?> Election Commission of Maldives

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް

...
 
ރަޖިސްޓްރީކުރި ތާރީހް: 27 އޮކްޓޯބަރ 2011

އިސްވެރިން

  • މުސްތަޝާރު: އޮނަރަބަލް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫ

ޕާޓީ އެޑްރެސް

  • ހ. ހުރަފަ
  • ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު

ފޯނު: 3011994

ފެކްސް: -

ވެބްސައިޓް : -

އީމެއިލު: [email protected]

ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑިތައް : -

21 ފެބްރުއަރީ 2015 ގެ ނިޔަލަށް ޕާޓީގައި މެންބަރުން ތިބި އަދަދު: 36232