Election Commission of Maldives

އިޢުލާން

24th February 2019, 02:00

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2019 ގެ ވޯޓުލުން އޮންނަ ދުވަހަށް ބޭނުންވާ ޓެކްސީ ކުއްޔަށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

15th February 2019, 12:00

ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތައް ގެޒެޓުކުރުމާއި މި ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

14th February 2019, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ސަޕޯޓް ސާވިސް ސެކްޝަން:- ރިސެޕްޝަނިސްޓް - ޖީ.އެސް 3 (ވަގުތީ)

14th February 2019, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ސަޕޯޓް ސާވިސް ސެކްޝަން:- ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ– އެސް.އެސް 3 (ވަގުތީ)

14th February 2019, 12:00

2019 އޭޕްރިލް 06 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފޮރިން އޮބްޒާވަރުންނާއި އެކު ހަރަކާތްތެރިވާނެ ލިއޭޒަން އޮފިސަރުން ހޯދުމާއި ގުޅޭ:

14th February 2019, 12:00

2019 އޭޕްރިލް 06 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ އޮފިޝަލުން ހޯދުމާއި ގުޅޭ:

14th February 2019, 12:00

10000 ސެކިއުރިޓީ އުރަ،6250 ޕުލްޓައިޓް ސީލް،750 ކޮރުގޭޓަޑް ޕްލާސްޓިކް ފޮށި،1500 ކޮރުގޭޓަޑް ޕްލާސްޓިކް ޓޭބަލް ޓޮޕް ވޯޓިންގ ބޫތު،650 ވޯޓުފޮށި އަދި 650 ކޯޑަން ޓޭޕްރޯލް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

12th February 2019, 12:00

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންދޭ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް ސެލްފް އިންކް ސްޓޭމްޕް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

12th February 2019, 12:00

ކިޔޫ ނަންބަރު ޗާޕްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

12th February 2019, 12:00

މިޑް ހެވީ ޑިޔުޓީ ޕްރިންޓަރސް އަދި ހެވީ ޑިޔުޓީ ޕްރިންޓަރސް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

11th February 2019, 12:00

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ލޯގޯ އަދި ކުލަ ބަދަލު ކުރުމާ ގުޅޭ

11th February 2019, 12:00

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2019 ގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުން ތަމްރީންކުރުމަށް ޓްރެއިނަރުން ހޯދުމާ ގުޅޭ:

07th February 2019, 12:00

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބް 2019 ގެ ވޯޓުލުން އޮންނަ ދުވަހަށް ބޭނުންވާ ޓެކްސީ ކުއްޔަށް ހިފުން

06th February 2019, 12:00

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންދޭ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

05th February 2019, 12:00

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2019 މޮނިޓަރަކަށް ވުމަށް އެދި ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

05th February 2019, 12:00

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2019 އޮބްޒާވްކުރުމަށް އެދި ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

04th February 2019, 12:00

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ އޮފިޝަލުން ހޯދުން

29th January 2019, 12:10

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓު ޢާންމުކުރުމާއި ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

29th January 2019, 12:00

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2019 އަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

29th January 2019, 12:00

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންދޭ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި، ތައްޔާރުކޮށް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

29th January 2019, 12:00

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2019 އާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުން

28th January 2019, 12:00

އޯޑިއޯ އާ ވީޑިއޯ ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

27th January 2019, 12:00

ކަސްޓަމައިޒްޑް ލެންޔާޑް އަދި ކާޑު ޕޮކެޓް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

27th January 2019, 12:00

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް އިންތިޚާބު 2019 ގެ މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ކެއުމާއި ސައިގެ ޚިދުމަތްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

27th January 2019, 12:00

ކާޑް ޕްރިންޓަރ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

27th January 2019, 12:00

1 (އެކެއް) އަހަރު ދުވަހަށް އެއަރ ކޮންޑިޝަންތައް ސަރވިސް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

21st January 2019, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު:- ރެޖިސްޓްރޭޝަން އެންޑް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ސެކްޝަން: އޮފިސަރ – ޖީ.އެސް 3 (ވަގުތީ)

20th January 2019, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު:- އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ސަޕޯޓް ސާވިސް ސެކްޝަން: އޮފިސަރ - ޖީ.އެސް 3 (ކޮންޓްރެކްޓް)

