Election Commission of Maldives

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

14 ޖުލައި 2019, 05:17 އިއުލާން

ނަންބަރު: (A)CA-2019/209

އިޢުލާން

2019 ޖުލައި 13 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ.

 

ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

ލިބުނު ވޯޓު

ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު

401

ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ހަސަންކާރިގެ، ސ. މީދޫ

1

543

މައުމޫން ޙަމީދު، ހ. މީނާޒް،  މާލެ

2

944

ޞައްޙަ ވޯޓު:

11

ބާޠިލް ވޯޓު:

955

ޖުމްލަ ވޯޓު:

1488

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު:

955

ވޯޓުލީ މީހުންގެ އަދަދު:

64.18%

ވޯޓުލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ:

 

 

 

ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

ލިބުނު ވޯޓު

ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު

139

މުޙައްމަދު ޙަލީމް، އެލްޕާޝޯ، ނ. ވެލިދޫ

1

792

ޢަބްދުﷲ މުޢިއްޒު، މއ. ޑޯންޝައިން، މާލެ

2

931

ޞައްޙަ ވޯޓު:

24

ބާޠިލް ވޯޓު:

955

ޖުމްލަ ވޯޓު:

1488

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު:

955

ވޯޓުލީ މީހުންގެ އަދަދު:

64.18%

ވޯޓުލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ:

 

 

މެންބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

ލިބުނު ވޯޓު

ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު

343

އަނާރާ ނަޢީމް، ހ. ގުރުސް، މާލެ

1

627

އަޙްމަދު މުޢިއްޒު، މއ. ޑޯންޝައިން، މާލެ

2

320

ޞަފާ ޝަރީފް، ދެތަޑިމާގެ، ސ. ހުޅުދޫ

3

215

ޒިމްނާ ޢަބްދުލްމުޙްސިން، ކަނީރުވިލާ، ގދ. ގައްދޫ

4

162

ޢަލީ ޝާހް، ބީޗުހައުސް، ގއ. ވިލިނގިލި

5

361

އަނަސް ޢަބްދުއްސައްތާރު، މ. ބަޑިކުޅިމާގެ، މާލެ

6

17

ޒުބައިރު އަޙްމަދުމަނިކު، ގ. މަލްވިނަ، މާލެ

7

331

ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް، ފިނިފެންޖަންބުގެ، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި

8

188

މުޙައްމަދު ޝަފާޒު ވަޖީހް، މ. ހަޒާރުމާގެ، މާލެ

9

226

މުޙައްމަދު ފަރީދު، ރޭވަވިލާ، ފ. ފީއަލި

10

631

މުޙައްމަދު ފައިޞަލް، ސިތާރާވާދީ، މ. މުލައް

11

26

މުޙައްމަދު ވަޙީދު ނަޖީބު، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 3361

13

233

ޝަބާބް ރަޝީދު، ޝަބްނަމްވިލާ، ސ. މީދޫ

14

342

ޢަބްދުލްމާނިޢު ޙުސައިން، ޢަންބަރީގެ، ހއ. އިހަވަންދޫ

15

192

ޢަބްދުއްސަލާމް ޢާރިފް، އީޓުޖެހިގެ، ނ. މާފަރު

16

445

ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، މ. ކޮކާހަނދުވަރުގެ، މާލެ

17

356

މުޙައްމަދު އަޞީލް ޙަސަން، މ. އަރީކާ، މާލެ

18

280

އާމިނަތު އަރީޖް ޙުސައިން، ހ. ކެތި، މާލެ

19

5295

ޞައްޙަ ވޯޓު:

285

ނުދޭ ވޯޓު:

150

ބާޠިލް ވޯޓު:

5730

ޖުމްލަ ވޯޓު:

1488

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު:

955

ވޯޓުލީ މީހުންގެ އަދަދު:

64.18%

ވޯޓުލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ:

 

 

ވީމާ، މި އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާތަކުގައިވާގޮތުން ކުރިއަށް އޮތް 3 އަހަރު ދުވަހަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގެޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މަޤާމްތަކަށް ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީން އިންތިޚާބު ވެފައިވާ މީހުން މިދަންނަވަނީއެވެ.

ރައީސް ކަމަށް،

1

މައުމޫން ޙަމީދު، ހ. މީނާޒް،  މާލެ

 

ނައިބު ރައީސް ކަމަށް،

2

ޢަބްދުﷲ މުޢިއްޒު، މއ. ޑޯންޝައިން، މާލެ

 

މެންބަރުކަމަށް،

1

މުޙައްމަދު ފައިޞަލް، ސިތާރާވާދީ، މ. މުލައް

2

އަޙްމަދު މުޢިއްޒު، މއ. ޑޯންޝައިން، މާލެ

3

ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، މ. ކޮކާހަނދުވަރުގެ، މާލެ

4

އަނަސް ޢަބްދުއްސައްތާރު، މ. ބަޑިކުޅިމާގެ، މާލެ

5

މުޙައްމަދު އަޞީލް ޙަސަން، މ. އަރީކާ، މާލެ

6

އަނާރާ ނަޢީމް، ހ. ގުރުސް، މާލެ

 

 

 މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

11 ޛުލްޤަޢިދާ 1440

14 ޖުލައި 2019