Election Commission of Maldives

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތ.މ.ކ އިންތިޚާބު 2020

އިޢުލާން

ޝަކުވާ/ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމާ ގުޅޭ

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާނެ އޮފިޝަލުން ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާނު ކުރުން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު- އެސިސްޓެންޓް މާސްޓަރ ޓްރެއިނަރ​

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު-ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ސީނިއަރ އޮފިސަރ

 

ފޯމު

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ އޮފިޝަލަކަށް އެދޭ ފޯމު

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު

ޝަކުވާ/ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު

ޓްރެއިނަރުންގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް

 

އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް 

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ ފައިނަލް ރިޕޯޓް 

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ ވަގުތީ ރިޕޯޓު ޢާންމުކޮށް ރިޕޯޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތަކުގެ ނަންތަކަށް ޙިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

އައްޑޫ ސިޓީގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތަކުގެ ނަންތަކާއި މާލެ ސިޓީގެ ދަފްތަރުގައި ވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓު އިސްލާޙު ކުރުމަށްފަހު ޢާންމުކުރުން

އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ ފައިނަލް ރިޕޯޓް

އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ ވަގުތީ ރިޕޯޓް

އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ގަވާއިދު 1 ވަނަ އިޞްލާޚު

އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ގަވާއިދު

ރަށު/ ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުން އަންހެން މެންބަރުންނަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ ގޮނޑިތަކުގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމާއި ގުރުއަތު ނެގުމަގައި ޢަމަލުކުރާެނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު

 

 

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ (09 ފެބްރުއަރީ 2021)

