Election Commission of Maldives

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ ފައިނަލް ރިޕޯޓް

07 ނޮވެމްބަރު 2018, 12:00 އިއުލާން

ނަންބަރު:(A)CB-2018/234

އިޢުލާން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް

ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ ފައިނަލް ރިޕޯޓް

ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2009 (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، 2019 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް އިންތިޚާބުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ ފައިނަލް ރިޕޯޓް ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި  ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓް  (www.elections.gov.mv) ގައި ޝާއިއު ކުރީމެވެ.

29  ޞަފަރު 1440

7  ނޮވެންބަރު 2018

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް