Election Commission of Maldives


ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް (PNC)

 
 
 
 
 
ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީހް: 31 ޖަނަވަރީ 2019

ސިޓީ އެޑްރެސްކުރާ ފަރާތް:  ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް ޗެއަރޕާސަން އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ

ޕާޓީ އެޑްރެސް

  • މ. ސީޓްރެކް ބިލްޑިންގ 7 ވަނަ ފަންގިފިލާ

ފޯނު: 7905566

ވެބްސައިޓް: -

އީމެއިލް: [email protected]

ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑިތައް: -

21 ފެބުރުވަރީ 2023ގެ ނިޔަލަށް ޕާޓީގައި މެންބަރުން ތިބި އަދަދު: 3159