Election Commission of Maldives

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް

...
 
ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީހް: 27 އޮކްޓޯބަރ 2011

އިސްވެރިން

  • މުސްތަޝާރު: އޮނަރަބަލް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް

ޕާޓީ އެޑްރެސް

  • ހ. ހުރަފަ
  • ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު

ފޯނު: 3011994

ފެކްސް: -

ވެބްސައިޓް: -

އީމެއިލް: [email protected]

ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑިތައް: -

26 މާރިޗު 2017 ގެ ނިޔަލަށް ޕާޓީގައި މެންބަރުން ތިބި އަދަދު: 40280