Election Commission of Maldives


ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (PPM)

...
 
ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީހް: 27 އޮކްޓޯބަރ 2011

ސިޓީ އެޑްރެސްކުރާ ފަރާތް

  • ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ނައިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫން

ޕާޓީ އެޑްރެސް

  • ހ.ކާނިވަލް (ދޮންމަނިކު ސްކައިވިއު) ގްރައުންޑް ފޮލޯ

ފޯނު: 7952446

ވެބްސައިޓް:  www.ppm.mv

އީމެއިލް: [email protected] /   [email protected]

ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑިތައް: -

21 ފެބުރުވަރީ 2023ގެ ނިޔަލަށް ޕާޓީގައި މެންބަރުން ތިބި އަދަދު:38704