Election Commission of Maldives

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

23 ޖުލައި 2019, 10:00 އިއުލާން

ނަންބަރު:480/IUL/2019/9

އިޢުލާން

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

 

ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2019 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނު) ގެ 69 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، 2019 ޖުލައި 27 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބުގައި، ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްފަހު، ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

 

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1

ޢަލީ ރަޝީދު، ކުންނާރުގެ، ދ.ރިނބުދޫ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2

ޢަބްދުލްމާނިޢު ޙުސައިން،  ޢަންބަރީގެ، ހއ. އިހަވަންދޫ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3

އަޙްމަދު ނަޝީދު ޙުސައިން، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 1890

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4

ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު، މާޒީ، ލ.މާވަށް

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5

މަރްޔަމް ޙަނީފާ ޚާލިދު، އަނބުގަސްދޮށުގެ، ހއ. ކެލާ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 6

ޢަބްދުލްޙަންނާން އަޙްމަދު، ގ.އަސްމަހި، މާލެ

 

 

20 ޛުލްޤަޢިދާ 1440

23 ޖުލައި 2019