Election Commission of Maldives

ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް

 
 
 
 
 
ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީހް: 31 ޖަނަވަރީ 2019

އިސްވެރިން

  •  ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް ގެ ރައީސް: އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ

ޕާޓީ އެޑްރެސް

  • ހ. ހުރަފަ

ފޯނު: 7905566

ފެކްސް: -

ވެބްސައިޓް: -

އީމެއިލް: -

ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑިތައް: -

30 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ގެ ނިޔަލަށް ޕާޓީގައި މެންބަރުން ތިބި އަދަދު:4455