Election Commission of Maldives

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތ.މ.ކ އިންތިޚާބު

އިޢުލާން 

ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފޮށީގެ ގޮތުން ވޯޓުގެ ސިއްރުކަން ގެއްލޭ ފަރާތްތަކަށް އެ ނޫން ފޮށްޓަކަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފޮށީގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ރަޖިސްޓަރީ ޢާންމުކުރުމާއި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފޮށްޓާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނަށް ވުމަށް އިޢުލާން ކުރުން

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ އޮފިޝަލުން ހޯދުމާއި ގުޅޭ

ކެންޑިޑޭޓުންގެ އަތްމަތީ ފޮތް

ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތައް

ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތައް ގެޒެޓުކުރުމާއި މި ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން- އިޢުލާން

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020 - ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާގުޅޭ 

ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކުގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ބަދަލުވެފައިވާ އެޑްރެސް  

ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކުގެ ތެރެއިން ނިޔާވެފައިވާތީވެ ރަޖިސްޓްރީއިން އުނިކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތައް

ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކުގެ ތެރެއިން ރަޖިސްޓްރީއިން އުނިކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތައް

ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކުގެ ތެރެއިން އުފަން ތާރީޚް ބަދަލުވެފައިވާ ފަރާތްތައް

ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކުގެ ތެރެއިން އެޑްރެސް ބަދަލުވެފައިވާ ފަރާތްތައް

 

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

އަތޮޅު އަދި ސިޓީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯގެ މެންބަރުން ހޯދުން

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ އޮފިޝަލުން ހޯދުމާއި ގުޅޭ

 

ފޯމު

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު

ރަށްވެހިވެފައިވާ ތަން ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދޭ ފޯމު

ޓްރެއިނަރުންގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް 

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުފެ އޮފިޝަލަކަށްވުމަށް އެދޭ ފޯމު

ޝަކުވާ/ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު

 

އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް 

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ ފައިނަލް ރިޕޯޓް 

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ ވަގުތީ ރިޕޯޓު ޢާންމުކޮށް ރިޕޯޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތަކުގެ ނަންތަކަށް ޙިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

އައްޑޫ ސިޓީގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތަކުގެ ނަންތަކާއި މާލެ ސިޓީގެ ދަފްތަރުގައި ވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓު އިސްލާޙު ކުރުމަށްފަހު ޢާންމުކުރުން

އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ ފައިނަލް ރިޕޯޓް

އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ ވަގުތީ ރިޕޯޓް

އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ގަވާއިދު 1 ވަނަ އިޞްލާޚު

އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ގަވާއިދު

ރަށު/ ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުން އަންހެން މެންބަރުންނަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ ގޮނޑިތަކުގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމާއި ގުރުއަތު ނެގުމަގައި ޢަމަލުކުރާެނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު

 

 

ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފޮށީގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ރަޖިސްޓަރީ (11 މާރިޗު 2020)

