Election Commission of Maldives

23 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

29 ސެޕްޓެމްބަރު 2018, 12:00 އިއުލާން

ނަންބަރު:(A)CA-2018/222

އިޢުލާން           

23 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ.

އިންސައްތަ

ލިބުނު ވޯޓު

ޙައިޘިއްޔަތު

ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު

41.6

96052

ޕީ.ޕީ.އެމް

ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، މއ. ކާމިނީހުޅަގުގެ، މާލެ

1

58.4

134705

އެމް.ޑީ.ޕީ

އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ނޫރާނީއާގެ، ޅ. ހިންނަވަރު

2

98.7

230757

ޞައްޙަ ވޯޓު:

1.3

3132

ބާޠިލް ވޯޓު:

 

233889

ޖުމްލަ ވޯޓު:

 

262135

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު:

 

ވީމާ، މި އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުން، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ފަރާތުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލި، ޅ. ހިންނަވަރު، ނޫރާނީއާގޭ، އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގެ މަޤާމަށް ވަނީ އިންތިޚާބުވެފައެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.​

19 މުޙައްރަމް 1440​

29 ސެޕްޓެމްބަރ 2018