Election Commission of Maldives

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ފައިނަލް ރަޖިސްޓަރީ ޢާންމު ކުރުން

04 ސެޕްޓެމްބަރު 2018, 12:00 އިއުލާން

ނަންބަރު: (A) EA-2018/210 

އިޢުލާން

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ފައިނަލް ރަޖިސްޓަރީ ޢާންމު ކުރުން

23 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 ވާ އާދީއްތަ  ދުވަހު ބޭއްވުމަށް  ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018ގެ  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ފައިނަލް ރަޖިސްޓަރީ  ޢާންމުކޮށްފީމެވެ. މި  ރަޖިސްޓަރީ  މި ކޮމިޝަނުގެ  ވެބްސައިޓް  (www.elections.gov.mv) އިން  ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ. އަދި  މީގެ  އިތުރުން  (VR Space IDNO Send to 1414) އެސް.އެމް.އެސް ކޮށްގެން ޗެކްކުރެވޭނެއެވެ.

މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

23 ޛުލްޙިއްޖާ 1439

04 ސެޕްޓެމްބަރ 2018  

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ފައިނަލް ރަޖިސްޓަރީ