Election Commission of Maldives


ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (MDP)

...
 
ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީހް: 26 ޖޫން 2005 

ސިޓީ އެޑްރެސްކުރާ ފަރާތް: ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ޗެއަރޕާސަން އަލްއުސްތާޛް ފައްޔާޒް އިސްމާޢިލް

އިސްވެރިން

  • ސެކްރަޓަރީ ޖެނެރަލް: ޝާޒްލީ ޝަފީޤް

ޕާޓީ އެޑްރެސް

  • ގ.ނިއުޝާ
  • 2 ވަަނަ ފަންގިފިލާ
  • ލިލީމަގު

ފޯނު:3340044

ވެބްސައިޓް:www.mdp.org.mv

އީމެއިލު:[email protected]

ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑިތައް:- ހެނދުނު 08:00 އިން ހަވީރު 16:00 އަށް (އާދީއްތަ - ބުރާސްފަތި)

21 ފެބުރުވަރީ 2023 ގެ ނިޔަލަށް ޕާޓީގައި މެންބަރުން ތިބި އަދަދު: 57660