Election Commission of Maldives

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން

 
  ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ކޮމިޝަންގެ ނާއިބް ރައީސް މެންބަރު މެންބަރު މެންބަރު
  އަޙްމަދު ޝަރީފް އަޙްމަދު އަކްރަމް އިސްމާއީލް ޙަބީބު ޢަބްދުއްރަހީމް ޢަލީ ނަޝާޠު ފުއާދު ތައުފީޤް