Election Commission of Maldives

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން

ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ކޮމިޝަންގެ ނާއިބް ރައީސް މެންބަރު މެންބަރު މެންބަރު
އަޙްމަދު ސުލައިމާން އަމްޖަދު މުޞްޠަފާ އިސްމާއީލް ޙަބީބު ޢަބްދުއްރަހީމް މުޙައްމަދު ޝަކީލް އަޙްމަދު އަކްރަމް