Election Commission of Maldives

މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރ A)CA-2018/151 ،(A)CA-2018/160) އަދި A)CA-2018/163) އިޢުލާނުގައިވާ ރިސޯޓުތަކުގެ އިތުރުން ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިސޯޓުތަކުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން

25 ޖުލައި 2018, 12:00 އިއުލާން

ނަންބަރު:(A)CA-2018/171

އިޢުލާން

މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރ(A)CA-2018/151 ، (A)CA-2018/160 އަދި (A)CA-2018/163 އިޢުލާނުގައިވާ ރިސޯޓުތަކުގެ އިތުރުން ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިސޯޓުތަކުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން މިދަންނަވަނީއެވެ.

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރިސޯޓާއި ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

#

ކަނޑިންމާ މޯލްޑިވްސް، ރެކްރިއޭޝަން ސެންޓަރ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކަނޑިންމާ މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ކަނޑިންމާ މޯލްޑިވްސް

(ދ. ކަނޑިންމާ)

Z37.1.1

1

އަނަންތަރާ ދިގު މޯލްޑިވްސް، ޓްރެއިނިންގ ރޫމް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އަނަންތަރާ ދިގު ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

އަނަންތަރާ ދިގު ރިސޯޓް

(ކ. ދިގުފިނޮޅު)

Z38.1.1

2

ރޮބިންސަން ކްލަބް ނޫނު، ޓްރެއިނިންގް ރޫމް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ރޮބިންސަން ކްލަބް ނޫނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ރޮބިންސަން ކްލަބް ނޫނު

(ނ.އޮރިވަރު) 

Z39.1.1

3

ޑަބްލިޔު ރިޓްރީޓް އެންޑް ސްޕާ މޯލްޑިވްސް،

ރެކްރިއޭޝަން އޭރިއާ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ޑަބްލިޔު ރިޓްރީޓް އެންޑް ސްޕާ މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ޑަބްލިޔު ރިޓްރީޓް އެންޑް ސްޕާ މޯލްޑިވްސް

(އއ. ފެސްދޫ)

Z40.1.1

4

ދަ ސެއިންޓް ރެޖިސް ވޮއްމުލި ރިސޯޓު މޯލްޑިވްސް،

ސްޓާފް ވިލެޖް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދަ ސެއިންޓް ރެޖިސް ވޮއްމުލި ރިސޯޓު މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ދަ ސެއިންޓް ރެޖިސް ވޮއްމުލި ރިސޯޓު މޯލްޑިވްސް

(ދ. ވޮއްމުލި)

Z41.1.1

5

އޮޅުވެލި ބީޗް އެންޑް ސްޕާ މޯލްޑިވްސް،

ޓްރެއިނިންގ ރޫމް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އޮޅުވެލި ބީޗް އެންޑް ސްޕާ މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

އޮޅުވެލި ބީޗް އެންޑް ސްޕާ މޯލްޑިވްސް

(ކ. އޮޅުވެލި)

Z42.1.1

6

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018ގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ރިސޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން އެ ރިސޯޓްތަކުގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާނީ ރަށްވެހިވެފައިވާ ތަންނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރީ-ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުޅުވާލާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއިން ރިސޯޓެއްގައި ވޯޓުލުމަށް މަދުވެގެން 100 (ސަތޭކަ) މީހުން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ނަމައެވެ. އެހެންކަމުން ނަންބަރު (A)CA-2018/151، (A)CA-2018/160 އަދި (A)CA-2018/163 އިޢުލާންގައިވާ ރިސޯޓުތަކާއި މި އިޢުލާންގައިވާ ރިސޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން ރިސޯޓެއްގައި 100 (ސަތޭކަ) މީހުންނަށްވުރެ މަދު ޢަދަދަކަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާނަމަ، އެ ރިސޯޓެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ވޯޓުފޮށި ނުބެހެއްޓޭނެ ކަންވެސް އަންގަމެވެ. އަދި އެ ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރި މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލްކޮށް އެ މީހުން ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށުގައި ވޯޓުލެވޭ ގޮތަށް ރަޖިސްޓަރީ ބަދަލުކުރެވޭނެ ކަންވެސް އެންގީމެވެ.  އަދި އެފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރި މީހުންނަށް ފަސޭހައިން ވޯޓުލުމަށް، އެހެން ފޮށްޓަކަށް ރީ-ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް 3 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެކަންވެސް އެންގީމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

                    12 ޛުލްޤައިދާ 1439

                  25 ޖުލައި 2018