Election Commission of Maldives


މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމަންޓް (MRM)

 
ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީހް: 20 ނޮވެމްބަރ 2019

ސިޓީ އެޑްރެސްކުރާ ފަރާތް: ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން

އިސްވެރިން

  • ސެކްރަޓަރީ ޖެނެރަލް: ޢަބްދުލް ޢަލީމް 

ޕާޓީ އެޑްރެސް

  • މއ. މާރާދައާގެ، 2 ވަނަ  ފަންގިފިލާ / ކ.މާލެ ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯނު: 7965444

ވެބްސައިޓް: - www.mrm.mv

އީމެއިލް: [email protected]

ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑިތައް: 

21 ފެބުރުވަރީ 2023ގެ ނިޔަލަށް ޕާޓީގައި މެންބަރުން ތިބި އަދަދު: 2981