Election Commission of Maldives

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018 ގައި ރިސޯޓު އަދި ސިނާޢީ މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނުގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމާ ގުޅޭ

24 ޖުލައި 2018, 12:00 އިއުލާން

ނަންބަރު:(A)CA-2018/168

އިޢުލާން

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018 ގައި ރިސޯޓު އަދި ސިނާޢީ މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނުގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމާ ގުޅޭ

2018 ސެޕްޓެމްބަރ 23 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރިސޯޓު ތަކާއި، ސިނާޢީ މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން، އެތަންތާނގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން 100 ދިވެހި މުވައްޒަފުން ހަމަވެ، ވޯޓުފޮށްޓެއް ބެހެއްޓުމަށް ކޮމިޝަނުން ބޭނުންވާ އިދާރީ އެހީތެރިކަން ފުރިހަމަކުރެވޭނެ ރިސޯޓުތަކާއި، ސިނާޢީ މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނުން އެކަން 2018 ޖުލައި 25 ވާ ބުދަ ދުވަހު 14:00ގެ ކުރިން މި ކޮމިޝަނަށް ލިޔުމަކުން އަންގަވައިދެއްވުން އެދި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

11 ޛުލްޤަޢިދާ  1439

25 ޖުލައި 2018