Election Commission of Maldives

ގުޅުއްވުމަށް

 

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންއަށް ގުޅުއްވުމަށް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް، 5 ވަނަ ފަންގިފިލާ

ހިލާލީމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯނު:3322241 (960+) ،3004444 (960+)

ފެކްސް: 3323997 (960+)

އީމެއިލް: [email protected]

ވެބްސައިޓްwww.elections.gov.mv

 

ޢާންމު މަޢުލޫމާތު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން  

 

ގުޅޭނެ ނަންބަރު :

3004496

3004468

ޕްރޮކިއުމަންޓާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން

 

ގުޅޭނެ ނަންބަރު :

3004461

ފައިސާއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

ފައިނޭންސް ސެކްޝަން

 

ގުޅޭނެ ނަންބަރު :    

3004446

ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓް

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ ސެކްޝަން

 

ގުޅޭނެ ނަންބަރު :

3004435

އިންތިޚާބަށް ނަގާ އޮފިޝަލުންނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން

 

ގުޅޭނެ ނަންބަރު :

3004931

އިންތިޚާބަށް ނަގާ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން

 

ގުޅޭނެ ނަންބަރު :

3004431

ވަޒީފާއާ ގުޅުންހުރި ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން

 

ގުޅޭނެ ނަންބަރު :

3004453

މެންބަރުންގެ އެޕޮއިންޓުމެންޓަތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯ

 

ގުޅޭނެ ނަންބަރު :

3004458

މަޢުލޫމާތު ހޯދައިލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު

ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯ

 

ގުޅޭނެ ނަންބަރު :

3004476

ބައިނަގްޢަޤްވާމީ އޮބްޒާވަރުންނާއި މޮނީޓަރުންނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

 

ގުޅޭނެ ނަންބަރު :

3004476

މީޑިއާއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސެކްޝަން

 

ގުޅޭނެ ނަންބަރު :

3004480

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

 

ގުޅޭނެ ނަންބަރު :

3004433

3004428

އޮބްޒާވަރުންނާއި މޮނީޓަރުންނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

 

ގުޅޭނެ ނަންބަރު :                   

3004494

ވޯޓަރސް ލިސްޓާއ

އިލެކްޓޯރަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

 

ގުޅޭނެ ނަންބަރު :

3004430

އެވެއަރނެސް އަދި ޓްރެއިނިންނާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގ ސެކްޝަން

 

ގުޅޭނެ ނަންބަރު :

3004414

3004412

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

ލީގަލް އެފެއަރޒް ސެކްޝަން

 

ގުޅޭނެ ނަންބަރު :

3004420

 

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި، ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރޝިޕާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

ޕޮލިޓިކަލް ޕާޓީސް ރެގިއުލޭޝަން ސެކްޝަން

 

ގުޅޭނެ ނަންބަރު :

3004474

ތަފާސްހިސާބާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

ޕްލޭނިންގ އެންޑް މޮނީޓަރިންގ ސެކްޝަން

 

ގުޅޭނެ ނަންބަރު :

3004481

ޕަބްލިކޭޝަން އަދި އާކައިވްސްއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

ޕަބްލިކޭޝަން އެންޑް އާކައިވްސް ސެކްޝަން

 

ގުޅޭނެ ނަންބަރު :

3004426