Election Commission of Maldives


މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ (MNP)

 
ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީހް: 25 އޮކްޓޯބަރު 2021
 
ސިޓީ އެޑްރެސްކުރާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީގެ ރައީސް، ކާނަލް (ރޓޑ) މުޙައްމަދު ނާޠިމް
 
އިސްވެރިން
  • ސެކްރަޓަރީ ޖެނެރަލް: އަބްދުالله ޝިނާޒް އަޙުމަދު 
ޕާޓީ އެޑްރެސް
  • ހ.ޖަޒީރާބިލްޑިންގް، 8ވަނަ ފަންގިފިލާ
ފޯނު:9708080
ވެބްސައިޓް:- www.mnp.mv
އީމެއިލު:-  [email protected]
ފޭސްބުކް: web.facebook.com/MaldNtnlParty
ޓުވިޓަރ:   twitter.com/MNP_Secretariat 
އިއުލާން ލިންކް: /http://mnp.mv/docs/announcement
ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑިތައް:  ހެނދުނު 9:00އިން ހަވީރު 5:00އަށް
 
21 ފެބުރުވަރީ 2023ގެ ނިޔަލަށް ޕާޓީގައި މެންބަރުން ތިބި އަދަދު: 9838