20th January 2019, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު:- ޕްލޭނިންގ އެންޑް ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން: ސީނިއަރ އޮފިސަރ - އެމް.އެސް 1 (ކޮންޓްރެކްޓް)

20th January 2019, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު:- ލީގަލް އެފެއާޒް އެންޑް ޕޮލިޓިކަލް ޕާޓީސް ރެގިއުލޭޝަން ސެކްޝަން: އޮފިސަރ - ޖީ.އެސް 3 (ކޮންޓްރެކްޓް)

20th January 2019, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު:- ރެޖިސްޓްރޭޝަން އެންޑް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ސެކްޝަން: ޓެކްނީޝަން – ޖީ.އެސް 3 (ކޮންޓްރެކްޓް)

20th January 2019, 12:00

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބް 2019 އަށް އަތޮޅުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ ޓްރެއިނަރުން ހޯދުމާ ގުޅޭ

20th January 2019, 12:00

2019 އޭޕްރިލް 06 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބްގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ އޮފިޝަލުން ހޯދުމާއި ގުޅޭ

17th January 2019, 12:00

ކާޑް ޕްރިންޓަރ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

17th January 2019, 12:00

އޯޑިއޯ އާ ވީޑިއޯ ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

17th January 2019, 12:00

1 (އެކެއް) އަހަރު ދުވަހަށް އެއަރ ކޮންޑިޝަންތައް ސަރވިސް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

17th January 2019, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު:- ސިވިކް އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް އިލެކްޓޯރަލް ޓްރެއިނިންގ ސެކްޝަން: އެސިސްޓެންޓް މާސްޓަރ ޓްރެއިނަރ – އެމް.އެސް 3 (ވަގުތީ)

17th January 2019, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު:- އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން: މެނޭޖަރ – އެމް.އެސް 3 (ވަގުތީ)، ސީނިއަރ އޮފިސަރ – އެމް.އެސް 1 (ވަގުތީ)

17th January 2019, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު:- އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން: ޑްރައިވަރ – އެސް.އެސް 3 (ވަގުތީ)

17th January 2019, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު:- ފައިނޭންސް ސެކްޝަން: އޮފިސަރ - ޖީ.އެސް 3 (ވަގުތީ)

17th January 2019, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު :- އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލިޖީ ސެކްޝަން: ސިސްޓަމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ - އެމް.އެސް 3

17th January 2019, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު:- ލީގަލް އެފެއަރޒް އެންޑް ޕޮލިޓިކަލް ޕާޓީ ރެގިއުލޭޝަން ސެކްޝަން: ޤައުމީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިޔުރޯ އޮފިސަރ – ޖީ.އެސް 3 (ވަގުތީ)

17th January 2019, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު:- ރެޖިސްޓްރޭޝަން އެންޑް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ސެކްޝަން: ޓެކްނީޝަން – ޖީ.އެސް 3 (ވަގުތީ)

13th January 2019, 03:20

އޯޑިއޯ އާ ވީޑިއޯ ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

10th January 2019, 06:26

ރަށްވެހިކަން ބަދަލު ކުރުމާ ގުޅޭ

02nd January 2019, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ލީގަލް ސެކްޝަން:- މެނޭޖަރ – އެމް.އެސް 3

02nd January 2019, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން:- ޑްރައިވަރ – އެސް.އެސް 3

30th December 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން:- މަސައްކަތު – އެސް.އެސް 3 (ވަގުތީ)

30th December 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯ:- އޮފިސަރ – ޖީ.އެސް 3 (ވަގުތީ)

30th December 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ސިވިކް އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަން:- ސީނިއަރ އޮފިސަރ - އެމް.އެސް 1 (ވަގުތީ)، އޮފިސަރ–ޖީ.އެސް. 3 (ވަގުތީ)

30th December 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ލީގަލް އެފެއާޒް އެންޑް ޕޮލިޓިކަލް ޕާޓީސް ރެގިއުލޭޝަން ސެކްޝަން:- އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ – އެމް.އެސް 1 (ވަގުތީ)

