Election Commission of Maldives

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018ގައި ތ. ގުރައިދޫގައި ބަހައްޓާ N04.05.1 ނަންބަރު ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނަށް ބަދަލު އައުމާއި ގުޅޭ

22 ސެޕްޓެމްބަރު 2018, 12:00 އިއުލާން

ނަންބަރު:218(A)CA-2018/

އިޢުލާން

މި ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު  (A)CA-2018/145(15 ޖުލައި 2018) އިޢުލާނާ ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ.

ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަން ބަދަލުކުރުން:

2018 ސެޕްޓެމްބަރ 23 ވާ އަދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ތ. ގުރައިދޫގައި ބަހައްޓާ N04.05.1 ނަންބަރު ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާތީ، މި ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަހައްދާއި، ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި، މިހާރު ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަން މި ދަންނަވަނީއެވެ.

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

#

ތ. ގުރައިދޫ

ތ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ހޯލު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގުރައިދޫ ރަށްދެބައިމަގުގެ އުތުރު ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ތ. ގުރައިދޫ-1

N04.​05.1

1

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނުކުރަމެވެ.​
12 މުޙައްރަމް 1440​
22 ސެޕްޓެމްބަރ 2018