Election Commission of Maldives

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ ވަގުތީ ރިޕޯޓް

30 ސެޕްޓެމްބަރު 2018, 12:00 އިއުލާން

ނަންބަރު:(A)CB-2018/223

އިޢުލާން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް

ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ ވަގުތީ ރިޕޯޓް

ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2009 (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 12 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، 2019 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް އިންތިޚާބުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ ވަގުތީ ރިޕޯޓް ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި  ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓް  )www.elections.gov.mv( ގައި ޝާއިއު ކުރީމެވެ.

20  މުޙައްރަމް   1440

30  ސެޕްޓެމްބަރ 2018

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ ވަގުތީ ރިޕޯޓް