Election Commission of Maldives


ޢަދާލަތު ޕާޓީ (AP)

...
 
ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީހް: 18 އޯގަސްޓް 2005
 
ސިޓީ އެޑްރެސްކުރާ ފަރާތް:  ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އައްޝައިޙް އިމްރާން އަބްދުﷲ

އިސްވެރިން

  • ސެކްރަޓަރީ ޖެނެރަލް: އަލްއުސްތާޛު އަހުމަދު ޝިޔާޒް 

ޕާޓީ އެޑްރެސް

  • ހ. ފުލިދޫގެ,  ކަލާފާނު ހިގުން, 6 ވަނަ ފަންގިފިލާ

ފޯނު: 3342671

ވެބްސައިޓް: -

އީމެއިލް: [email protected]

ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑިތައް: -

21 ފެބުރުވަރީ 2023ގެ ނިޔަލަށް ޕާޓީގައި މެންބަރުން ތިބި އަދަދު: 9786