Election Commission of Maldives

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން

 
  ކޮމިޝަންގެ ނާއިބް ރައީސް މެންބަރު މެންބަރު މެންބަރު
  އަމްޖަދު މުޞްޠަފާ އިސްމާއީލް ޙަބީބު ޢަބްދުއްރަހީމް މުޙައްމަދު ޝަކީލް އަޙްމަދު އަކްރަމް