Election Commission of Maldives


މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެލަޔަންސް (MDA)

...
 
ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީހް: 20 ޑިސެމްބަރު 2012

ސިޓީ އެޑްރެސްކުރާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެލަޔަންސްގެ ލީޑަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދު

އިސްވެރިން

  • ސެކްރަޓަރީ ޖެނެރަލް: ޝާހު އިސްމާޢީލް 

ޕާޓީ އެޑްރެސް

  • މ. ސެރީން، ހަނދުވަރީ ހިނގުން، ކ. މާލެ

ފޯނު:   3003551

ވެބްސައިޓް:   www.mda.mv

ފޭސްބުކް:  https://www.facebook.com/MDASecretariat 

ޓުވިޓަރ : https://twitter.com/SecretariatMDA

އީމެއިލް: [email protected]

ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑިތައް: ހެނދުނު 9:00 އިން ހަވީރު 5:00 އަށް

21 ފެބުރުވަރީ 2023ގެ ނިޔަލަށް ޕާޓީގައި މެންބަރުން ތިބި އަދަދު:10386