Election Commission of Maldives

ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކުރެވުނުގޮތުގެ ތަފްޞީލު – ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2019

12th ޖުލައި 2019, 04:30 އިއުލާން

ނަންބަރު: (A)CA-2019/208

އިޢުލާން

ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކުރެވުނުގޮތުގެ ތަފްޞީލު – ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2019

2019 ޖުލައި 13 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުނެގުމަށް ބޭނުންވާ ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކޮށްފީމެވެ. މި ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޗާޕުޚާނާއެއްކަމުގައިވާ، ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަރސް އެންޑް ޕަބްލިޝަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުންނެވެ. ޗާޕުކޮށްފައިވާ ވޯޓު ކަރުދާހުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދަކީ 4,506 (ހަތަރުހާސް ފަސްސަތޭކަ ހައެއް) އެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

09 ޛުލްޤަޢިދާ 1440

12 ޖުލައި 2019