ހއ. ތުރާކުނުހއ. އުލިގަންހއ. މޮޅަދޫހއ. ހޯރަފުށިހއ. އިހަވަންދޫހއ. ކެލާހއ. ވަށަފަރުހއ. ދިއްދޫހއ. ފިއްލަދޫހއ. މާރަންދޫހއ. ތަކަންދޫހއ. އުތީމުހއ. މުރައިދޫހއ. ބާރަށްހދ. ހަނިމާދޫހދ. ފިނޭހދ. ނައިވާދޫހދ. ހިރިމަރަދޫހދ. ނޮޅިވަރަންފަރުހދ. ނެއްލައިދޫހދ. ނޮޅިވަރަމްހދ. ކުރިނބިހދ. ކުމުންދޫހދ. ނޭކުރެންދޫހދ. ވައިކަރަދޫހދ. މަކުނުދޫށ. ކަނޑިތީމުށ. ނޫމަރާށ.ގޮއިދޫށ. ފޭދޫށ. ފީވަށްށ. ބިލެތްފަހިށ. ފޯކައިދޫށ. ނަރުދޫށ. މަރޮށިށ. ޅައިމަގުށ. ކޮމަންޑޫށ. މާއުނގޫދޫށ. ފުނަދޫށ. މިލަންދޫނ. ހެނބަދޫނ. ކެނދިކުޅުދޫނ. މާޅެންދޫނ. ކުޑަފަރިނ. ލަންދޫނ. މާފަރުނ. ޅޮހިނ. މިލަދޫނ. މަގޫދޫނ. މަނަދޫނ. ހޮޅުދޫނ. ފޮއްދޫނ. ވެލިދޫރ. އަލިފުށިރ. ވާދޫރ. ރަސްގެތީމުރ. އަނގޮޅިތީމުރ. ހުޅުދުއްފާރުރ. އުނގޫފާރުރ. ދުވާފަރުރ. މާކުރަތުރ. ރަސްމާދޫރ. އިންނަމާދޫރ. މަޑުއްވަރިރ. އިނގުރައިދޫރ. މީދޫރ. ފައިނުރ. ކިނޮޅަސްބ. ކުޑަރިކިލުބ. ކަމަދޫބ. ކެންދޫބ. ކިހާދޫބ. ދޮންފަންބ. ދަރަވަންދޫބ. މާޅޮސްބ. އޭދަފުށިބ. ތުޅާދޫބ. ހިތާދޫބ. ފުޅަދޫބ. ފެހެންދޫބ. ގޮއިދޫޅ. ހިންނަވަރުޅ. ނައިފަރުޅ. ކުރެންދޫޅ. އޮޅުވެލިފުށިކ. ކާށިދޫކ. ގާފަރުކ. ދިއްފުށިކ. ތުލުސްދޫކ. ހުރާކ. ހިންމަފުށިކ. ގުޅިކ. މާފުށިކ. ގުރައިދޫއދ. ހަންޏާމީދޫއދ. އޮމަދޫއދ. ކުނބުރުދޫއދ. މަހިބަދޫއދ. މަންދޫއދ. ދަނގެތިއދ. ދިގުރަށްއދ. ދިއްދޫއދ. ފެންފުށިއދ. މާމިގިލިއއ. ތޮއްޑޫއއ. ރަސްދޫއއ. އުކުޅަސްއއ. މަތިވެރިއއ. ބޮޑޮފޮޅުދޫއއ. ފެރިދޫއއ. މާޅޮސްއއ. ހިމަންދޫވ. ފުލިދޫވ. ތިނަދޫވ. ފެލިދޫވ. ކެޔޮދޫވ. ރަކީދޫމ. ރަތްމަންދޫމ. ވޭވަށްމ. މުލައްމ. މުލިމ. ނާލާފުށިމ. ކޮޅުފުށިމ. ދިއްގަރުމ. މަޑުއްވަރިފ. ފީއަލިފ. ބިލެތްދޫފ. މަގޫދޫފ. ދަރަނބޫދޫފ. ނިލަންދޫދ. މީދޫދ. ބަނޑިދޫދ. ރިނބުދޫދ. ހުޅުދެލިދ. މާއެނބޫދޫދ. ކުޑަހުވަދޫތ. ބުރުނިތ. ވިލުފުށިތ. މަޑިފުށިތ. ދިޔަމިގިލިތ. ގުރައިދޫތ. ކަނޑޫދޫތ. ވަންދޫތ. ހިރިލަންދޫތ. ގާދިއްފުށިތ. ތިމަރަފުށިތ. ވޭމަންޑޫތ. ކިނބިދޫތ. އޮމަދޫލ. އިސްދޫލ. ދަނބިދޫލ. މާބައިދޫލ. މުންޑޫލ. ގަންލ. މާވަށްލ. ފޮނަދޫލ. މާމެންދޫލ. ހިތަދޫލ. ކުނަހަންދޫލ. ކަލައިދޫގއ. ކޮލަމާފުށިގއ. ވިލިނގިލިގއ. މާމެންދޫގއ. ނިލަންދޫގއ. ދާންދޫގއ. ދެއްވަދޫގއ. ކޮނޑޭގއ. ގެމަނަފުށިގއ. ކަނޑުހުޅުދޫގދ. ތިނަދޫގދ. މަޑަވެލިގދ. ހޯނޑެއްދޫގދ. ނަޑެއްލާގދ. ގައްދޫގދ. ރަތަފަންދޫގދ. ވާދޫގދ. ފިޔޯރިގދ. ފަރެސްމާތޮޑާހިތަދޫ މޫލެކެޑެ ދާއިރާހިތަދޫ ކޮރޮވައު ދާއިރާހިތަދޫ ބޭރުމަތި ދާއިރާހިތަދޫ މެދެވައު ދާއިރާހިތަދޫ ރަސްގެދަރަ ދާއިރާހިތަދޫ މާމެންދޫ ދާއިރާމަރަދޫ ދާއިރާމަރަދޫފޭދޫ ދާއިރާފޭދޫ މަގުއްދޫ ދާއިރާފޭދޫ މާދެލަ ދާއިރާހުޅުދޫ ދާއިރާމީދޫ ދާއިރާފުވައްމުލައް ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާފުވައްމުލައް އިރު އުތުރު ދާއިރާފުވައްމުލައް މެދު އުތުރު ދާއިރާފުވައްމުލައް ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާފުވައްމުލައް މެދު ދެކުނު ދާއިރާފުވައްމުލައް އިރު ދެކުނު ދާއިރާކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާކުޅުދުއްފުށި މެދު އުތުރު ދާއިރާކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާކުޅުދުއްފުށި އިރު ދެކުނު ދާއިރާހުޅުމާލެ ދާއިރާހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާމެދު ހެންވޭރު ދާއިރާހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގަލޮޅު މެދު ދާއިރާގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގަލޮޅު ހުޅަނގު ދާއިރާމައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާމައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާމައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާމާފަންނު މެދު ދާއިރާމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާމާފަންނު ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާވިލިމާލެ ދާއިރާ

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2020 އިންތިޚާބުވެފައިވާކަން އިޢުލާން ކުރުން

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020- އިންތިޚާބުވެފައިވާކަން އިޢުލާން ކުރުން