ހއ. ތުރާކުނުހއ. މާރަންދޫއދ. ދަނގެތިއދ. ދިގުރަށްއދ. ދިއްދޫއދ. ފެންފުށިއދ. މާމިގިލިއއ. ތޮއްޑޫއއ. ރަސްދޫއއ. އުކުޅަސްއއ. މަތިވެރިއއ. ބޮޑުފޮޅުދޫހއ. ތަކަންދޫއއ. ފެރިދޫއއ. މާޅޮސްއއ. ހިމަންދޫކ. ހިންމަފުށިވ. ފުލިދޫވ. ތިނަދޫވ. ފެލިދޫވ. ކެޔޮދޫވ. ރަކީދޫމ. ރަތްމަންދޫމ. ވޭވަށްހއ. އުތީމުމ. މުލައްމ. މުލިމ. ނާލާފުށިމ. ކޮޅުފުށިމ. ދިއްގަރުމ. މަޑުއްވަރިފ. ފީއަލިފ. ބިލެތްދޫފ. މަގޫދޫފ. ދަރަނބޫދޫހއ. މުރައިދޫފ. ނިލަންދޫދ. މީދޫދ. ބަނޑިދޫދ. ރިނބުދޫދ. ހުޅުދެލިދ. މާއެނބޫދޫދ. ކުޑަހުވަދޫތ. ބުރުނިތ. ވިލުފުށިތ. މަޑިފުށިހއ. ބާރަށްތ. ދިޔަމިގިލިތ. ގުރައިދޫތ. ކަނޑޫދޫތ. ވަންދޫތ. ހިރިލަންދޫތ. ގާދިއްފުށިތ. ތިމަރަފުށިތ. ވޭމަންޑޫތ. ކިނބިދޫތ. އޮމަދޫހދ. ހަނިމާދޫލ. އިސްދޫލ. ދަނބިދޫލ. މާބައިދޫލ. މުންޑޫލ. ގަންލ. މާވަށްލ. ފޮނަދޫލ. މާމެންދޫލ. ހިތަދޫލ. ކުނަހަންދޫހދ. ފިނޭލ. ކަލައިދޫގއ. ކޮލަމާފުށިގއ. ވިލިނގިލިގއ. މާމެންދޫގއ. ނިލަންދޫގއ. ދާންދޫގއ. ދެއްވަދޫގއ. ކޮނޑޭގއ. ގެމަނަފުށިގއ. ކަނޑުހުޅުދޫހދ. ނައިވާދޫގދ. ތިނަދޫގދ. މަޑަވެލިގދ. ހޯނޑެއްދޫގދ. ނަޑެއްލާގދ. ގައްދޫގދ. ރަތަފަންދޫގދ. ވާދޫގދ. ފިޔޯރިގދ. ފަރެސްމާތޮޑާހިތަދޫ މޫލެކެޑެ ދާއިރާހދ. ހިރިމަރަދޫހިތަދޫ ކޮރޮވައު ދާއިރާހިތަދޫ ބޭރުމަތި ދާއިރާހިތަދޫ މެދެވައު ދާއިރާހިތަދޫ ރަސްގެދަރަ ދާއިރާހިތަދޫ މާމެންދޫ ދާއިރާމަރަދޫ ދާއިރާމަރަދޫފޭދޫ ދާއިރާފޭދޫ މަގުއްދޫ ދާއިރާފޭދޫ މާދެލަ ދާއިރާހުޅުދޫ ދާއިރާހދ. ނޮޅިވަރަމްމީދޫ ދާއިރާފުވައްމުލައް ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާފުވައްމުލައް އިރު އުތުރު ދާއިރާފުވައްމުލައް މެދު އުތުރު ދާއިރާފުވައްމުލައް ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާފުވައްމުލައް މެދު ދެކުނު ދާއިރާފުވައްމުލައް އިރު ދެކުނު ދާއިރާކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާކުޅުދުއްފުށި މެދު އުތުރު ދާއިރާހއ. އުލިގަންހދ. ނެއްލައިދޫކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާކުޅުދުއްފުށި އިރު ދެކުނު ދާއިރާހުޅުމާލެ ދާއިރާހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާމެދު ހެންވޭރު ދާއިރާހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގަލޮޅު މެދު ދާއިރާހދ. ނޮޅިވަރަމްގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގަލޮޅު ހުޅަނގު ދާއިރާމައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާމައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާމައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާމާފަންނު މެދު ދާއިރާމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާމާފަންނު ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާހދ. ކުރިނބިވިލިމާލެ ދާއިރާހދ. ކުމުންދޫހދ. ނޭކުރެންދޫހދ. ވައިކަރަދޫހދ. މަކުނުދޫށ. ކަނޑިތީމުށ. ނޫމަރާށ.ގޮއިދޫހއ. މުޅަދޫށ. ފޭދޫށ. ފީވަށްށ. ބިލެތްފަހިށ. ފޯކައިދޫށ. ނަރުދޫށ. މަރޮށިށ. ޅައިމަގުށ. ކޮމަންޑޫށ. މާއުނގޫދޫށ. ފުނަދޫހއ. ހޯރަފުށިށ. މިލަންދޫނ. ހެނބަދޫނ. ކެނދިކުޅުދޫނ. މާޅެންދޫނ. ކުޑަފަރިނ. ލަންދޫނ. މާފަރުނ. ޅޮހިނ. މިލަދޫނ. މަގޫދޫހއ. އިހަވަންދޫނ. މަނަދޫނ. ހޮޅުދޫނ. ފޮއްދޫނ. ވެލިދޫރ. އަލިފުށިރ. ވާދޫރ. ރަސްގެތީމުރ. އަނގޮޅިތީމުރ. ހުޅުދުއްފާރުރ. އުނގޫފާރުހއ. ކެލާރ. ދުވާފަރުރ. މާކުރަތުރ. ރަސްމާދޫރ. އިންނަމާދޫރ. މަޑުއްވަރިރ. އިނގުރައިދޫރ. މީދޫރ. ފައިނުރ. ކިނޮޅަސްބ. ކުޑަރިކިލުހއ. ވަށަފަރުބ. ކަމަދޫބ. ކެންދޫބ. ކިހާދޫބ. ދޮންފަންބ. ދަރަވަންދޫބ. މާޅޮސްބ. އޭދަފުށިބ. ތުޅާދޫބ. ހިތާދޫބ. ފުޅަދޫހއ. ދިއްދޫބ. ފެހެންދޫބ. ގޮއިދޫޅ. ހިންނަވަރުޅ. ނައިފަރުޅ. ކުރެންދޫޅ. އޮޅުވެލިފުށިކ. ކާށިދޫކ. ގާފަރުކ. ދިއްފުށިކ. ތުލުސްދޫހއ. ފިއްލަދޫކ. ހުރާކ. ގުޅިކ. މާފުށިކ. ގުރައިދޫއދ. ހަންޏާމީދޫއދ. އޮމަދޫއދ. ކުނބުރުދޫއދ. މަހިބަދޫއދ. މަންދޫ

ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފޮށީގެ ގޮތުން ވޯޓުގެ ސިއްރުކަށް ގެއްލޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓު (11 މާރިޗު 2020)

ލޯކަލް ކައުންސިލް ތަކުގެ އިންތިޚާބު 2020 ކެންޑިޑޭޓު ލިސްޓް އިޢުލާން ކުރުން

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020 ކެންޑިޑޭޓު ލިސްޓް އިޢުލާން ކުރުން

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2020 އިންތިޚާބުވެފައިވާކަން އިޢުލާން ކުރުން

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020- އިންތިޚާބުވެފައިވާކަން އިޢުލާން ކުރުން

ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަން

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގައި މިހާރު ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ތަނުގެ މަޢުލޫމާތާއިއެކު ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ

އއ. ބޮޑޮފޮޅުދޫއއ. ފެރިދޫއއ. ހިމަންދޫއއ. މާޅޮސްއއ. މަތިވެރިއއ. ރަސްދޫއއ. ތޮއްޑޫއއ. އުކުޅަސްއދ. ދަނގެތިއދ. ދިއްދޫއދ. ދިގުރަށްއދ. ފެންފުށިއދ. ހަންޏާމީދޫއދ. ކުނބުރުދޫއދ. މާމިގިލިއދ. މަހިބަދޫއދ. މަންދޫއދ. އޮމަދޫބ. ދަރަވަންދޫބ. ދޮންފަންބ. އޭދަފުށިބ. ފެހެންދޫބ. ފުޅަދޫބ. ގޮއިދޫބ. ހިތާދޫބ. ކަމަދޫބ. ކެންދޫބ. ކިހާދޫބ. ކުޑަރިކިލުބ. މާޅޮސްބ. ތުޅާދޫދ. ބަނޑިދޫދ. ހުޅުދެލިދ. ކުޑަހުވަދޫދ. މާއެނބޫދޫދ. މީދޫދ. ރިނބުދޫފ. ބިލެތްދޫފ. ދަރަނބޫދޫފ. ފީއަލިފ. މަގޫދޫފ. ނިލަންދޫފޭދޫ މާދެލަ ދާއިރާފޭދޫ މަގުއްދޫ ދާއިރާފުވައްމުލައް ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާފުވައްމުލައް ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާފުވައްމުލައް އިރު ދެކުނު ދާއިރާފުވައްމުލައް އިރު އުތުރު ދާއިރާފުވައްމުލައް މެދު ދެކުނު ދާއިރާފުވައްމުލައް މެދު އުތުރު ދާއިރާގއ. ދާންދޫގއ. ދެއްވަދޫގއ. ގެމަނަފުށިގއ. ކަނޑުހުޅުދޫގއ. ކޮލަމާފުށިގއ. ކޮނޑޭގއ. މާމެންދޫގއ. ނިލަންދޫގއ. ވިލިނގިލިގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގަލޮޅު ހުޅަނގު ދާއިރާގަލޮޅު މެދު ދާއިރާގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގދ. ފަރެސްމާތޮޑާގދ. ފިޔޯރިގދ. ގައްދޫގދ. ހޯނޑެއްދޫގދ. މަޑަވެލިގދ. ނަޑެއްލާގދ. ރަތަފަންދޫގދ. ތިނަދޫގދ. ވާދޫހއ. ބާރަށްހއ. ދިއްދޫހއ. ފިއްލަދޫހއ. ހޯރަފުށިހއ. އިހަވަންދޫހއ. ކެލާހއ. މާރަންދޫހއ. މުޅަދޫހއ. މުރައިދޫހއ. ތަކަންދޫހއ. ތުރާކުނުހއ. އުލިގަންހއ. އުތީމުހއ. ވަށަފަރުހދ. ފިނޭހދ. ހަނިމާދޫހދ. ހިރިމަރަދޫހދ. ކުމުންދޫހދ. ކުރިނބިހދ. މަކުނުދޫހދ. ނައިވާދޫހދ. ނެއްލައިދޫހދ. ނޭކުރެންދޫހދ. ނޮޅިވަރަމްހދ. ނޮޅިވަރަންފަރުހދ. ވައިކަރަދޫހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާހިތަދޫ ބޭރުމަތި ދާއިރާހިތަދޫ ކޮރޮވައު ދާއިރާހިތަދޫ މާމެންދޫ ދާއިރާހިތަދޫ މެދެވައު ދާއިރާހިތަދޫ މޫލެކެޑެ ދާއިރާހިތަދޫ ރަސްގެދަރަ ދާއިރާހުޅުދޫ ދާއިރާހުޅުމާލެ ދާއިރާކ. ދިއްފުށިކ. ގާފަރުކ. ގުޅިކ. ގުރައިދޫކ. ހިންމަފުށިކ. ހުރާކ. ކާށިދޫކ. މާފުށިކ. ތުލުސްދޫކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާކުޅުދުއްފުށި އިރު ދެކުނު ދާއިރާކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާކުޅުދުއްފުށި މެދު އުތުރު ދާއިރާކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާލ. ދަނބިދޫލ. ފޮނަދޫލ. ގަންލ. ހިތަދޫލ. އިސްދޫލ. ކަލައިދޫލ. ކުނަހަންދޫލ. މާބައިދޫލ. މާމެންދޫލ. މާވަށްލ. މުންޑޫޅ. ހިންނަވަރުޅ. ކުރެންދޫޅ. ނައިފަރުޅ. އޮޅުވެލިފުށިމ. ދިއްގަރުމ. ކޮޅުފުށިމ. މަޑުއްވަރިމ. މުލައްމ. މުލިމ. ނާލާފުށިމ. ރަތްމަންދޫމ. ވޭވަށްމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާމާފަންނު ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާމާފަންނު މެދު ދާއިރާމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާމައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާމައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާމައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާމަރަދޫ ދާއިރާމަރަދޫފޭދޫ ދާއިރާމެދު ހެންވޭރު ދާއިރާމީދޫ ދާއިރާނ. ފޮއްދޫނ. ހެނބަދޫނ. ހޮޅުދޫނ. ކެނދިކުޅުދޫނ. ކުޑަފަރިނ. ލަންދޫނ. ޅޮހިނ. މާފަރުނ. މާޅެންދޫނ. މަގޫދޫނ. މަނަދޫނ. މިލަދޫނ. ވެލިދޫރ. އަލިފުށިރ. އަނގޮޅިތީމުރ. ދުވާފަރުރ. ފައިނުރ. ހުޅުދުއްފާރުރ. އިނގުރައިދޫރ. އިންނަމާދޫރ. ކިނޮޅަސްރ. މާކުރަތުރ. މަޑުއްވަރިރ. މީދޫރ. ރަސްގެތީމުރ. ރަސްމާދޫރ. އުނގޫފާރުރ. ވާދޫށ. ބިލެތްފަހިށ. ފީވަށްށ. ފޭދޫށ. ފޯކައިދޫށ. ފުނަދޫށ.ގޮއިދޫށ. ކަނޑިތީމުށ. ކޮމަންޑޫށ. ޅައިމަގުށ. މާއުނގޫދޫށ. މަރޮށިށ. މިލަންދޫށ. ނަރުދޫށ. ނޫމަރާތ. ބުރުނިތ. ދިޔަމިގިލިތ. ގާދިއްފުށިތ. ގުރައިދޫތ. ހިރިލަންދޫތ. ކަނޑޫދޫތ. ކިނބިދޫތ. މަޑިފުށިތ. އޮމަދޫތ. ތިމަރަފުށިތ. ވަންދޫތ. ވޭމަންޑޫތ. ވިލުފުށިވ. ފެލިދޫވ. ފުލިދޫވ. ކެޔޮދޫވ. ރަކީދޫވ. ތިނަދޫވިލިމާލެ ދާއިރާ