Election Commission of Maldives

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް

...
 
ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީހް: 27 އޮކްޓޯބަރ 2011

އިސްވެރިން

  • ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސް: ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް

ޕާޓީ އެޑްރެސް

  • ހ. ހުރަފަ
  • ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު

ފޯނު: 3011994 / 3303838

ފެކްސް: 3330524

ވެބްސައިޓް: -

އީމެއިލް: [email protected] /   [email protected]

ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑިތައް: -

30 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ގެ ނިޔަލަށް ޕާޓީގައި މެންބަރުން ތިބި އަދަދު: 36801