30th December 2018, 12:00

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ ފައިނަލް ރިޕޯޓަށް 2018 ޑިސެމްބަރ 27 ގައި ގެނެވުނު އިޞްލާޙާއެކު ޢާންމުކުރުން

27th December 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ސެކްޝަން:- އައި.ޓީ ސެކިއުރިޓީ ކޮންސަލްޓަންޓް - އީ.އެކްސް 1 (ވަގުތީ)

26th December 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު : ސިވިކް އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަން:- ގްރެފިކްސް ޑިޒައިނަރ – އެމް.އެސް 1 (ވަގުތީ)

25th December 2018, 12:00

އޯޑިއޯ / ވީޑިއޯ ސްޕޮޓް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއްހޯދުން

25th December 2018, 12:00

ޓްރެއިނިންގ ވީޑިއޯ ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއްހޯދުން

24th December 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން:- އޮފިސަރ - ޖީ.އެސް 3 (ވަގުތީ)، މަސައްކަތު – އެސް.އެސް 3 (ވަގުތީ)، ޑްރައިވަރ – އެސް.އެސް 3 (ވަގުތީ)

24th December 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ފައިނޭންސް ސެކްޝަން:- އޮފިސަރ - ޖީ.އެސް 3 (ވަގުތީ)

24th December 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަން:- ސީނިއަރ އޮފިސަރ – އެމް.އެސް 1 (ވަގުތީ)، އޮފިސަރ - ޖީ.އެސް 3 (ވަގުތީ)

24th December 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ލީގަލް ސެކްޝަން:- މެނޭޖަރ – އެމް.އެސް 3 (ވަގުތީ)

24th December 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ލީގަލް ސެކްޝަން:- ޤައުމީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިޔުރޯގެ މެންބަރު– އީ.އެކްސް 1 (ވަގުތީ)، ޤައުމީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިޔުރޯ އޮފިސަރ – ޖީ.އެސް 3 (ވަގުތީ)

24th December 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން:- އޮފިސަރ - ޖީ.އެސް 3 (ވަގުތީ)

24th December 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން:- ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ - އެމް.އެސް. 1 (ވަގުތީ)، އޮފިސަރ - ޖީ.އެސް 3 (ވަގުތީ)

23rd December 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން:- މެނޭޖަރ – އެމް.އެސް 3 (ވަގުތީ)، ސީނިއަރ އޮފިސަރ – އެމް.އެސް 1 (ވަގުތީ)، އޮފިސަރ – ޖީ.އެސް 3 (ވަގުތީ)

23rd December 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން:- ސީނިއަރ އޮފިސަރ - އެމް.އެސް. 1 (ވަގުތީ)

19th December 2018, 12:00

1(އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މިކޮމިޝަނަށް ލީގަލް ކޮންސެލްޓެންސީގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

13th December 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން:- މެނޭޖަރ – އެމް.އެސް 3 (ވަގުތީ)، ސީނިއަރ އޮފިސަރ - އެމް.އެސް. 1 (ވަގުތީ)، މަސައްކަތު – އެސް.އެސް 3 (ވަގުތީ)

13th December 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯ:- އޮފިސަރ – ޖީ.އެސް 3 (ވަގުތީ)

13th December 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ސިވިކް އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަން:- ސީނިއަރ އޮފިސަރ - އެމް.އެސް 1 (ވަގުތީ)، ގްރެފިކްސް ޑިޒައިނަރ – އެމް.އެސް 1 (ވަގުތީ)، އޮފިސަރ–ޖީ.އެސް. 3 (ވަގުތީ)

13th December 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ސެކްޝަން:- އޮފިސަރ – ޖީ.އެސް 3 (ވަގުތީ)، ޓެކްނީޝަން – ޖީ.އެސް 3 (ވަގުތީ)

13th December 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ލީގަލް ސެކްޝަން:- އޮފިސަރ – ޖީ.އެސް 3 (ވަގުތީ)

13th December 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު : ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން:- މެނޭޖަރ – އެމް.އެސް 3 (ވަގުތީ)، ސީނިއަރ އޮފިސަރ – އެމް.އެސް 1 (ވަގުތީ)

