Election Commission of Maldives

ކޮމިޓީތައް

 

ބިޑް ކޮމިޓީ
ނަން މަގާމް ގުޅޭނެ ނަންބަރު އީމެއިލް އެޑްރެސް
ޚަދީޖާ ރަޝާ ޑިރެކްޓަރ / ލީގަލް ސެކްޝަން 3004416 [email protected]
ޝަހުލާ ރުޝްދީ އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ 3004456 [email protected]
މުޙައްމަދު އަނީލް އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ 3004440 [email protected]
އާމިނަތު އަޒީފާ އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ 3004423 [email protected]
ޢަބްދުﷲ އުނައިސް އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ 3004421 [email protected]
އައިޝަތު ޔުޝްފާ ޝާކިރު އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ 3004473 [email protected]
މުޙައްމަދު ރާއިފް އިބްރާހިމް އީސާ އޮފިސަރ 3004466

[email protected]

 

 

ހެރެސްމަންޓް ކޮމިޓީ
ނަން މަގާމް ގުޅޭނެ ނަންބަރު އީމެއިލް އެޑްރެސް
ޚަދީޖާ ރަޝާ ޑިރެކްޓަރ  3004416 [email protected]
ޢާއިޝަތު ޝައްފާފް އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  3004470 [email protected]
ޢަލީ ޢަބްދުއް ރަޙްމާން ސީނިއަރ އޮފިސަރ

3004430

[email protected]

 

 

އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް " ސަބް ކޮމިޓީ"
ނަން މަގާމް ގުޅޭނެ ނަންބަރު އީމެއިލް އެޑްރެސް
ފުއާދު ތައުފީޤް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރ 3004401 [email protected]
ފާޠިމަތު ސަޢުޝަން މޫސާ އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ 3004482 [email protected]
އާމިނަތު ޝަމްރާ ސީނިއަރ އޮފިސަރ 3004428 [email protected]

 

 

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީ
ނަން މަގާމް ގުޅޭނެ ނަންބަރު އީމެއިލް އެޑްރެސް
ޝުޒްރާ މުޙައްމަދު ވިސްލްބްލޯ އޮފިސަރ 3004484 [email protected]
ޝަހުލާ އިސްމާޢިލް އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ 3004488 [email protected]
ފާތިމަތު ސައުޝަން މޫސާ އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ 3004484 [email protected]
ވިޝާހް ސަޢީދު ސީނިއަރ އޮފިސަރ 3004436 [email protected]

 

 

ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލް
ނަން މަގާމް ގުޅޭނެ ނަންބަރު އީމެއިލް އެޑްރެސް
ޙަސަން ޒަކަރިއްޔާ އެކްޓިންގ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް 3004484 [email protected]
ޚަދީޖާ ރަޝާ ޑިރެކްޓަރ  3004416 [email protected]
އާމިނަތު ނަޝްމީ ފަޟީލް އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  3004460 [email protected]
އާމިނަތު ސަމްރާ ސީނިއަރ އޮފިސަރ 3004428 [email protected]
ފާޠިމަތު ޝަބާ ބާޤިރު ސީނިއަރ އޮފިސަރ 3004476 [email protected]

 

 

މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީ
ނަން މަގާމް ގުޅޭނެ ނަންބަރު އީމެއިލް އެޑްރެސް
ޚަދީޖާ ރަޝާ ޑިރެކްޓަރ  3004416 [email protected]
ޝަހުލާ އިސްމާއިލް  އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  3004488 [email protected]
ސީނާ ރަޝީދު   އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 3004419 [email protected]