Election Commission of Maldives

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018- ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކުރުން

15 އޮގަސްޓް 2018, 12:00 އިއުލާން

  ނަންބަރު: (A)CA-2018/196

އިޢުލާން

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018- ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކުރުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 110 ވަނަ މާއްދާއާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2008 (ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން، ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ޝަރުޠު ހަމަވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކުރުމަށްޓަކައި ބާއްވާ ގުރުއަތުނެގުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއާއި ތަން މިދަންނަވަނީއެވެ.

ތާރީޚް

ގަޑި

ތަން

2018 އޮގަސްޓް 18 (ހޮނިހިރު)

ހެނދުނު 10:30

އިންތިޚާބާ ބެހޭ މަރުކަޒު (ބައު ޖަމާލުއްދީން)، ޓްރެއިނިންގ ހޯލް

 

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

4 ޛުލްޙިއްޖާ 1439

15 އޮގަސްޓް 2018