13th December 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ސިވިކް އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަން:- މާސްޓަރ ޓްރެއިނަރ – އީ.އެކްސް 1

06th December 2018, 12:00

ކޯ ނެޓްވޯރކް އަޕްގްރޭޑްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

A)DC-2018/239)

04th December 2018, 12:00

ކޯ ނެޓްވޯރކް އަޕްގްރޭޑްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ކޯ ނެޓްވޯރކް އަޕްގްރޭޑްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން (މައުލޫމާތު ކަރުދާސް އިސްލާހުކުރެވިފައި)

28th November 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ސީނިއަރ އައި.ޓީ އޮފިސަރ – އެމް.އެސް 1

12th November 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ސިސްޓަމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ - އެމް.އެސް 3، ސީނިއަރ އައި.ޓީ އޮފިސަރ – އެމް.އެސް 1

12th November 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3)، މެނޭޖަރ - އެމް.އެސް 3

07th November 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3)

07th November 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ސިސްޓަމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ - އެމް.އެސް 3، ސީނިއަރ އައި.ޓީ އޮފިސަރ – އެމް.އެސް 3

07th November 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު:ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3)، ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފިސަރ – އެމް.އެސް 1

07th November 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ސީނިއަރ އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 1)، މެނޭޖަރ - އެމް.އެސް 3

07th November 2018, 12:00

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ ފައިނަލް ރިޕޯޓް

24th October 2018, 12:00

މިކޮމިޝަނަށް 1(އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މިކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

17th October 2018, 12:00

މިކޮމިޝަނަށް 1(އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މިކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

10th October 2018, 12:00

މިކޮމިޝަނަށް 1(އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މިކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

02nd October 2018, 12:00

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ ވަގުތީ ރިޕޯޓާމެދު ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

30th September 2018, 12:00

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ ވަގުތީ ރިޕޯޓް

29th September 2018, 12:00

23 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

23rd September 2018, 12:00

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018 ގެ ވޯޓުލާ ނިންމާ ގަޑި ބަދަލުވުން

22nd September 2018, 12:00

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018ގައި ތ. ގުރައިދޫގައި ބަހައްޓާ N04.05.1 ނަންބަރު ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނަށް ބަދަލު އައުމާއި ގުޅޭ

22nd September 2018, 12:00

ޤައުމީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ ހިނގަމުންދާ ޢިމާރާތް ބަދަލުވުމާއި ގުޅޭ

21st September 2018, 12:00

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018 އާ ގުޅިގެން ކެމްޕެއިން ކުރުން މަނާ ވަގުތުތައް

21st September 2018, 12:00

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018ގައި ކ. ގުރައިދޫގައި ބަހައްޓާ H03.09.1 އާއި H03.09.2 ނަންބަރު ވޯޓުފޮށި އަދި މާލޭގައި ބަހައްޓާ ޅ.އަތޮޅުގެ G03.0.1 ނަންބަރު ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނަށް ބަދަލުވުމާއި ގުޅޭ

21st September 2018, 12:00

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018ގައި ޅ. ހިންނަވަރު ގައި ބަހައްޓާ 3.G01.01 ނަންބަރު ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނަށް ބަދަލުވުމާއި ގުޅޭ

19th September 2018, 00:00

ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކުރެވުނު ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު – ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018

16th September 2018, 12:00

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018ގައި ގއ. ގެމަނަފުށީގައި ބަހައްޓާ 1.P03.08 ނަންބަރު ވޯޓުފޮށި އަދި ތ. ކަނޑޫދޫގައި ބަހައްޓާ 1.N03.06 ނަންބަރު ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނަށް ބަދަލު ވުމާއި ގުޅޭ

13th September 2018, 12:00

2018 ސެޕްޓެމްބަރ 23 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް، އަތޮޅު / ސިޓީ ކޮމްޕްލައިންޓްސް ބިޔުރޯތަށް މެދުވެރިކޮށް ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމް މިއަދުން ފެށިގެން ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ

09th September 2018, 12:00

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވޯޓުނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޤައުމުތަކުގައި ވޯޓުނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތު - ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018

04th September 2018, 12:00

2 ހެވީ ޑިއުޓީ ޕޭޕަރ ޝްރެޑަރ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން