޓޯލް، މޯލްޑިވްސް،

ސްޓާފް ބާ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ލަކްސް ސައުތު އަރިއެޓޯލް، މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ލަކްސް ސައުތު އަރިއެޓޯލް، މޯލްޑިވްސް

(އދ.ދިއްދޫފިނޮޅު)

Z10.1.1

 1.  

ޝެރެޓަން މޯލްޑިވްސް ފުލްމޫން ރިސޯޓު އެންޑް ސްޕާ،

އެސޯސިއޭޓް ހަޓް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ޝެރެޓަން މޯލްޑިވްސް ފުލްމޫން ރިސޯޓު އެންޑް ސްޕާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ޝެރެޓަން މޯލްޑިވްސް ފުލްމޫން ރިސޯޓު އެންޑް ސްޕާ (ކ.ފުރަނަފުށި)

Z11.1.1

 1.  

ގިރިލަންކަންފުށި،

ޓްރެއިނިންގ ރޫމް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގިރިލަންކަންފުށީގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ގިރިލަންކަންފުށި (ކ.ލަންކަންފުށި)

Z12.1.1

 1.  

ހޮލިޑޭ އިން ރިސޯޓު ކަނޑޫމާ މޯލްޑިވްސް،

ކްރޫ ރެކްރިއޭޝަން އޭރިއާ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހޮލިޑޭ އިން ރިސޯޓު ކަނޑޫމާ މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ހޮލިޑޭ އިން ރިސޯޓު ކަނޑޫމާ މޯލްޑިވްސް

(ކ.ކަނޑޫމާފުށި)

Z13.1.1

 1.  

ހުވަފެންފުށި ރިސޯޓު އެންޑް ސްޕާ،

ޓްރެއިނިންގ ރޫމް(ސްޓީލް ބިލްޑިންގ)

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުވަފެންފުށި ރިސޯޓު އެންޑް ސްޕާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ހުވަފެންފުށި ރިސޯޓު އެންޑް ސްޕާ

(ކ.ނަކައްޗާފުށި)

Z14.1.1

 1.  

އަދާރަން ސިލެކްޓް ހުދުރަންފުށި، ސްޓާފް ޓީވީ އޭރިއާ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އަދާރަން ސިލެކްޓް ހުދުރަންފުށީގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

އަދާރަން ސިލެކްޓް ހުދުރަންފުށި  (ކ. ޅޮހިފުށި)

 

Z15.1.1

 1.  

އަނަންތަރާ ކިހާވަށް ވިލާސް، ޓްރެއިނިންގ ރޫމް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އަނަންތަރާ ކިހާވަށް ވިލާސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

އަނަންތަރާ ކިހާވަށް ވިލާސް     (ބ. ކިހާވަށް ހުރަވަޅި)

 

Z16.1.1

 1.  

ވައްކަރު މޯލްޑިވްސް،

ކެންޓީން ކުރިމަތި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވައްކަރު މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ވައްކަރު މޯލްޑިވްސް (ބ.ވައްކަރު)

Z17.1.1

 1.  

ވެލައްސަރު މޯލްޑިވްސް،

ގޭމިންގ އޭރިއާ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވެލައްސަރު މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ވެލައްސަރު މޯލްޑިވްސް (ކ.ވެލައްސަރު)

Z18.1.1

 1.  

އަމިއްލަފުށި އެންޑް ކޯސްޓްލައިން ރެސިޑެންސް، ޓްރެއިނިންގ ރޫމް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އަމިއްލަފުށި އެންޑް ކޯސްޓްލައިން ރެސިޑެންސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

އަމިއްލަފުށި އެންޑް ކޯސްޓްލައިން ރެސިޑެންސް (ބ.ފިނޮޅަސް)

 

Z19.1.1

 1.  

ކޮކޯ ބޮޑު ހިތި،

ވެލްފެއަރ ރިކްރިއޭޝަން ރޫމް

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކޮކޯ ބޮޑު ހިތީގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ކޮކޯ ބޮޑު ހިތި

(ކ. ބޮޑުހިތި)

 

Z20.1.1

 1.  

ކުޑަފުށި ރިސޯޓު އެންޑް ސްޕާ،

ރެކްރިއޭޝަން އޭރިއާ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުޑަފުށި ރިސޯޓު އެންޑް ސްޕާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ކުޑަފުށި ރިސޯޓު އެންޑް ސްޕާ (ރ.ކުޑަފުށި)

Z21.1.1

 1.  

އެޓްމޮސްފިއަރ ކަނިފުށި މޯލެޑިވްސް،

ޓްރެއިނިންގް ހޯލު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އެޓްމޮސްފިއަރ ކަނިފުށި މޯލެޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

އެޓްމޮސްފިއަރ ކަނިފުށި މޯލެޑިވްސް

(ޅ. ކަނިފުށި)

Z22.1.1

 1.  

  ބަރޮސް މޯލެޑިވްސް، ޓްރެއިނިންގ ރޫމް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ބަރޮސް މޯލެޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ބަރޮސް މޯލްޑިވްސް       

(ކ. ބަރޮސް)

Z23.1.1

 1.  

ޗެވަލް ބްލޭންކް ރަންދެލި، ސްޓާފް އޭރިއާ މަލްޓިޕާޕޯސް ހޯލު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ޗެވަލް ބްލޭންކް ރަންދެލީގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ޗެވަލް ބްލޭންކް ރަންދެލި   (ރަންދެލި)

Z24.1.1

 1.  

  ކްލަބް މެޑް ކަނިފިނޮޅު،

ޓީވީ ހޯލު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކްލަބް މެޑް ކަނިފިނޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ކްލަބް މެޑް ކަނިފިނޮޅު    

(ކ. ކަނިފިނޮޅު)

Z25.1.1

 1.  

 ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް،

ސްޓާފް އޭރިއާ (ރިކްރިއޭޝަން ހޯލު)

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކޮކޫން މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް      

(ޅ. އޫކޮޅު ފިނޮޅު)

Z26.1.1

 1.  

ކޮންސްޓަންސް ހަލަވެލި ރިސޯޓު،

ސްޓާފް ލައުންޖު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކޮންސްޓަންސް ހަލަވެލި ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ކޮންސްޓަންސް ހަލަވެލި ރިސޯޓު (އއ. ހަލަވެލި)

Z27.1.1

 1.  

އަމާރި ހަވޮއްޑާ މޯލްޑިވްސް، ރިކްރިއޭޗަން އޭރިއާ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އަމާރި ހަވޮއްޑާ މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

އަމާރި ހަވޮއްޑާ މޯލްޑިވްސް    (ގދ. ހަވޮޢްޑާ)

Z28.1.1

 1.  

ގްރޭންޑް ޕާކް ކޮދިއްޕަރު މޯލްޑިވްސް،

ރިކްރިއޭޝަން ހޯލުގެ ދެވަނަ ފުލޯ (ޓްރެއިނިންގ ހޯލު)

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގްރޭންޑް ޕާކް ކޮދިއްޕަރު މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ގްރޭންޑް ޕާކް ކޮދިއްޕަރު މޯލްޑިވްސް

(ކ. ކޮދިއްޕަރު)

Z29.1.1

 1.  

ހޮލިޑޭ އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ،

ސްޓާފް ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހޮލިޑޭ އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ހޮލިޑޭ އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ

(އދ. ދިއްފުށި)

Z30.1.1

 1.  

 ކަނުހުރާ،

ރިކްރިއޭޝަން ސެންޓަރ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކަނުހުރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ކަނުހުރާ         

(ޅ. ކަނުހުރާ)

Z31.1.1

 1.  

މިލައިދޫ އައިލެންޑް މޯލްޑިވްސް،

ކެންޓީން ހޯލު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މިލައިދޫ އައިލެންޑް މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

މިލައިދޫ އައިލެންޑް މޯލްޑިވްސް   (ބ. މިލައިދޫ)

Z32.1.1

 1.  

އޯޒެން ބައި އެޓްމޮސްފިއަރ އެޓް މާދޫ،

ޓްރެއިނިންގ ރޫމް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އޯޒެން ބައި އެޓްމޮސްފިއަރ އެޓް މާދޫގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

އޯޒެން ބައި އެޓްމޮސްފިއަރ އެޓް މާދޫ

(ކ. މާދޫ)

Z33.1.1

 1.  

ރޯޔަލް އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ،

ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ރޯޔަލް އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ރޯޔަލް އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ

(ބ. ހޮރަބަދޫ)

Z34.1.1

 1.  

 ނިޔަމަ މޯލްޑިވްސް،

 ސްޓާފް އޭރިއާ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ނިޔަމަ މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ނިޔަމަ މޯލްޑިވްސް      

(ދ. އެމްބޫދޫފުށި އެންޑް އޮޅުވެލި)

Z35.1.1

 1.  

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018ގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ރިސޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން އެ ރިސޯޓްތަކުގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާނީ ރަށްވެހިވެފައިވާ ތަންނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރީ-ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުޅުވާލާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއިން ރިސޯޓެއްގައި ވޯޓުލުމަށް މަދުވެގެން 100 (ސަތޭކަ) މީހުން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ނަމައެވެ. އެހެންކަމުން ނަންބަރު (A)CA-2018/151  އިޢުލާންގައިވާ ރިސޯޓުތަކާއި މި އިޢުލާންގައިވާ ރިސޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން ރިސޯޓެއްގައި 100 (ސަތޭކަ) މީހުންނަށްވުރެ މަދު ޢަދަދަކަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާނަމަ، އެ ރިސޯޓެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ވޯޓުފޮށި ނުބެހެއްޓޭނެ ކަންވެސް އަންގަމެވެ. އަދި އެ ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރި މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލްކޮށް އެ މީހުން ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށުގައި ވޯޓުލެވޭ ގޮތަށް ރަޖިސްޓަރީ ބަދަލުކުރެވޭނެ ކަންވެސް އެންގީމެވެ.  އަދި އެފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރި މީހުންނަށް ފަސޭހައިން ވޯޓުލުމަށް، އެހެން ފޮށްޓަކަށް ރީ-ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް 3 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެކަންވެސް އެންގީމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

06 ޛުލްޤައިދާ 1439

19 ޖުލައި 2018