Election Commission of Maldives

މޯލްޑިވްސް ތާރޑްވޭ ޑިމޮކްރެޓްސް

ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީހް: 27 ޑިސެމްބަރ 2018

އިސްވެރިން

  •  މޯލްޑިވްސް ތާރޑްވޭ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަދީބް އަބްދުލް ޣަފޫރް

ޕާޓީ އެޑްރެސް

  • ގ. ހުމަށި،  9 ވަނަ ފަންގިފިލާ
  •  ބޮޑުފުނގަނޑު މަގު

ފޯނު: 9907626

ފެކްސް: -

ވެބްސައިޓް: -

އީމެއިލް: [email protected]

ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑިތައް: -

30 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ގެ ނިޔަލަށް ޕާޓީގައި މެންބަރުން ތިބި އަދަދު: 3454